ŽIVIÓ, MIŠKO! Michal Lásik bol k jeho šesťdesiatke poctený Pamätnou medailou ÚSŽZ

hlavná foto
Trvanie: 17.07.2016
Miesto: Békešská Čaba
Mesto/obec: Békešská Čaba
Štát: Maďarsko

Zvykli sme si jedincom, oplývajúcim láskavou, zdanlivo nebadanou až tichou prítomnosťou, z ktorej ale vanie ustavičný tlkot lahodne empatického dynamizmu myšlienok a činov na prospech a blaho obklopujúceho ich spoločenstva, kolegov a priateľov, že sú Božími ľuďmi. Jesto dozaista spomedzi našich krajanov osobností s dispozíciami takejto a podobnej človečenskej a eticko-emotívnej typológie viac. V prípade človeka, muža priamych slov i skutkov, ktorého mentálno-intelektuálne vybavenie všestranného pedagóga, obetavého obhajcu slovenskosti na Dolnej zemi v Maďarsku, dlhoročného aktivistu v čele diania Slovače na Čabe, si aj podobné šacovanie žiada dodať ešte "edon", ako Čabänia vravia, prívlastok. Michal Lásik, ktorý sa 29. mája 2016 dožil významného životného jubilea - 60. narodenín, je výnimočným Božím človekom.

Nie div, že si ho jeho rodní, kolegovia, priatelia, ale aj jeho bývalí žiaci vrátane Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ktorú jej komlóšsky spolurodák Michal Lásik usmerňoval v školských časoch ešte v rokoch jeho pedagogického rozletu, aj náležite, priam božsky poctili. Pretože len odkiaľsi zhora musel Niekto niektorého z organizátorov nevšednej oslavy osloviť, aby na prvú júnovú sobotu pozvali nič netušiaceho Miška na pracovné rokovanie. Pravdaže, on, vždy si ctiaci literu povinnosti, sa na daný termín aj dostavil na adresu, ktorá mu je sťaby druhým (ak nie spoločne so slovenskou školou a gymnáziom v Békešskej Čabe, Slovenským domom kultúry a Slovenským oblastným domom na Garayho ulici prvým...?) domovom. Do Áchimovej siene.

To ostatné už zachytil a pritom akiste ešte aj so svojimi brisknými a vždy dobromyseľno-sarkastickými slovnými prelúdiami, ktorými vdýchol dušu svojim výtvorom cez objektív ďalší muž, bez ktorého by desaťročia bolo dokumentovanie, ochraňovanie, usmerňovanie, avšak aj v dobrom s kritickým myslením analyzovanie života Slovákov naprieč všetkými maďarskými župami, kde by sa len Slovač nevyskytovala nepredstaviteľné, publicista, poet, fotograf  a "všadebol" Imriško Fuhl.

DO POZORNOSTI:

https://www.facebook.com/oslovma/posts/960518997380410

 

Pamätná medaila ÚSŽZ -

pocta za vklad slovenskosti

Nuž a teraz k "próze" slávnostnej soboty v Áchimovej sieni, kde si všetci prítomní, ktorí spôsobili pozitívny "jubilantský šok" Michalovi Lásikovi, čerstvému šesťdesiatnikovi (pedagógovi, zástupcovi riaditeľa Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe, predsedovi Čabianskej organizácie Slovákov, Slovenskej samosprávy Békešskej Čaby a Výchovno-vzdelávacieho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku), pripili na Miškove zdravie.

Na oslave bol so všetkou úprimnosťou k oslávencovi prítomný aj JE Igor Furdík, generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe, ktorý, súc bezprostredný rečník s obľubou siahajúci po nevšedných prímeroch a súvislostiach, vyzdvihnúc ľudský, odborný i vlastenecký prístup Michala Lásika preniknutý láskavou oddanosťou veci slovenskej v neľahkej, priam večitej púti na prospech oživotvorenia a zachovania slovenskej vravy na Dolnej zemi v Maďarsku, na znak vďaky a úcty za všetko, čo na tomto poli Michal Lásik vykonal, mu odovzdal Pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Medailu udelil Michalovi Lásikovi predseda Ján Varšo, a je v tom vari aj kus symboliky, že takto "sprostredkovane", no o to úprimnejšie, ju Michalovi Lásikovi počas nevšednej oslavy odovzdal práve predchodca Jána Varša v čele ÚSŽZ Igor Furdík, ktorý počas svojho tri a pol ročného šéfovania na ÚSŽZ prichádzal s oslávencom do častých pracovno-krajanských kontaktov.

Pamätná medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je ocenením dlhoročnej práce pedagóga zaslúživšieho sa na čabianskom slovenskom gymnáziu o rast nových dolnozemských generácií schopných uchopiť myšlienky, ľudské postoje a spôsoby konania v tom duchu, aké Michal Lásik presadzuje na prospech slovenskej veci v Maďarsku. A to takým spôsobom, že sú zdrojom inšpirácie pre novú mladú generáciu Slovákov na Dolnej zemi, aby si táto osvojila ambíciu stať sa dôstojným pokračovateľom osobností typu Michala Lásika, ktoré píšu kapitoly nádejnej resuscitácie vrúcnosti k slovenskej reči. Zároveň aj vzorom na vytváranie priaznivej klímy a upevňovania vzájomnej spolupatričnosti Slovákov na Dolnej zemi túžiacich skrze jazyk a zachovanie si historickej pamäti na svojich slovenských predkov kultúrne a duchovne sa identifikovať so slovenskosťou.

Blahoželáme!

 

O Miškovi trochu inak, aj osobne

Neoficiózne. Pretože tak na mňa zapôsobil hneď pri našom prvom stretnutí. Bolo to pred piatimi rokmi, keď som mal tú česť byť v "ekipe" ÚSŽZ, ktorá mapovala slovenské prostredia na Dolnej zemi. Rovný chlap, pomyslel som si v duchu. A keď prevravel, nevdojak ma pokojným tónom myšlienok, navyše v írečitosti komlóšsko-čabianskej slovenčiny príjemne navrátil do detstva, keďže práve takáto "mluva" ma od malička formovala, keď som s otvorenými ústami údivu a obdivu počúval príbehy mojich dolnozemských starých rodičov z Pitvarošu, iba na skok vzdialeného od Čaby. 

Bolo to v roku 2011,a teda až neuveriteľných 38 rokov od čias, keď som bol v týchto končinách, ešte ako chlapec, naposledy. Spomínam to preto, že bolo to aj vďaka Michalovi Lásikovi a vtedy ešte žijúcej legendy slovenskosti na Dolnej zemi Aničky Ištvánovej, že som začal nielen emotívne, ale aj celkom vecne pociťovať, uvedomovať si a napokon sa aj stotožniť s mojim dnešným poznaním, že sem, na Dolnú zem, rodisko mojich najbližších a mojich predkov, vlastne patrím.

A práve aj vďaka ďalším stretnutiam s Miškom Lásikom vrátane jeho schopnosti získavať si ľudí bezprostrednou komunikáciou a nestrojeným šarmom , ako bolo tomu aj pred dvoma rokmi na premiérovom Krajanskom, vtedy ešte Dolnozemskom dvore počas Podpolianskych folklórnych slávností v Detve, vo mne mocnelo vedomie, že aj tu, na Dolnej zemi, je jeden z mojich kútov Slovenska, na ktorý som hrdý.

A tak, Miško, hoci som Ti k šesťdesiatke poprial pri našom ostatnom stretnutí v "predtermíne" niekoľkých dní pred Tvojím Dňom 60 v Békešskej Čabe, touto cestou Ti vzdávam vďaku aj za to, čo zo mňa srdce i duša vyplavili v predchádzajúcich riadkoch.

Úprimne

Ľudo Pomichal

 

KTO JE MICHAL LÁSIK

Narodil sa 29. mája 1956 v Slovenskom Komlóši v slovenskej rodine. Po skončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa vrátil na svoju obľúbenú Dolnú zem, kde začal vyučovať na čabianskom slovenskom gymnáziu dejepis a filozofiu. Svoje poznatky zužitkoval aj písaním, prekladaním a posudzovaním učebníc. Vypracoval rámcový program vyučovania slovenskej vzdelanosti a systém maturitných požiadaviek.

Od roku 1992 je zástupcom riaditeľky Čabianskeho slovenského gymnázia. Jeho pedagogickú prácu uznávajú aj za hranicami, čo dokazuje jeho členstvo v školskej komisii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Popri pedagogickej činnosti vo veľkej miere sa zapája do verejného života slovenskej komunity. Dlhé roky je predsedom verejnoprospešnej spoločnosti Čabianskej organizácie Slovákov, podpredsedom Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba, ako aj poslancom Valného zhromaždenia a predsedom Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM.

Jeho odbornosť, výborná komunikačná a rétorická schopnosť a oddanosť slovenskej národnosti prispievajú k tomu, že je váženou a uznanou osobnosťou slovenského verejného života Slovákov v Maďarsku. Za tento jeho prístup a  prácu na prospech slovenskosti bol Celoštátnou slovenskej samosprávou v Maďarsku v roku 2014 vyznamenaný ocenením Za našu národnosť.

Pedagogickú prácu Michala Lásika ocenila aj vlasť jeho predkov - Slovenská republika. Pri príležitosti Dňa učiteľov minister školstva SR Ján Mikolaj v máji 2010 ocenil Malou medailou Sväteho Gorazda za dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu a vysokú angažovanosť v činnosti slovenských samosprávnych orgánoch v Maďarsku riaditeľku Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši Zuzanu Laukovú a zástupcu riaditeľky Slovenského gymnázia a základnej školy v Békešskej Čabe Michala Lásika.

 

Na titulnej fotografii:

Michal Lásik.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy oslavy jubilea M. Lásika v Békešskej Čabe s účasťou JE Igora Furdíka, generálneho konzula SR v Békešskej Čabe a Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Sekvencie z pedagogického a spolkového života Michala Lásika v Békešskej Čabe v prítomnosti riaditeľky školy Edity Pečeňovej, bývalého generálneho konzula SR v B. Čabe Štefana Daňa a emblematickej osobnosti Slovákov v Maďarsku Aničky Ištvánovej.

... a typicky odzbrojujúci úsmev a pohoda Miška Lásika počas Dolnozemského dvora na 49. Podpolianskych folklórnych slávnostiach v Detve v roku 2014.

 

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: IMRICH FUHL, ĽUDO POMICHAL

Fotogaléria

Počet zobrazení: 763xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line