Zbohom, teta Gizka! Clivo na duši je za Vami pod Pilíšom i na Slovensku

hlavn√° foto

Slováci v Mlynkoch, sugestívnom kraji pod Pilíšom a v celom Maďarsku s hlbokým zármutkom v srdci prijali smutnú zvesť, ktorá nás všetkých zaskočila: vo štvrtok  24. marca 2016 vo veku nedožitých 84 rokov zomrela slovenská učiteľka, vynikajúca ľudová speváčka a aktivistka Slovákov v Maďarsku Gizela Molnárová, rodená Fuhlová. Jej život bol úzko spätý s rodnými Mlynkami, ako uvádza luno.hu - portál týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny a portál www.oslovma.hu , "teta Gizka sa stala ikonickou osobnosťou našej Slovače."

Spomínam si na tohtoročný február, keď sme počas návštevy Mlynkov, v ktorých Slováci s vervou im vlastnou prichystali fašiangové slávnosti, vari aj s právom nepriameho zápisu 6000 lahodných vábnych šišiek do Guinessovej knihy rekordov, zavítali aj do miestnej základnej školy. V nej už viac ako polstoročie znie na vyučovaní aj slovenská reč. Defiluje aj na stenách chodby vedúcej k zborovni, pričom jej príbeh v Mlynkoch sprítomňujú tablá jej absolventov.

Z mnohých historických, keď sa učitelia slovenského jazyka pod Pilíšom dodnes môžu hrdiť prívlastkami na spôsob prvolezcov, vanie nielen posolstvo slovenského národnostného učiteľského Everestu v tejto časti Maďarska, ale najmä pohľad pani učiteľky Gizely Molnárovej. Bola to ona, cez starostlivé ruky ktorej prešlo niekoľko generácií detí, vnukov a pravnukov slovenských predkov v kraji, v ktorom návštevníka v tom najpríjemnejšom osloví krehká trojdimenzia jazykovej, zvykoslovnej, duchovnej a kultúrno-estetickej a akurátnou ľudskou vzájomnosťou ochutenej esencie maďarsko-slovensko-nemeckého koloritu.

Vtedy, keď mi Imro Fuhl, kolega - novinár a publicista a svojou dlhoročnou až celoživotnou oddanosťou slovenskosti s podobnou príčinlivosťou ako aj jeho bývalá slovenčinárka teta Gizka zvestoval, že "Gizi néni" je, žiaľ, v budapeštianskej nemocnici,  zosmutnel som. Pretože každá cesta pod okúzľujúci Pilíš bola vždy aj predzvesťou stretnutia a príjemnosti hoc i krátkej debaty so ženou, z ktorej skrze jej nevädzové láskavé oči sálala prívetivosť, pochopenie a nestrojená dobroprajnosť. V to piatkové popoludnie sa mi vyjavila v predstavivosti počutého, pretože s Imriškom, ako vždy decentným optimistickým sarkazmom nadeleného, sme nestihli prehodiť ani zopár rozvitých viet, a už mu zadrnčal mobil. Teta Gizka aspoň takto, na diaľku z nemocnice, keď ju v tom čase zrádzala boľavá noha, chcela niekoľko minút podiškurovať o tom, čo máme na úrade nové, ako sa nám darí... A keď aj v tom čase musí oželieť stretnutie, na ktoré sme sa obojstranne tešili, aby sme sa určite hotovali na máj, na už tradičný turisticko-krajanský výstup na Pilíš.

Žiaľ, tohtoročná nedeľa 8. mája bude už bez  tety Gizky. Nielen výstup na jej rodný Pilíš, ale aj akt odhalenia pamätnej tabule na priečelí Kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch - pocta diplomatovi a bývalému veľvyslancovi SR v Budapešti Jurajovi Migašovi, ktorý, žiaľ, od 29. augusta vlaňajšieho roku, keď ľúty boj so zákernou chorobou bol nad jeho sily, už nie je medzi nami. Takto symbolicky, keď sa duch tety Gizky odobral do nenávratna a hľadá si "tam hore" svoje miesto, odkiaľ nevedomky, a predsa v oscilácii myšlienkových siločiar bude mať akiste na zreteli aj netušenú komunikáciu s nami, ešte pozemskými bežcami svojej nádeje, jej žičíme nadčasové a beztiažové pokračovanie predchádzajúceho príbehu ľudského, vzácneho a nezištného, teraz už v splynutí duší v časnosti.

Pred rokmi ho zrodila súhra súvislostí, pracovné povinnosti veľvyslanca Slovenskej republiky v Budapešti v nadväznosti na vskutku nadštandardné, ojedinelé a preto aj jedinečné puto "Ďuriho" Migaša so Slovákmi pod Pilíšom. A nielen iba tam. Možno až nediplomatický, ale pozoruhodný počin, keď JE veľvyslanec, prirovnavší sa potrebou spolunáležitosti a spolucítenia k Slovákom v Maďarsku ako reprezentant svojej vlasti a ich materskej krajiny a domoviny ich predkov, nevšedne priateľsky až familiárne emotívnym vnímaním Mlynčanov vrátane tety Gizky, vyznel ako obojstranne oduševnená symofónia vzájomnej spolupatričnosti.

Nuž a práve z nej, činmi dokladovanej a emóciami v konkrétnom časopriestore zafixovanej, mohutnelo sebavedomie a odhodlanie našich Slovákov. S poznaním, že oddá sa postaviť, s vehemenciou a zajedno i korektne zápasiť za slovenskú vec, obhajovať si ju a ochraňovať. Nuž a v tom úprimnom národnom duchu, precítenom ľudovom piesňovom šate a tradičnej ľudskej kultivovanosti zdedenej po predkoch, ako ju teta Gizka štedrými priehrštiami a plnými dúškami šírila a v prostredí neutíchajúcej slovenskosti posilňovala, aj s podporou Slovenskej republiky, jej diplomacie a ďalších inštitúcií, mohutnelo, košatelo a v sebareflexii rukolapného oživotvorenia sa aj navidomoči zušľachťovalo sebauvedomovanie v pevných súradniciach slovenskosti.

Ďakujme preto milosrdenstvu a prajnosti času, ktorý nám ponúkol ba aj nás doslova vtiahol do účasti deliť sa o užitočnosť tohto kultúrneho plodobrania a duchovnej útechy z novej a perspektívou okysličovanej životaschopnosti, ktorú v prostredí Pilíšu a najmä Mlynkov formovala svojim nezištným a dobrotivým vkladom aj pani Gizela Molnárová. Za to všetko jej prináleží naša úcta a uznanie, hlboká poklona.

 

Zbohom, teta Gizka!

Z diaľky mi stále znejú Vaše láskavé slová spred poldruha mesiaca, ktoré ste starostlivo ukladali na diaľku z nemocničnej Pešti cez "ucho" Vášho mobilu do Vašej mlynskej školy, ktorej ste aj Vy pred desaťročiami vdychovali abecedu slovenského ducha. Zostal a verím, že nadlho tu zostane po Vás. Tak ako vo mne, rovnako aj v mnohých ďalších desiatkach ba stovkách Slovákov od Pilíšu cez Budapešť až kamsi na Dolnú zem, ba práve rovno na rovinaté horizonty Slovenského Komlóša, kde ste kedysi v mladosti, povzbudená nádejou na obrodenie slovenského života skrze to najcennejšie a najsúcejšie - deti a školákov so slovenskou rečou na jazyku -  otvorili prvou kapitolou svoju učiteľskú knihu života.

Navždy zostanete pre nich, ako aj pre mnohých Vašich priateľov a známych na Slovensku, ktorých ste si vrúcne ukotvili vo Vašom srdci, stelesnením láskavosti, dobroprajnosti a viery v to, že svet vôkol nás a my s ním sme vo svojej podstate predsa len krajší, lepší, vľúdnejší a ľudskejší. Nielen iba preto sa ale skláňam pred Vašou svetlou pamiatkou.

Rozlúčku s Vami a spomienky na Vás, ktoré si uchovávam, vnímam aj ako prejav môjho úctivého rešpektu k žene, ktorá dokázala pohladiť dušu druhého pohľadom, dotykom jej štedrej človečenskosti. Tu povzbudila, tam zasa usmernila, bez zveličenia bola stále - aj napriek svojim ôsmim krížikom - žriedlom poznania, príkladom odhodlania a pracovitosti, schopnosti obohacovať. A to nielen iba kumštom prinavracať krehké dedičstvo predkov, ľudové zvykoslovie v piesňovej tvorbe, ale aj svojím osobnostným nadhľadom a všetkým tým, čo zažila a prežila, v precítení svojej životnej múdrosti.

 

Zbohom, Gizi néni,

zapálil som sviečku a v tichu rozjímania myslím na Vašu spomienku v neochvejnosti nádeje, že všetko to, čo ste na svojej pozemskej púti vykonali, mali možnosť precítiť, prežiť, ľudsky i umelecky preniesť na nové generácie Slovákov pod Pilíšom, tu na radosť ako aj na záväzok všetkých Slovákov v Maďarsku zanechávate ako najúprimnejšie dedičstvo aj po Vašom odchode do večnosti.

V tichej spomienke úprimne a s pohnutím

Ľudo Pomichal

 

Na snímkach vo fotogalérii:

Pani Gizka Molnárová v spoločnosti Juraja Migaša,  diplomata a veľvyslanca, úprimného priateľa Slovákov pod Pilíšom a blízkeho človeka tety Gizky počas slávnostného dňa otvorenia nového Kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch 2. októbra 2012.

Teta Gizka v debate s Igorom Furdíkom, bývalým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v súčasnosti generálnym konzulom GK SR v Békešskej Čabe.

 

Posledná rozlúčka s Gizelou Molnárovou sa bude konať

na mlynskom cintoríne 28. marca 2016 o 15.00 hodine.

 

Česť jej svetlej pamiatke!

 

In memoriam Gizela Molnárová (1932 - 2016)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916667108432266.1073741989.147596498672668&type=3

 

Gizela Molnárová poctená Medailou ÚSŽZ

Jej charizmatické vyžarovanie pôsobí povzbudzujúco pre generácie Slovákov v Mlynkoch.

http://www.uszz.sk/sk/slavnost-pod-pilisom-gizela-molnarova-poctena-medailou-uszz-pri-50-vyroci-spevackeho-pavieho-kruzku-v-mlynkoch

 

Meno „tety Gizky”, alebo „Gizi - néni”, pretože takto familiárne ju s obľubou oslovujú nielen Mlynčania a jej priatelia v kraji pod Pilíšom, ale aj Slováci vo všetkých slovenských prostrediach v Maďarsku, kam prenikol jej spev, sa stalo symbolom úprimnosti, bezprostrednosti a oddanosti rešpektovanej a obdivuhodnej ženy. Pretože pani Gizela Molnárová, rodená Fuhlová, snúbi v sebe v jej ľudskej, tvorivo-umeleckej a charizmatickej dimenzii viac ako iba vzťah k ľudovej piesni. Skrze ňu vnímame odhodlanie uchovávať a ďalej šíriť krásu slovenských ľudových hudobných a folklórnych tradícií pod Pilíšom.

http://www.uszz.sk/data/files/Gizela Molnarova laudatio 13.6.2015.pdf

 

Život pretkaný spevom - Portrét Gizely Molnárovej

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-zena-a-spolocnost/10849-zivot-pretkany-spevom-portret-gizely-molnarovej

 

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 2182x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line