Najviac sme hrdí na Štúra, Dubčeka a Štefánika, hanbíme sa za Mečiara, Tisa i Havla. Prieskum NOC-ky ukázal, ako Slováci vnímajú históriu. Maďari na Slovensku velebia Petőfiho, nezabúdajú na "Benešove krivdy", ani na Trianon.

hlavn√° foto

Národné osvetové centrum (kultúrna inštitúcia, ktorá je včlenená do organizačnej štruktúry Ministerstva kultúry SR) zrealizovalo v septembri 2017 prieskum, v ktorom sa občanov Slovenska pýtalo na ich postoje ku kultúre a histórii. Zúčastnilo sa ho 1008 respondentov nad 16 rokov. Hoci väčšina otázok sa týkala postojov ku kultúre či vzťahom k cudzincom, voľnému času alebo hodnotám Slovákov, zaujímavé sú aj zistenia z oblasti histórie, kultúry, kontextu spolužitia Slovákov a Maďarov ako najpočetnejšej národnostnej menšiny na Slovensku, ovplyvnenom tak spoločnými dejinami v niekdajšom Uhorsku ako súčasti Rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj ďalším politicko-spoločenským vývojom po súčasnosť.

Z výslednej prehľadnej šúdie takto cieleného prieskumu sme vybrali  z materiálu, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke Národného osvetového centra - http://www.nocka.sk/uploads/8e/ff/8eff258cb0e668b242c35c0a33e60cbc/sprava-noc8.pdf  niektoré fakty, mená, a údaje, vedúce k poznaniu, ako občania Slovenska vnímajú a prezentujú v prítomnosti, aj na podklade a odkaze historických skúseností, svoje vnímanie vlastnej domoviny, jej osobností, udalostí... V tomto duchu je najlepšie každému, kto venuje čas na výsledky niekoľkých kapitol (podľa mňa sú podnetné tak pre Slovákov i Maďarov na Slovensku - zrkadliac predsa len prirodzene rozdielne hodnotové postoje k udalostiam i osobnostiam, ale aj pre našich Slovákov žijúcich v Maďarsku...), ktoré prezentujeme vo fotogalérii ako prílohu vyňatú v tabuľkových prehľadoch prieskumu vo forme reprofotografií, vytvoriť si individuálny úsudok. K "zrkadlu o stave historického vedomia národa a jeho myšlienkovej podstaty i vlasteneckých emotívnych poryvov" si dovoľujem jednotlivé skúmané kategórie iba skromne uviesť subjektívnym pohľadom v naskicovaných  glosách.

1. Koho najlepšie vnímame? Slováci triumvirát  Štúr - Dubček - Štefánik, Maďari v nostalgii za veľkým Uhorskom velebia Petőfiho, Máriu Teréziu a Kossutha

Ľudia si mali zo zoznamu 14 osobností a 23 udalostí vybrať tie, ktoré vnímajú najpozitívnejšie, a tri, voči ktorým majú najviac výhrad. Ako to dopadlo?  Slováci v pozitívnom svetle najviac vnímajú Štúra, Dubčeka a Štefánika. Za nimi nasledovali Mária Terézia, kardinál Korec, Václav Havel a Tomáš G. Masaryk. 

Maďari žijúci na Slovensku uprednostnili svoje citové väzby k najväčšiemu maďarskému básnikovi Alexandrovi Petőfimu (Alexandrovi Petrovičovi, ktorý, hoci ako syn oboch slovenských rodičov písal a tvoril, aj sa revolučne prejavoval v maďarskom duchu, a teda ohrdnúc slovenskosťou "po krvi, meči aj praslici", obdobne ako z mnohých iných  - pôvodom Slovákov, tvorivým putovaním z rodiska, Malého Kerešu, krížom-krážom od Budínpešti, cestami-necestami pustou, priamymi revolučnými bojmi 1848 až po príbehy s pridanou hodnotou fantázie a mýtov, ktoré nás nikdy nedovedú k Sándorovmu hrobu, vyjavil sa napokon ako najpríkladnejší a najmaďarskejší Maďar...!), na druhú priečku postavili panovníčku Máriu Teréziu, aby na tretie kreslo poctených zasadol Lajos Kossuth - teda ďalší pomaďarčený a "preformátovaný" Slovák - Ľudovít Košút...

Slávnu históriu, ktorú v našom časopriestore určovali až do roku 1918 Maďari v Uhorsku, ako z prieskumu vidno, súčasní Maďari na Slovensku, súc vychovávaní  v rodinách aj v maďarských základných školách a gymnáziách  k vlasteneckému cíteniu "originálneho maďarstva", si naša maďarská menšina statočne uchováva a pestuje dodnes. V tomto môžu byť Maďari z oboch strán Dunaja pre nás, Slovákov, vo vzťahu k slovenským osobnostiam v našej materskej krajine, ale aj inde vo svete, tak z pohľadu historického aj prítomného, len a len nasledovania hodným príkladom!

2. Najviac výhrad: Slováci  k Mečiarovi a Tisovi, ušlo sa aj "nežnému" Havlovi, Maďari nám pripomínajú krivdy Beneša, nezabúdajú ani na Hlinku či Masaryka

Najnegatívnejšie Slováci vnímajú Vladimíra Mečiara a prezidenta Slovenského štátu, Jozefa Tisa. Za nimi nasleduje Václav Havel, Gustáv Husák, Edvard Beneš, Andrej Hlinka a Lajos Kossuth. Teda v tom najlepšom slova zmysle vytvorili vcelku reprezentatívny "esenciálny historický mix" naprieč dvomi storočiami, ku ktorému sa pridali aj Maďari na Slovensku.

V prieskume najväčších výhrad voči osobnostiam našej spoločnej histórie od Uhorska a  1. Československej republiky, cez prvý Slovenský štát, povojnové usporiadanie Európy, budovateľský socializmus až po November 89 a nasledujúci spoločenský vývoj v samostatnom Slovensku ním ovplyvnené, a napokon, prakticky ako v jedinej oblasti, aj vcelku, najmä na prvých 10. priečkach mien, aj vzácne stotožnili.

3. Pozitívny postoj? Slováci k zrodu samostatnej SR, aj k SNP, Maďari na Slovensku k Novembru ´89 a vstupu Slovenska do EÚ

Z udalostí našej histórie najlepšie hodnotíme vznik samostatnej Slovenskej republiky, Slovenské národné povstanie a novembrové udalosti 1989, tzv. Nežnú revolúciu.  Za nimi nasledoval vstup do EÚ, vznik Československa a dohoda o odsune sovietskych vojsk z Československa. Pozitívne však Slováci vnímajú aj zrušenie Mečiarovych amnestií, z histórie zasa obnovenie Československa v roku 1945.

Maďari na Slovensku sa najviac pozitívne stavajú k slovenskému "európanstvu", najviac percent dalo svoj hlas vstupu Slovenska do EÚ. Rovnako kladne sa prihlásili k Novembru 1989, a v ešte väčšej miere ako Slováci k odsunutiu sovietskych vojsk, ktoré boli súčasťou okupačnej mašinérie spojeneckých armád Varšavskej zmluvy v auguste1968.

4. Slovákov spája s Maďarmi odsúdenie holokaustu, transporty Židov a Rómov,  Slovákom je trpko za august ´68 aj arizáciu, Maďari vnímajú negatívne postih po 2. svetovej vojne na Slovensku, Trianonská zmluva je ich nočnou morou

Spomedzi všetkých udalostí Slováci aj Maďari takmer navlas rovnako negatívne vnímajú transporty Židov a Rómov do koncentračných táborov a obsadenie Československa vojskami Varšavskej zmluvy.  Z našej vlastnej histórie nám však nie je ľahostajná ani arizácia židovského majetku za Slovenského štátu a znárodnenie po februári 1984.

Kým Maďari na Slovensku cítia krivdy za postihy, ktoré sa im (žiaľ, mnohým aj neprávom) ušli na Slovensku po rozhodnutiach Československej vlády po 2. svetovej vojne - aj v rámci zmluvne práve ošetrenej výmeny obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom 1947-49, ich permanentne negatívnou témou je však stále - a pravdepodobne aj do budúcnosti i medzi Maďarmi na Slovensku, emotívne cítiacimi s Maďarmi v Maďarsku, natrvalo zostane - Trianonská dohoda.

5. Symboly? Tatry a Dunaj Slovákov aj Maďarov "symbolicky" spájajú, hoci v opačnom garde

Akoby ich jedna mater mala? Naoko. Prieskum ukázal, že kým pre Slovákov sú symbolom číslo 1 Tatry, hoci tieto sú aj pre Maďarov na Slovensku, predsa len im je - a akiste nielen z teritoriálneho hľadiska na "dotyk duše" bližší Dunaj. Kým na tretie miesto v poradí "úcty Slovákov k symbolom"  veje pár percent za symbolom číslo 2 - Bratislavským hradom štátna vlajka  Slovenska, Maďari na Slovensku - vari aj z nostalgie za časmi, keď Košice boli "maďarské", na tretej pozícii uprednostnili Dóm sv. Alžbety v Košiciach...

Z pohľadu vnímania symbolov Slovákmi je akiste zaujímavé, že hneď za posvätnou trojicou Tatry - Bratislavský hrad - štátna vlajka Slovenska, nasleduje na 4. mieste Kriváň a na 7. mieste s 11,9 percentami sa umiestnila toľko zatracovaná, ponižovaná a nemiestne, až protislovensky médiami, vrátane verejnoprávnej inštitúcie RTVS v niekoľkých nevyargumentovaných debatách osočovaná Matica slovenská.

 

PS.

Komu, akej udalosti, osobnosti či inštitúcii, by ste v duchu tohto prieskumu dali svoj hlasy vy? Popremýšľajte.

Určite však podobné prieskumy idú na osoh nášmu sebauvedomovaniu sa a nastaveniu individuálneho prahu vnímania a citlivosti k našim národným dejinám. Z nich potom vyvstáva "kolektívna mozaika" - či už k vlastenecky hrdým, ba až pyšným, a či takpovediac k "prešľapovým" až nutkajúcim k zapýreniu sa udalostí, osobností, činov, počinov, ba aj zločinov.

Jedno je ale nespochybniteľné: aj nimi nastavujeme sami pred sebou, aj budúcimi generáciami po nás, stav nášho národného sebapoznania, stupeň búšiacej a kritickej slovenskosti v sebareflexii každého z nás!

 

ĽUDO POMICHAL

 

ZDROJ: Národné osvetové centrum, Bratislava

Reprofoto NOC-  Kultúra a hodnotová orientácia obyvateľov Slovenskej republiky

 

Na titulnej fotografii: Ľudovít Štúr.


 

KOMPLETNÝ PRIESKUM NÁJDETE  NA WEBE

NÁRODNÉHO  OSVETOVÉHO  CENTRA


http://www.nocka.sk/uploads/8e/ff/8eff258cb0e668b242c35c0a33e60cbc/sprava-noc8.pdf

Fotogaléria

Počet zobrazení: 505x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line