Pietna spomienka za profesorom Danielom Dudkom v Novom Sade

hlavná foto
Trvanie: 18.09.2015
Miesto: Univerzita Nový Sad
Mesto/obec: Nový Sad
Štát: Srbsko

Univerzitný profesor, popredný lingvista a bádateľ Daniel Dudok nás opustil v pondelok 14. septembra 2015. Na pietnej spomienke, ktorá sa uskutočnila v stredu 16. septembra 2015 na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, vedúca Oddelenia slovakistiky, prof. Dr. Jarmila Hodoličová, zaspomínala si na jeho život, pokým prof. Dr. Anna Makišová prítomným predstavila jeho dielo.

Ján Struhár sa vo svojom príležitostnom príhovore zameral na prínos Daniela Dudka zakladaniu a činnosti Spolku vojvodinských Slovakistov.

Katarína Mosnáková Bagľašová, úradujúca riaditeľa ÚKVS sa zmienila o profesorovej spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov. Tento príležitostný príhovor uvádzame v pokračovaní:

 Univerzitný profesor a popredný jazykovedec prof. Dr. Daniel Dudok zanechal bohaté stopy nielen v oblasti slovakistiky, ale i v širšom kontexte kultúry vojvodinských Slovákov.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov mal česť spolupracovať s prof. Dudkom v rámci literárnych snemovaní a večierkov, ktoré sa konali na pôde našej ustanovizne. Spomienka na neho a jeho dielo zostáva aj v knihách, ktoré odovzdal do našej príručnej knižnice.

Intenzívnejšia spolupráca sa však začala v roku 2014, kedy svoj bohatý výskumno-vedecký materiál odovzdal do Ústavu pre kultúru na elektronické spracovanie. Jeho cieľom bolo digitalizovať a sprístupniť záujemcom terénne výskumy z Báčky, Sriemu, Banátu a Slavónie, ktoré od 60. rokov minulého storočia on a jeho študenti zaznamenávali na magnetofónové pásy a audio kazety.

V roku 2015 bola tak ukončená jedna fáza digitalizácie, na základe ktorej sa v elektronickej databáze Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov zachránil materiál z terénnych výskumov v Padine, Kovačici, Jánošíku, Zreňanine, Ostojićeve, Aradáči, Hajdučici, Bielom Blate, Kulpíne, Laliti, Silbaši, Selenči, Begeči, Kysáči, Hložanoch, Erdevíku, Dobanovciach, Starej Pazove, Slankamenských Vinohradoch, Lugu, Iloku, Pivnici a Báčskom Petrovci.

Skúmajúc nárečie Slovákov v týchto prostrediach, prof. Dudok zachytil aj mnohé iné reálie, ako sú zvyky a obyčaje, ľudový odev, jedlá, rozprávky, povery, včelárstvo, chmeliarstvo a i., ktoré môžu byť významným zdrojom nových etnologických, historických, kulturologických a iných výskumov.

Treba však pripomenúť, že vo vlastníctve rodiny Dudkovej sa nachádza ešte ďalší nespracovaný materiál, ktorý sme s profesorom plánovali digitalizovať, ale žiaľ, to sa nám už nepodarilo. Dovolíme si poznamenať, že táto práca prof. Dudkovi očividne prinášala nesmiernu radosť, lebo vedel, že elektronickým spracovaním uvedeného materiálu jeho celoživotné dielo nielen zachránime, ale aj sprístupníme budúcim bádateľom na niektoré nové projekty.

Na tento spôsob meno Daniela Dudka bude stále živé a prítomné aj medzi novými generáciami a záujemcami o jazykovedu a všeobecne o slovenskú vojvodinskú kultúru.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov mu ďakuje za spoluprácu a za úctyhodný prínos do slovenskej vojvodinskej kultúry.

 

Česť jeho pamiatke!

 

S úctou

Katarína Mosnáková Bagľašová

úradujúca riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

DANIEL DUDOK

(1932-2015)

IN MEMORIAM

Daniel Dudok sa narodil v Erdevíku 26. júna 1932. Rodičia: otec Ján, matka Juliana, rod. Stupavská. V rodisku skončil základnú školu. Gymnázium absolvoval v Petrovci a maturoval v roku 1950. Študoval na Filozofickej fakulte v Belehrade, najprv jeden semester srbochorvátsky jazyk a juhoslovanské literatúry, potom český a slovenský jazyk a literatúru. Po ukončení štúdia (1955) pobudol jeden rok v Prahe a Bratislave na študijnom pobyte.

Profesor Dudok pôsobil na Filozofickej fakulte v Novom Sade od roku 1958. Pracovať začal ako asistent na predmete staroslovienčina. Po založení študijnej skupiny slovenský jazyk a literatúra vyučoval väčšinu jazykových predmetov. Prednášal slovenčinu početným generáciám. Vedel zaujať študentov o dejiny jazyka a najmä dialektológiu ale tiež aj o spisovný jazyk a kultúru vyjadrovania.

Prešiel všetky univerzitné hodnosti od asistenta až po riadneho profesora slovenského jazyka. Bol riaditeľom Slovakistického ústavu (1975-1977) a prodekanom Filozofickej fakulty v Novom Sade (1977-1979).

Lingvistické práce Daniela Dudka sa vždy orientujú na domácu jazykovú situáciu a na potreby slovenského jazykového spoločenstva vo Vojvodine. Začiatky pôsobenia v niektorých oblastiach sa spájajú práve s jeho menom. Ide najmä o nadviazanie kontaktu medzi Filozofickou fakultou v Novom Sade a Filozofickou fakultou v Bratislave. Ako hosťujúci profesor pôsobil na Univerzite Komenského (v rokoch 1966-1970).

Vo svojej vedecko-výskumnej práci Daniel Dudok bral do úvahy dve základné podoby jazyka: spisovný jazyk a nárečia. Konfrontuje ich z jednej strany so slovenčinou a nárečiami na Slovensku a z druhej strany so srbčinou ako kontaktovým jazykom. Teda uňho vidno sociolingvistický prístup.

Predovšetkým sa zaoberal dialektológiou a venoval sa jej naplno. Aj jeho doktorská dizertácia o pivnickom nárečí obhájená roku 1966 na Filozofickej fakulte v Novom Sade a knižne vydaná roku 1972 ako Nárečie Pivnice v Báčke je z tejto oblasti. Pre slovenskú menšinu je táto monografia významná aj preto, že vďaka nej sa začína konštituovať ako osobitná veda vojvodinská dialektológia.

Pozornosť si zasluhuje aj autorov záujem o otázky slovenského spisovného jazyka vo Vojvodine. Skúmal hlavne dejiny spisovnej slovenčiny, ale aj súčasnosť. Mnohé jeho práce tohto druhu boli vydané v zborníkoch a časopisoch u nás, na Slovensku, ale i v Maďarsku, takže je jeho meno známe aj širšej slovakistickej a slavistickej verejnosti.

Kniha pod názvom Priezviská Slovákov v Juhoslávii vyšla roku 1998 a predstavuje vlastne dokončenie jeho dlhoročných výskumov, pre ktoré materál zbieral vo všetkých vojvodinských obciach obývaných Slovákmi.

Meno Daniela Dudka je zapísané zlatými písmenami aj v dejinách Spolku vojvodinských slovakistov (dnes už premenovaný na Slovakistickú vojvodinskú spoločnosť). Bol jedným zo zakladateľov tohto spolku (1969) a tiež aj prvým predsedom. Zároveň bol aj hlavným a zodpovedným redaktorom Zborníku Spolku vojvodinských slovakistov založeného roku 1979.

Profesor Daniel Dudok prispel aj k zdokonaľovaniu pragmatickej (aplikovanej) slovakistiky (práca v slovenských redakciách, prednášky na seminároch pre učiteľov, organizovanie vedeckých konferencií). Afirmoval sa aj ako prekladateľ srbských spisovateľov do slovenčiny.

Študijné pobyty realizoval v Prahe, Bratislave a Martine.

Uverejnil okolo 300 jednotiek odborných a populárnych príspevkov väčšinou z oblasti dejín spisovnej slovenčiny a slovenských nárečí v Juhoslávii a pod názvom Z konca našej ulice v Slovenskom vydavateľskom centri v Petrovci roku 2009 vyšla knižočka príspevkov vzťahujúcich sa predovšetkým na jeho detstvo. V roku 2010 SVC vydalo jeho vedeckú knihu Nárečie Aradáča v Banáte.

Bol členom Matice slovenskej v Juhoslávii a Slovakistickej vojvodinskej spoločnosti.

(Zdroj: Dudok, Daniel: Čítanka nárečových textov Slovákov v Báčke, Banáte, Srieme a Slavónsku. B. Petrovec: SVC, 2010.)

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov mal tú česť spolupracovať s profesorom Danielom Dudom pri rôznych projektoch a najmä pri digitalizácii audio nahrávok z jeho terénnych výskumov. Profesor Dudok s cieľom aby sa výskumný materiál z Báčky, Sriemu, Banátu a Slavónie spracoval do elektronickej podoby a sprístupnil budúcim generáciám a výskumným pracovníkom odovzdal toto svoje výskumné dielo Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Česť jeho pamiatke!

 

ZDROJ: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1202xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line