Pripomienka v Seredi - pocta a úcta Slovákom z Maďarska, ktorí prejavili odvahu i vrúcnosť k vlasti predkov - Slovensku

hlavná foto
Trvanie: 01.05.2017
Miesto: Železničná stanica Sereď
Mesto/obec: Sereď
Štát: Slovensko

Tento rok sa nesie o. i. v znamení 70. výročia výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Pred siedmimi desaťročiami sa niekoľko tisíc Slovákov presídlilo na Slovensko. Veľká časť z nich sa usídlila v južnej časti západného Slovenska, v obciach okresov Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice a Senec.

Spája ich Spolok Slovákov z Maďarska

Už takmer dvadsať rokov pôsobí v Galante Spolok Slovákov z Maďarska (SSM), ktorý združuje rodiny presídlencov a ich priaznivcov. Popri množstve kultúrno-spoločenských podujatí, prezentoval aj niekoľko knižných publikácií a monografií.

Podľa slov predsedníčky spolku Anny Pilárikovej, ktorá stojí na jeho čele od založenia, hlavným predmetom činnosti spolku zostáva vernosť k slovenským dolnozemským koreňom, rozvoj kultúrneho dedičstva predkov, upevňovanie zvykov a tradícií a ich prenos na mladú generáciu. Za významnú považuje vzájomnú spoluprácu medzi slovenskými združeniami Slovákov v Maďarsku a SSM a spoločné usporiadanie kultúrnych a gastronomických podujatí.

Spolok Slovákov z Maďarska v roku 2007 po prvý raz usporiadal s mestom Sereď na železničnej stanici v Seredi spomienkové stretnutie venované 60. výročiu príchodu prvého transportu Slovákov z Pitvaroša na územie Slovenska a takisto to zopakovali aj pri 65. výročí. Vždy sa ho zúčastnil veľký počet ľudí z radov presídlencov.

Pripomienka na seredskej železničnej stanici

Tohtoročná spomienka sa konala na železničnej stanici v Seredi na Bielu sobotu 15. apríla (teda presne v dátume, keď v roku 1947 na sereďskej železničnej stanici zastavila prvá vlaková súprava s rodinami dolnozemskej "rebelantskej" obce Pitvaroš), kde sa i napriek chladnému počasiu zišlo okolo sto ľudí. Žiaľ, mnohí z najstarších, ktorí tu roku 1947 vystupovali zo železničných vozňov už zostarli alebo už nežijú, teraz ich však nahradili v hojnom počte ich potomkovia.

Tí sa mali možnosť započúvať do príhovorov hostí, medzi ktorými nechýbali Ľubomír Veselický, viceprimátor mesta Sereď, Alžbeta Račková, predsedníčka Celoštátnej samosprávy v Maďarsku, Maticu slovenskú zastupoval Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru MS, ľudskou teplotou sa privravela prítomným Zborová farárka Evanjelického a. v. zboru zo Sládkovičova sestra farárka Andrea Lukačovská, za Úrad pre Slovákov v zahraničí pozdravil pripomienkové zhromaždenie jeho hovorca a teritoriálny referent pre Slovákov z Maďarska Ľudo Pomichal.

Všetci, ktorí sa privraveli k dojatým potomkom presídlencov, vyjadrovali vo svojich slovách najmä úctu, obdiv a uznanie za ich ohromne ľudský a historický počin. Veď nebolo ľahké v mene slovenskej vlasti, ktorá ich pred 70 rokmi volala späť do domoviny ich predkov, zanechať všetko to, čo v Slovenskom Komlóši, Békešskej Čabe, Pitvaroši, Poľnom Berinčoku, a v ďalších mestách a obciach ich praotcovi vystavali, dorobili, dochovali a zveľaďovali. Preto hllboký úklon všetkým prastarým otcom, starým materiam i rodičom, ktorí sa odhodlali pre tento, na vtedajšie pomery, kolosálny čin. Jeho význam, správnosť a najmä životaschopnosť potvrdil, napriek mnohým príkoriam a priekom, žiaľ, už na území Československa,  čas - vlastne celých 70 rokov.

JÁN JANČOVIC, ĽUDO POMICHAL

FOTO: JÁN JANČOVIC, internet

 

Poďakovanie za dojímavú, inšpiratívnu i nádejnú pripomienku patrí organizátorom podujatia - Spolku Slovákov z Maďarska, Mestskému úradu Sereď a Matice slovenskej v Galante. Uznanie za šírenie myšlienok zo zhromaždenia si zasluhujú aj viaceré médiá -Mestská TV v Seredi, RTVS Rádio Regina, ako aj Ľudové noviny, týždenník Slovákov v Maďarsku, vďaka ktorému mohla vzniknúť táto spoločná reportáž dvoch publicistov, užitočne mapujúci a šíriaci dobrý zvuk Slovákov z Maďarska.

 

Dovoľte na záver uviesť jeden z príhovorov - oslovil ním prítomných skromný spoluautor reportáže /v plnom znení z pera Jána Jančovicovi vyjde v tlačenom vydaní Ľudových novín/ ĽUDO POMICHAL, pracovník ÚSŽZ a priamy potomok presídlencov z roku 1947 z Pitvaroša.

 

Hlboká poklona za Vašu odvahu,

Vám, drahie naše mamouke a apoukovia!

 

Vážený pán viceprimátor mesta Sereď,

ctená pani predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku,

pani predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska,

milí galantskí matičiari,

ctihodná sestra farárka,

ctení hostia zblízka i zďaleka,

najmä však Slováci - v požehnanom veku ešte žijúci pamätníci  - presídlenci, ich potomkovia, rodinní príslušníci a priatelia!

Všetkým Vám príjemné sviatočné predpoludnie!

 

Dovoľte mi, aby som Vám všetkým odovzdal úprimný pozdrav Jeho Excelencie, pána veľvyslanca Jána Varša - predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aby som tlmočil jeho potešenie z tejto výnimočnej a pre vás všetkých aj emotívnej udalosti. Predovšetkým ale smerujem tento prívet ako prejav úcty a uznania všetkým našim rodákom, Slovákom z Maďarska, ktorí pred 70 rokmi vyslyšali volanie slovenskej vlasti z dnes už legendárnych plagátov majstra Martina Benku.

Pozdrav predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varša patrí všetkým tým, ktorí s odhodlaním zasadiť štepy slovenskosti - slovenskej reči a ducha vo vlasti svojich predkov, sa navrátili na rodnú hrudu. Aby s vysúkanými rukávmi zakladali nové osnovy na krosnách nádeje na naplnenie lepšieho a zmysluplnejšieho života, než im to umožňovala ich vtedajšia domovská krajina - Maďarsko.

Pretože odmysliac si všetky ostatné aspekty, vrátane historických, sociologických či ekonomických, Slováci v Maďarsku životne až žiadostivo túžili najmä po tom, čo by naplnilo ich ľudskú podstatu a vlasteneckú autenticitu  - nič viac a nič menej ich nemohlo povzbudiť a nadchnúť do nového života ako precítiť priame a hmatateľné identifikovanie sa - duchovné súznenie, kultúrne pookriatie a jazykové splynutie s domovinou ich predkov. Hoci, ako všetci vieme, mnohí z rozprávaní a príbehov vašich starých rodičov a rodičov, zžitie sa so slovenskou vlasťou nebolo jednoduché...

Načúvajúc však výzvam plagátov, pozvaniam, zárukám a, žiaľ, neraz i planým sľubom politikov, najmä však volaniu predkov, sa v povojnovom usporiadaní Európy rozhodli počas výmeny obyvateľstva práve tak, ako im kázal šiesty zmysel. Ich dovtedajšie a často neblahé životné skúsenosti, ale aj nádejné posolstvá z Písma, slová Tranoscia, ktorými sa riadili a ktoré ich životom viedli. Aj preto pred 70 rokmi po mnohých peripetiách načúvajúc volaniu vlasti predkov prišli sem, do týchto priestorov vtedajšieho Československa.

Prišli späť tam, odkiaľ v 18. storočí opúšťali ich pra-pra-dedovia priestory z rôznych stolíc podtatranského Horného Uhorska a v úfaní sa na lepší život zúrodňovali trebárs rozľahlé močariská na slovenskej Dolnej zemi v dnešnom Maďarsku. Aby sa z dolnozemských priestranstiev Slovenského Komlóša, Pitvaroša, Poľného Berinčoku, Veľkého Bánhedešu, Békešskej Čaby a mnohých ďalších miest a obcí s významovo a kultúrno-historicky presahujúcou slovenskou autenticitou sťahovali do domoviny svojich predkov.

Dovoľte mi, aby som i ja osobne pozdravil z tohto miesta pripomienkové zhromaždenie a vyjadril poďakovanie pani Anne Pilárikovej, dlhoročnej predsedníčke Spolku Slovákov z Maďarska, že tento pripomienkový akt vďaky a úcty našim Slovákom z Maďarska organizačne pripravila. Vo svojom posolstve totiž obsahuje viac iba ako symbol.

Iba pred tromi dňami sme totiž vďaka Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zažili spoločne príjemnosť okamihov počas prezentácie tradičných ročeniek Slovákov v Maďarsku - kalendárov na rok 2017 - legendárneho Čabianskeho kalendára a Nášho kalendára v historickom Starom evanjelickom lýceu v Bratislave. Obe mimoriadne pútavé, podnetné a najmä užitočné publikácie sa v  obsahovom zameraní venujú aj pre historikov, nielen nás všetkých, čo sme sa tu zišli, neľahkej a stále krehkej, inokedy boľavej, z iných aspektov zasa pozitívnej a optimistickej téme výmeny obyvateľstva v roku 1947.

Ak sme na uvedení do života týchto kalendárov na Slovensku konštatovali ich potrebnosť aj v rámci trvalého dialógu Slovákov žijúcich v Maďarsku s ich materskou krajinou - Slovenskom, potom sme iba potvrdili opodstatnenosť postojov, morálnej aj finančnej podpory pre všetkých  našich krajanov vo svete - vrátane Slovákov v Maďarsku. V rámci politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom túto podporu v rámci udržovania slovenského národného povedomia a kultúrnej identity našich krajanov vo svete vykonáva a vo svojej činnosti zahŕňa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  Vzťah a kontakty Slovákov v Maďarsku s ich materskou krajinou - Slovenskom sú v neustálom pulzujúcom sa rozvíjaní a náš obojstranne vo vzájomnom porozumení teší, že sú aj na prospech našich krajanov v našom susedskom štáte - v Maďarsku: od Pilíša cez Budapešť, slovenskú Dolnú zem až po Slovenské Mesto pod Šiatrom na Zemplíne. Slovenská republika je hrdá a pyšná na svojich rodákov - sestry a bratov Slovákov v Maďarsku, na ich úsilie chrániť a rozvíjať si materinskú reč, ich vzťah s domovinou predkov. Napokon, aj dnešná udalosť, keď je tu medzi nami pani Alžbeta Hollerová Račková, moje slová iba potvrdzuje.

Ak som sa v úvode prihovoril v mene jeho predsedu, pána Jána Varša, dovoľte mi, aby som sa niekoľkými myšlienkami s vami podelil aspoň úchytkom svojim osobným vyznaním.

Sám som potomkom prastarého otca, starých rodičov a mojej mamičky, ktorí medzi prvými prišli v apríli roku 1947 z Pitvaroša do novej vlasti. Podobne ako všetkým vám, pamätníkom ešte žijúcim, najmä však ich nasledovníkom, je osud našich rodín spred 70 rokov životodarným žriedlom, prameňom, poučením, neustálou inšpiráciou.

Tu začal nový slovenský príbeh môjho prastarého otca, starých rodičov, mamičky a jej bratov. S vašim dovolením využívam túto chvíľu aj na to, aby, aby som sa im -pitvarošskému rodu Martina Príbelského, ako aj rozvetvenej rodine Rikkovej, za ich statočnosť, odvahu a závažné životné až generačné rozhodnutie pri svetlej spomienke na nich úprimne poďakoval.

Životne významne pozitívne ovplyvneného a riadeného prozreteľnosťou všetkých tých, ktorí sa na vskutku neľahký životný krok v apríli 1947 odhodlali - najbližších rodinných príbuzných, rozkošatených presídleneckých priateľov a známych, ale aj neznámych, ako vravíme, bohumilých, mi v závere môjho prívetu bez veľkých patetických slov dovoľte iba jediné, tak po našsky, pitvarošsky zakončiť môj príhovor:

Drahie naše mamouke a apoukovia,

s pokorou a vďakou navždy budeme ochraňovať pamiatku na Váš veľký počin: za to, že ste nás sem priviedli, porodili a vychovali v našej ľúbeznej vlasti - drahom Slovensku! Budeme si navždy ctiť a vážiť, že ste sa pred 70 rokmi navrátili do našej vlasti a prichystali nám slovenskú prítomnosť i budúcnosť!

Ďakujem Vám za pozornosť!

Ľudo Pomichal

Sereď 15. apríla 2017

 

 

ČÍTAJTE AJ REPORTÁŽ

NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE

1947: Rodná zem zavolala, z Maďarska do vlasti predkov sa pohli nádeje dolnozemského ducha naložené do vlakov

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2226/1947-rodna-zem-zavolala-z-madarska-do-vlasti-predkov-sa-pohli-nadeje-dolnozemskeho-ducha-nalozene-do-vlakov

 

DOPOZORNOSTI:

VIDEO Z PODUJATIA V SEREDI:

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/24914-pri-li-pred-sedemdesiatimi-rokmi

Fotogaléria

Počet zobrazení: 983xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line