JURAJ ANTAL DOLNOZEMSKÝ: 90! Komlóšsky šľachtiteľ slova a pevec dolnozemskej odolnosti i nádeje Slovákov v Maďarsku oslávil jubileum

hlavná foto
Trvanie: 10.12.2018
Miesto: Slovenský Komlóš
Mesto/obec: Slovenský Komlóš - Bratislava
Štát: Maďarsko - Slovensko

Rodáci v Slovenskom Komlóši mu nachystali k životnej deväťdesiatke, ktorá si na barda dolnozemskej literárnej a publicistickej spisby, najmä však ľudskosťou sa vinúcej potechy slova a ducha nielen u Slovákov v Maďarsku obľúbeného poeta a krehkého, milého a napriek veku optimizmom a sviežou mysľou prekypujúceho spoločníka, vyčkala v jeho rodnom meste, slávnostný podvečer piatok 16. novembra 2018 v komlóšskej slovenskej škole.

Nič krajšie, symbolickejšie a príhodnejšie, ako emblémovú osobnosť celej slovenskej Dolnej zeme pozvať s jeho pani manželkou Júliou, ako aj najbližšou rodinou a priateľmi (a tých má stále plodný básnik za rúči košiar nielen iba v Maďarsku, ale aj na Slovensku, veď nedávna Bibliotéka v Bratislave a prezentácia najnovšej zbierky "Ďurko-báčiho" s názvom Pozdrav z diaľavy je iba potvrdením duchovno-tvorivého prepojenia s domovinou jeho predkov spred stáročí...) do priestorov, v ktorých dýcha, žije, a, nádejajme sa spoločne, aj naveky pretrvá slovenskosť, sa v tomto výnimočnom pre Komlóšanov, ale aj gratulantov - vrátane významných osobností Slovákov z celého Maďarska - jednoducho nemohlo udiať.

O tom, ako to v piatok účastníci osláv životného jubilea Juraja Antala Dolnozemského v Slovenskom Komlóši prežili, precítili a emotívne sa so všetkým s oslávencom aj podelili, vydajú svedectvá fotografie, vinše, rozpomienky, reportáže, rozhovory, črty či besednice v médiách. Isteže sa s nimi podelíme aj s návštevníkmi portálu SLOVENSKEZAHRANICIE.SK, veď na Dolnú zem sa k jubilantovi vychystali tak spod Pilíša, ako aj z Budapešti, jeho dobrí priatelia a literáti - súputnici.

Už len zostava "slovenského spisovateľského korábu v Maďarsku", za volant ktorého si zasadol Imriško Fuhl a spoločnosť mu robili básnici Gregor Papuček so Šaňom Kormošom a prozaik - esejista Miško Hrivnák, dáva tušiť, že z kraja rozmarných a podmanivých chutí, najmä však skvostných ľudí írečitého nárečia aj tradícií, si prinesú za nošu milých impulzov, námetov a oslavných záchvevov.

Patrí sa teda, a aj žiada zastaviť sa. Stíšiť pri tejto príležitosti galop času, ktorý žijeme, aj tu, na ľavom brehu Dunaja. A na zopár stoviek kilometrov letmo ta, dolu, odoslať Vám prívet k úctyhodnému životnému jubileu, "Ďurko-báči". Klikom na klávesnicu je to máčny okamih, na rozdiel od čochvíľa 284 miliónov sekúnd (tak som ich narátal...), uplynuvších v toku prínosného času, ktorým Vašim činorodým životom sprítomňujete zmysluplnú vznešenosť hĺbky Vašich citov ku všetkému, čo dýcha, vonia a najmä sa kánonicky prejavuje človečinou.

 

Vážený jubilant,

vzácny pán Juraj Antal Dolnozemský,

milý evanjelický brat v Kristu,

ctený Ďurko - báči,

 

prijmite v dňoch  nádherných 90. narodenín odo mňa úprimné želanie k Vášmu krásnemu životnému jubileu.

Veľmi rád, aj v mene Vašich priateľov zo Slovenska i z ďalších krajín, kde Slováci žijú a tvoria, sa pripájam ku gratulantom, ktorí Vám v týchto dňoch prajú priehrštia zdravia a energie do Vašej ďalšej obdivuhodnej a príkladnej húževnatosti, vytrvalosti a odhodlania ku všetkému, čím sa váhou svojej osobnosti, láskyplnosti k najbližším i okoliu a umeniu dotiahnuť užitočné a pre Slovákov v Maďarsku prínosné až určujúce výzvy v ich národnom živote do konca, dokážete vo Vašej literárnej, básnickej a publicistickej tvorbe, ako aj významovosti nadčasovej spoločenskej angažovanosti, zasadiť.

Zajedno si dovoľujem vysloviť obdiv k Vášmu presvedčivému vzťahu k rodnému Slovenskému Komlóšu, ako aj k Vami vo veršoch a obrazoch ospievanej  Dolnej zeme.

Vašim vnímavým čitateľom a aj generáciám "v nás i po nás" ste desaťročiami utkávali a vďaka jazyku našich prastarých otcov a starých materí doteraz zakladáte osnovy do krosien slovenskosti. Aby silou Vášho slova i duchom nášho Pána veta za vetou, verš za veršom, báseň za básňou a zbierka za zbierkou ste Vašimi láskavými a povzbudzujúcimi epitetami stvorili jedinečný a na podobizeň šíro-šírych, nikde sa nekončiacich dolnozemských rovín vyšívaný slovenský obrus, na ktorý obdivuhodne s obetavosťou Vám vlastnou a s ohromnou vierou a nádejou všetkých nás motivujúcou prirovnať sa k obrazu i odkazu našich predkov, pomyselne pokladáte kus svojho srdca pre všetkých Slovákov v Maďarsku.

Hlboký úklon a úcta Vám, Ďurko-báči, za to všetko!

Sme radi aj my na Slovensku, najmä tí, ktorí sme potomkami presídlených dolnozemských Slovákov v rokoch 1947-49 do priestranstiev našej s Vami spoločnej vlasti, súčasného Slovenska, že môžeme byť pyšní a hrdí na korene a rodiská našich predkov aj vďaka takým zapáleným Slovákom - vlastencom na Dolnej zemi v Maďarsku, ako ste Vy.

K jubilujúcemu „mnoga ljeta“ mi dovoľte popriať Vám, Ďurko-báči, ešte veľa-veľa rokov plných tvorivého espritu, úsmevov, spokojnosti v rodine, príjemných zážitkov s priateľmi a ľuďmi, ktorých máte radi a ktorí aj Vás láskou zahŕňajú. Pravdaže, to všetko a ešte viac Vám so srdca žičím v pevnom zdraví, vnútornej pohode a radosti z každučkého dňa!

 

       Srdečne a s hlbokou úctou

 

                                                                    Ľudo Pomichal

                                                                publicista a fotograf,

                                                   potomok Pitvarošanov na Slovensku

 

Bratislava 16. novembra  2018

 

X                              X                               X

 

Namiesto na tomto mieste kýženej biografie pána Juraja Antala Dolnozemského si dovolím v esenciálnej myšlienkovej skici uviesť aspoň niekoľko sekvencií pozvoľna charakterizujúcich poeta v životnej stope času tak, ako si to aj on osobne mohol vypočuť v piatok 26. októbra 2018 v Bratislave na Stálej konferencii tesne pred tým, ako mu Ján  Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, udelil Pamätnú medailu ÚSŽZ pri príležitosti jeho 90. narodenín za celoživotný prínos v literárnej tvorbe, ochranu hmotného kultúrneho dedičstva a osobný vklad do  uchovávania a zveľaďovania národného, duchovného a kultúrneho povedomia Slovákov v Maďarsku.

 

JURAJ ANTAL DOLNOZEMSKÝ

"V duši stotvárnymi túžbami plný, zvedavý, denne po hrboľatých cestách chodí." Úryvok z básne rodáka zo Slovenského Komlóša, literárneho tvorcu a ochrancu kultúrneho dedičstva na Dolnej zemi, akoby vylúpol íver z plnosti jeho životného príbehu.

Poet a zberateľ hmotnej kultúry Slovákov v Maďarsku napísal svoju prvú báseň ešte v roku 1938, keď z maďarčiny preložil do slovenčiny modlitbu. Jej názov je: Ja som evanjelik. Zručný muž viacerých remesiel a profesií, zrastený s poľnohospodárskym prostredím, začal po slovensky písať až v roku 1978, keď sa zrodil jeden z najvýznamnejších básnikov na Dolnej zemi.

Bol zakladajúcim členom Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov. Doteraz vydal sedem zbierok básní, najnovšiu predstaví v novembri, v dňoch jeho životnej deväťdesiatky, na Bibliotéke v Bratislave. Juraj Antal Dolnozemský  je aj vášnivým zberateľom historických artefaktov, čím prispieva k ochrane slovenského kultúrneho dedičstva v zahraničí. V dome si počas 40 rokov vytvoril vzácnu zbierku, v ktorej objavíme aj knihu vydanú v roku 1628.

"Skromný a tichý človek, ktorý si každý deň nájde prácu v záhrade a sadí stromy, stará sa o ne a potom zbiera plody. V noci berie do rúk papier a pero a daruje nám nové básne."  Tak charakterizuje svojho starého otca jeho vnučka, Aliz Agodová, absolventka Katedry slovenského jazyka a písomníctva na Univerzite v Segedíne, ktorá si jeho tvorbu vybrala ako námet na diplomovú prácu.

 

Vnučka o starom otcovi  "diplomovo"

Máme vo svojom rodisku, v Slovenskom Komlóši, osobnosti, ktoré nenosia vysokoškolský diplom, sú to len jednoduchí, obyčajní ľudia. Do vienka od nášho Stvoriteľa však dostali dar, dar neoceniteľný, dar vysokej prirodzenej inteligencie. K takýmto osobnostiam patrí i náš bard, básnik-poeta, Juraj Dolnozemský. Jeho vnučka, Aliz Agodová, študentka na Katedre slovenského jazyka a písomníctva na Univerzite v Segedíne, si jeho tvorbu vybrala za diplomovú prácu. Priblížme si neobyčajný príbeh spriaznených duší – vnučky a starého otca.

Na úvod svojej práce si diplomantka vybrala báseň, ktorá racionálne hodnotí postoj človeka, ktorý žije a už aj zostane žiť mimo svojej pravlasti.

Väzba

Moja väzba je dvojitá,

dobou viazaná identita.

Tu som sa narodil, tu žijem.

Dva jazyky som sa učil, dvoma jazykmi hovorím.

Sem i tam viazaný, patriaci tak isto snívam.

Slovensky oslovila ma matka.

V maďarskom prostredí pracoval

môj šestnástoro detí otec, tehliar,

starý otec môjho otca.

Stromy sadil, zem obrábal,

armáde Monarchie slúžil,

trojjazyčný Pavel Budai,

starý otec mojej matky.

Toto všetko vo mne je.

Nech hocičo konám

a hocikde som, za prežitie pracujem,

 takýto som -

mením sa a zostanem...

Diplomantka nazbierala mnoho hodnotení tvorby Juraja Antala Dolnozemského od renomovaných literárnych kritikov. Všetky sa však vlievajú do výstižného hodnotenia Oldřicha Kníchala z roku 1996: „Z Dolnozemského hlasu vanie stáročná tradícia statočného sedliackeho života, teplé a verné ľudské slovo, vôľa žiť a dúfať, nádej prežiť víchrice času, láska k vlastnému rodu a žičlivosť iným.“

 

Zo života

Juraj Dolnozemský sa narodil v Slovenskom Komlóši v roku 1928 v roľnícko-remeselníckej rodine. Doma sa rozprávali len po slovensky. V škole bol vždy medzi najlepšími, takže keď skončil 5.triedu elementárnej školy, viedla ho cesta do gymnázia. Tu sa mohol vzdelávať iba jeden rok, lebo kvôli hospodárskym ťažkostiam musel pomôcť svojim blízkym a zapojiť sa do práce spolu s nimi doma. Prvá jeho báseň sa zrodila ešte v roku 1938, keď z maďarčiny preložil do slovenčiny jednu modlitbu. Jej názov je: Ja som evanjelik. Písať začal po slovensky v roku 1978.

Takto sa zrodil jeden z najvýznamnejších básnikov na Dolnej zemi. Obraz jeho osobnosti je vliaty do veršov básne 

Slová

Cez matkine pery

oslovili ste moje srdce,

a hneď ste si v ňom urobili

trvanlivé hniezdo,

v ktorom spolu snívame našu budúcnosť.

I dospelosť jej premyslíme,

aby som sa necítil

byť celkom zbytočným.

 

Básnické zbierky

Aliz Agodová opisuje vo svojej diplomovke básnické zbierky svojho starého otca Juraja Dolnozemského:

Večerný dážď, Budapešť 1988, publikácia Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku.

Ťarcha páperia, Salgótarján 1994, publikácia Združenia spolku spisovateľov v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarku.

November, Arkus 1995, Semica. Zodpovedný redaktor Peter Andruška. Kniha vyšla s podporou štátneho Fondu kultúry Pro Slovakia.

Doma, 1998. Zostavil redaktor Oldřich Kníchal z iniciatívy Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku. Táto publikácia je darom vydavateľstva Etnikum k 70. narodeninám autora.

Vernosť, príležitostné básne Slovenský Komlóš – Budapešť. Zostavil a redigoval Miroslav Brna. V publikácii boli použité fotografie Imricha Fuhla.

V okovách času, 2006 Slovenský Komlóš. Zbierka bola vydaná pri príležitosti 260. výročia založenia Slovenského Komlóša.

 

Národopisná zbierka - hold dedičstvu predkov

Juraj Antal Dolnozemský, ako sa to uvádza a diplomovej práci, je aj vášnivým zberateľom historických artefaktov. Túto jeho záľubu opísala diplomantka v kapitole Národopisná zbierka.

„Básnik má v dome bohatú zbierku, kde môžeme nájsť aj takú knihu, ktorá bola vydaná v roku 1628. Za 40 rokov pozbieral toľko vecí, že sa zmestia do dvoch preplnených izieb. Keď vstúpime do týchto miestností, človek sa tak cíti, akoby vošiel do minulosti. Sú tu kroje, obrusy, riady, hudobné nástroje, zrkadlá, obrazy, kožuchy, čepce a ihličky. Jeden deň nestačí na to aby sme si to všetko dôkladne pozreli.

Básnik tu veľmi rád trávi čas, často tu píše básne. Aj vo filme Jadvigin vankúšik sme mohli vidieť starožitnosti z jeho zbierky. Záujemcom o zbierku s trpezlivosťou ukáže svoje pozbierané predmety. O každom osobitne vie povedať jeho históriu. Často reštauruje staré veci, ale aj také sa prihodilo, že podľa vzoru starého stola urobil podobný nový. Podľa neho je dôležité chrániť a udržať duchovnú a materiálnu kultúru. Má rád aj ľudové piesne a aj ľudové rozprávky.“

 

Ocenenia

1993 – Medaila od Svetového kongresu Slovákov.

1998 – Vyznamenanie „Za našu národnosť“

2001 – Vedením mesta Slovenský Komlóš bol ocenený prsteňom a medailou PRO URBE 2001.

2003 – Plaketa „Za komlóšských Slovákov“

2008 – Matica slovenská ocenila jeho tvorbu bronzovou medailou Cyrila a Metoda

2008 – Maďarská vláda mu udelila plaketu Pro Cultura Minoritatum Hungariae

 

Vnučka Alíz Agodová: Som pyšná

V závere svojej diplomovej práce píše jeho vnučka svoje vyznanie.

„Už viac ako 80 rokov prešlo, ako sa Juraj Antal Dolnozemský narodil. Mal plodný a bohatý život. Zaoberal sa všeličím a prešiel dlhú cestu, kým vysvitlo, že sa musí zaoberať aj poéziou.

Celý život veľa a tvrdo pracoval. Ľúbil sa učiť, hoci mal na to len krátku možnosť. Vzdelanie získal z kníh, veľa čítal, zaujímal ho národopis a dejiny Slovákov. Svoju národopisnú zbierku začal zbierať práve preto, lebo pre neho bolo dôležité, aby sme spoznali našich predkov a videli ako žili. Táto veľká práca priniesla svoje plody, lebo je už známa nielen v Maďarsku ale aj na Slovensku.

Napriek tomu je to skromný a tichý človek, ktorý si každý deň nájde prácu v záhrade a sadí stromy, stará sa o ne a potom zbiera plody. V noci berie do rúk papier a pero a daruje nám nové básne.  Som veľmi pyšná, že mám takého starého otca. Želám mu zdravie a plodné roky do budúcnosti.“

Z diplomovej práce Alíz Agodovej, vnučky Juraja Antala Dolnozemského, tak ako z nej útržky vybral a pre krajanský časopis v Kanade Slovo z Britskej Kolumbie spracoval  Bratislavčan Michal Hronec, presídlenec z Dolnej zeme, rodák zo Slovenského Komlóša.

 

P. S.

Pridávame sa aj my na záver krehkých myšlienok vnučky Juraja Antala Dolnozemského a veríme, že jej želania sa do bodky splnia, a že nám jej starý otec bude ešte dlho slúžiť za vzor vytrvalého a statočného bojovníka za zachovanie Slovákov a jeho milovanej slovenskej reči na Dolnej zemi a v celom Maďarsku!

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL

             Nadlak, 17. marec 2016

             Slovenský Komlóš, 26. máj 2016

             Budapešť, 18. október 2018

             Bratislava, 26. október 2018

             Bratislava, 8. november 2018

                 

FOTOGALÉRIA Z OSLÁV 90. NARODENÍN

A PREZENTÁCIE ZBIERKY BÁSNÍ

JURAJA DOLNOZEMSKÉHO

POZDRAV Z DIAĽAVY

V SLOVENSKOM KOMLÓŠI  16. 11. 2018

https://www.facebook.com/oslovma/

FOTO: IMRICH FUHL

 

ČÍTAJTE  NA PORTÁLI  ĽUDOVÝCH NOVÍN

www.luno.hu

Košeľa zo slov

reflexie, zápisky a recenzie Kataríny Maružovej Šebovej

o poézii jubilanta Juraja Dolnozemského

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/26986-ko-e-a-zo-slov

 

BÁSEŇ Z OBALU KNIHY –

ZBIERKY POZDRAV Z DIAĽAVY

 

Gregor Papuček

Zdravím Ťa, poet!


(Ďurkovi Dolnozemskému)

 

Zdravím Ťa, poet, básnik Dolnozemský,
želám Ti šťastia hneď na začiatku!
Hrejivým srdcom, bratsky, po slovensky
slávime Tvoju deväťdesiatku!

 

Ďakujeme Ti za to množstvo básní
(čo k nám pribudli spod Tvojho pera,
čo ako Tvoj dar naša Slovač vlastní)
v mene každého ich čitateľa.

 

Vítame Tvoje nové vzletné slová,
tento najnovší darček jasavý,
čo nám venuješ vždy znova a znova,
batôžtek básní: Pozdrav z diaľavy.

 

Nech Ti Stvoriteľ pridá ďalších rokov,
zdravia, šťastia i dobrej nálady.
Nech Ti dopraje ešte veľa krokov
do našej poetickej záhrady.

 

Poď, priateľ, dnes tu najlepších vín zlato:
tokajský výber kladieme na stôl!
Spolu, veselo štrngnime si na to,
aby si s nami ešte dlho bol!

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 318xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line