Alžbeta Hollerová Račková o potrebe kolektívneho sebavedomia Slovákov v Maďarsku

hlavná foto
Trvanie: 21.01.2019
Miesto: Ľudové noviny
Mesto/obec: Budapešť
Štát: Maďarsko

Slováci v Maďarsku patria ku krajanským komunitám požívajúcim vo svojom domovskom štáte, podobne ako naši krajania v ďalších štátoch strednej a juhovýchodnej Európy, zákonné práva národnostnej menšiny. Na jednej strane im to síce dáva „predpísané“ možnosti rozvoja podporené aj finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, smerujúce do činnosti a aktivít Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (ide najmä o oblasti vzdelávania a národnostného školstva, kultúry, vedy a výskumu zohľadňujúcich zachovávanie slovenského jazyka, kultúrneho a duchovného dedičstva a pod.), v existujúcom nastavení permanentného (skrytého aj otvoreného) asimilačného procesu to však z druhej strany znamená aj brať na plecia obrovskú zodpovednosť previazanú s programovými cieľmi ako tieto „pôžitky“ zmysluplne využiť.

Tak, aby sa v prvom rade docielil jeden zo zásadných efektov aktivít Slovače v Maďarsku skrze jej kľúčovú a určujúcu inštitúciu: všemožne sa upriamiť nielen na zachovanie slovenskosti v Maďarsku, ale v tom najlepšom primäť – a nielen vo volebnom roku 2019 – slovenskosť  v sebe ešte cítiacich Slovákov či ich potomkov, aby sa k nej aj hlásili! Nielen však iba na „volebnom papieri“, ale najmä každodenným životom. Inak povedané – ak Slováci v Maďarsku nezačnú doslova „žiť po slovensky“ – a túto danosť nezačnú prenášať najmä na mladé generácie, Slovač pod pravým brehom Dunaja neporatuje žiaden maďarský groš...

Možno trochu nezvyčajný vstup, ktorým na portáli SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE – s láskavým povolením Alžbety Hollerovej Račkovej, predsedníčky CSSM, autorky príhovoru do nového roku 2019, ako aj redakcie ĽUDOVÝCH NOVÍN, týždenníka Slovákov v Maďarsku – radi sprostredkúvame myšlienky zásadného nastavenia tak prepotrebného sebavedomia Slovákov v Maďarsku. Bez neho, ani bez sebareflexie všetkých, ktorých sa to týka, sa nádejnejšej budúcnosti totiž nedočkajú. Hovoríme a píšeme o tom s plnou vážnosťou „vo veci slovenskej v Maďarsku.“

S prianím, aby Slováci v Maďarsku po celý rok konali, plánovali a hútali  nielen hlavou, rukami či jazykom, ale najmä SLOVENSKÝM SRDCOM, im v tomto želám „zdravo sebavedomý a sebauvedomovací“ rok 2019!

Ľudo Pomichal

 

... a teraz už myšlienky, vnemy, posolstvá a užitočná reflexia reality v hodnotnom a účinnom príhovore ALŽBETY HOLLEROVEJ RAČKOVEJ:

Človek je už taký, že nastupujúci rok očakáva vždy s novými predsavzatiami a zvedavo skúma budúcnosť. Rád by vedel, čo mu nový rok prinesie. Nuž, môžem vás uspokojiť, milí čitatelia, že máme pred sebou určite úspešný a šťastný rok – ak sa nám splní prognostika čínskeho horoskopu.

Čínsky rok 2019, rok zemského prasaťa, sa oficiálne začína 5. februára a potrvá až do 24. januára 2020. Podľa čínskej astrológie nám prinesie vlnu šťastia a bohatstva a tiež by ste sa nemali báť vykročiť zo svojej komfortnej zóny, pretože nové príležitosti vám môžu priniesť veľa dobrého.

Možno aj v našom slovenskom živote nastane tá správna „chvíľa“, aby sme hľadali nové cesty, nové spôsoby pestovania nášho jazyka, kultúry a ich odovzdávania nasledujúcim pokoleniam. Zdá sa, že materiálno-finančné podmienky vytvorené štátnym rozpočtom na túto činnosť budú výhodnejšie, než kedykoľvek doteraz. Závisí len od nás, čím naplníme rámce, ktoré sú dané.

Žijeme v krajine, kde sa veľa hovorí o význame hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva ako významnej zložky národnej/národnostnej identity. Národným hodnotám sa dokonca venuje osobitný právny predpis, zákon č. XXX. z roku 2012 o maďarských národných hodnotách a hungarikách. Tento zákon predpisuje povinnosť registrovania a zachovávania týchto hodnôt na miestnej, župnej a národnej úrovni, pričom na vrchole pyramídy sú tzv. hungariká.

Na poli vytvárania registrov hodnôt sú naše komunity aktívne, v miestnych a župných zoznamoch nájdeme celý rad prvkov, ktoré vytvorilo slovenské obyvateľstvo danej lokality, či oblasti. Hodnoty ocenené takýmto spôsobom môžu byť zdrojom oprávnenej hrdosti slovenskej komunity a základom budovania slovenskej identity mladej generácie. Na to je však potrebné, aby sme si slovenské korene týchto hodnôt uvedomovali. Aby sme pri ich navrhovaní nezabudli a nehanbili sa uviesť (aj) ich slovenský pôvod. Medzi tieto hodnoty môžu patriť naše kostoly, objekty ľudovej architektúry, výšivky, tkaniny, keramika, gastronómia, ale aj prvky nehmotného kultúrneho dedičstva, ľudové zvyky, rozprávky, folklór. Všetko to vytvára základ pre rozvoj miestneho turizmu, a teda rozvoj hospodárstva a posilnenie miestnej komunity.

V posledných rokoch sa aj vďaka zvyšujúcej sa štátnej dotácii na tento účel v kruhu našej národnosti zintenzívnil proces vytvárania miestnohistorických zbierok a spoločenských domov. Slovenská samospráva mesta Sarvaš sa po dlhoročných rokovaniach s predchádzajúcim majiteľom stala majiteľom miestneho oblastného domu. Po náročnej rekonštrukcii a zásluhou množstva dobrovoľnej práce slovenskej komunity a jej podporovateľov oblastný dom v lete minulého roka opäť otvoril svoje brány. Okrem turistov, prichádzajúcich do mesta, je sarvašský oblastný dom obľúbeným miestom žiakov slovenskej školy, ktorí sa medzi starými stenami už tradične oboznamujú so životom svojich slovenských predkov. Majiteľom domu, v ktorom sa prelína uchovávanie miestnych hodnôt a vytváranie priestoru pre spoločenský život miestnej slovenskej komunity, sa v uplynulých rokoch stali napr. aj Slováci v Poľnom Berinčoku, Telekgerendáši, Čorváši a Čabasabadi. Tieto objekty nielen symbolicky zastrešujú slovenské dianie v obci či meste. Počas mojich návštev medzi Slovákmi v rôznych kútoch Maďarska ma s podobnými plánmi oboznámili viaceré slovenské samosprávy. Svoje požiadavky niektoré z nich aj dali na papier a my sme ich sprostredkovali kompetentným vládnym orgánom.

Mohli by ste sa spýtať, ako to súvisí s hodnotami a vyššie spomínanými registrami hodnôt? My, Slováci, sme bohatá národnosť. Svoje poklady, pamiatky na minulosť, na život našich predkov, si nadovšetko vážime. Aj keď často tieto miestne zbierky nevlastníme, v mnohých obciach a mestách sa o ne príkladne staráme. Aktivisti slovenských spolkov opatrujú vystavené predmety, upratujú, líčia steny, kosia trávu a vykonávajú všetky práce v záujme dôstojnej prezentácie minulosti svojej komunity. Spájanie týchto priestorov so spoločenským životom a pedagogikou je pomerne nový jav, ktorý slúži aj vytváraniu väzieb miestneho obyvateľstva a hlavne mladej generácie k týmto hodnotám.

Trend, aby miestne múzeá a zbierky neboli „mŕtvym“ priestorom, aby sa stali súčasťou života danej lokality, nám, Slovákom, praje. Ubúdaním počtu tých príslušníkov slovenskej národnosti, ktorí si jazyk priniesli z domu, z rodinného prostredia, sa mení aj obsah slovenskej identity. U mladšej generácie čoraz väčšiu váhu v ňom nadobúda väzba ku kultúrnemu dedičstvu, k miestnym hodnotám a rodinným tradíciám, pričom táto väzba motivuje k osvojovaniu si jazyka predkov.

Do nového roka, ktorý bude rokom volebným, by som si želala, aby sme mali trochu viac kolektívneho sebavedomia. K tomu môže prispieť sebapoznanie, spoznávanie hodnôt, ktorými naši predkovia prispeli do spoločného bohatstva našej krajiny a uvedomovanie si zvláštnosti a neopakovateľnosti našej hmotnej a nehmotnej kultúry. Je to ďalšia motivácia pre záslužnú prácu členov spolkov a slovenských samospráv v záujme zachovania nášho malého slovenského sveta. K tejto práci želám každému veľa elánu a odhodlania, v rodinnom a profesionálnom živote veľa úspechov v novom roku 2019!

Alžbeta Hollerová Račková

predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

Fotogaléria

Počet zobrazení: 209xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line