Aurela Stodolu, vynálezcu a konštruktéra, si uctia krajania v Zürichu

hlavná foto
Trvanie: 25.02.2019
Miesto: Zürich

Slováci vo Švajčiarsku si v tomto roku pripomínajú významné jubileum jedného z geniálnych vedcov, učencov, pedagógov a vynálezcov – 160. výročie narodenia Aurela Stodolu (narodil sa 10. mája 1859 v Liptovskom sv. Mikuláši), ktorý spojil svoj profesijný a vynálezcovský život s dlhodobým pôsobením vo Švajčiarsku, kde vo vianočnom čase v roku 1942 v Zürichu aj skonal. Na pamiatku a spomienku výnimočného človeka organizuje Združenie Slovákov vo Švajčiarsku v gescii pána Miroslava Šuvadu dvojdňovú pripomienku a oslavy k 160. výročiu narodenia slávneho Slováka, o diele ktorého sa s uznaním a úctou vyslovoval aj Albert Einstein.

V sobotu 26. januára 2019 pozývajú organizátori na prednášku o dosahu života a diela Aurela Stodolu, v nedeľu 27. januára zasa na oslavy spojené s kultúrnym programom.

VIAC O „VÍKENDE S  AURELOM STODOLOM“

V POZVÁNKACH VO FOTOGALÉRII

 

Albert Eins­tein o Aurelovi Stodolovi:

Ak by sa na­ro­dil za čias re­ne­san­cie, bol by z neho veľký ma­liar alebo so­chár, lebo jeho naj­väč­ším im­pul­zom osob­nosti bola fan­tá­zia a ne­us­tála po­treba tvo­riť Jeho vý­razné za­nie­te­nie pre­ná­šal dlhé roky po­čas svo­jej plod­nej pe­da­go­gic­kej čin­nosti na svo­jich štu­den­tov. Aj keď pri­már­nou hna­cou si­lou jeho práce bola kvit­núca tvo­rivá čin­nosť, predsa jeho sila spo­čí­vala aj v ne­us­tá­lej túžbe po po­znaní a mi­mo­riad­nej jas­nosti jeho myš­lie­nok.“

Univerzitný profesor Aurel Stodola, vedec svetového významu, si v technickom svete nadobudol meno v oblasti teórie automatickej regulácie a vo vedeckých základoch navrhovania a konštrukcie parných a spaľovacích turbín. Bol autoritou v termodynamike. Stodolove konštrukcie a výpočty dali základy tomuto odboru strojárstva a predurčili jeho vývoj dopredu na mnoho rokov. Slovenská akadémia vied (SAV) na jeho počesť za najlepšie práce vo fyzike a strojárstve udeľuje medailu Aurela Stodolu.

Aurel Stodola sa preslávil dielom o parných a plynových turbínach, ktoré vyšlo v nemeckom Berlíne v roku 1903 pod názvom Dampfturbinen und ihre Aussichten als Wärmekraftmaschinen (Parné turbíny a ich výhľady ako tepelných strojov). Jeho neskoršie prepracované a premenované vydania, ktoré vyšli v početných prekladoch, sú základmi dodnes platnej teórie.

Vynálezca a vedec Aurel Stodola bol členom Masarykovej akadémie práce v Prahe a členom korešpondentom francúzskej akadémie vied. Za priekopnícku činnosť mu viaceré európske univerzity udelili čestný doktorát. V roku 1908 mu Spolok nemeckých inžinierov udelil pamätnú medailu Franza Grashofa a v roku 1940 Veľká Británia medzinárodnú zlatú medailu Jamesa Watta.

 

KTO BOL AUREL STODOLA

Narodil sa10. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši (niektoré zdroje uvádzajú ako deň narodenia aj 11. máj). Študoval na reálke v Levoči a na maďarskom gymnáziu v Košiciach, kde zmaturoval. Techniku študoval od roku 1876 v Budapešti a vo švajčiarskom Zürichu.

Po ukončení vysokoškolských štúdií pôsobil v Prahe v Českomoravskej strojárni, neskôr v renomovanej strojárskej firme Ruston a spol., ktorá vyrábala parné stroje, kompresory, vodné turbíny a iné náročné strojové zariadenia. Na univerzite v Zürichu prednášal od roku 1892, založil tam strojné laboratórium, ktoré sa postupne stalo jedným z najuznávanejších v Európe. V Zürichu nadviazal osobné kontakty aj s Albertom Einsteinom, ktorý si Stodolu veľmi vážil.

Aurel Stodola sa zaoberal aj zdravotníckou technikou. V spolupráci s chirurgom Ferdinandom Sauerbruchom skonštruoval pohyblivú umelú ruku, tzv. Stodolovu. Princíp jeho vynálezu umelej ruky využili aj pri zhotovení protéz chodidla a nohy.

Významný vedec a technik zomrel 25. decembra 1942 v Zürichu, kde ho aj pochovali. Telesné pozostatky Aurela Stodolu a jeho manželky previezli a slávnostne pochovali v roku 1989 v Liptovskom Mikuláši, v ich rodnom meste.

V košickom Slovenskom technickom múzeu je jedna zo stálych expozícií pomenovaná po ňom. Sú v nej uložené zbierky energetickej techniky, zamerané na dokumentáciu parných strojov a parných turbín, spaľovacích motorov, vodných motorov a vodných turbín, vrátane modelov týchto zariadení.

 

POZVÁNKA NA PODUJATIE

V KRAJANSKOM ČASOPISE

SLOVÁKOV VO ŠVAJČIARSKU

SLOVENSKÉ ZVESTI

http://www.slovenskezvesti.ch/images/slovenske-zvesti/2018/SZ-4-2018.pdf-C.pdf

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 298xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografia

Naši partneri:Domov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2019 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line