Certifikáty „žurškoly“ v lesku vyvrcholenia 50. ročníka Studia Academica Slovaca

hlavná foto
Trvanie: 23.09.2014
Miesto: Univerzita Komenského
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

Zakaždým keď sa úspešne skončí akékoľvek dielko, prinášajúce nové poznanie, vedomosti, skúsenosť, príjemnosťou je človek naplnený, ak sa udalosti dostane od organizátorov aj patričný rámec, atmosféra, punc sviatočnosti. Nebolo tomu inak ani v prípade vyvrcholenia v poradí ôsmeho, takpovediac resuscitačného ročníka Letnej školy žurnalistiky. Ako jeho organizátori sme v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí už pri koncipovaní týždňového programu pre novinárov z krajanských médií privítali návrh Svetlany Hlavčákovej, vedúcej Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, aby naši frekventanti slávili okamih ukončenia „žurškoly“ spoločne s takmer 180 absolventmi jubilejného ročníka Studia Academica Slovaca. A tak, keďže obe podujatia sa konali v gescii Filozofickej fakulty UK, boli sme potešení ústretovosťou Jany Pekarovičovej, celé ostatné desaťročie riaditeľky SAS-u.

V aule Univerzity Komenského, v ktorej sa v piatok 22. augusta celá ceremónia konala, bola patričná sviatočná atmosféra, preniknutá ľudskou bezprostrednosťou. Najmä ale vravou – slovenčinou v jej rôznych podobách, prízvukmi, akcentom... Nie div, veď v bezmála dvoch stovkách absolventov oboch podujatí (179 „sasistov“ a 15 účastníkov Letnej školy žurnalistiky) bolo zastúpených 38 krajín sveta! O našich novinároch zo šiestich krajín píšeme podrobnejšie na inom mieste (ich mikroprofily možno vyhľadať aj v PDF časopisu NAŠA TVORBA), tu sa patrí pripomenúť, že na 50. ročník SAS najviac účastníkov prišlo z Nemecka (18), nasledovali Poľsko, Rakúsko a Taliansko (po 12 účastníkov) a Maďarsko (s 11 zástupcami). Slovenčinu sa ale  učili aj frekventanti z USA, Kanady, Japonska, Číny, Egypta, Španielska či Argentíny.

Príjemným bolo sledovať, ako si viacerí naši frekventanti  - novinári nachádzali svojich známych, ba priateľov z ich domovských krajín. Spájalo ich pritom nielen puto štátu, mesta či možno aj školy, z ktorej pochádzajú, ale najmä jazyk, pôvab, čaro, ale i neraz úsmevná zradnosť našej slovenčiny. Napokon, v debatách pred i po slávnosti, ktorá vyvrcholila spoločnou recepciou v Moyzesovej sieni FiF UK, na ktorej i do tanca hrala hudobná skupina Kuštárovci, sa pre podobné útržky z úst účastníkov našlo veru dosť...  „Čo je to SAS? SAS je nielen hovoriť po slovensky, ale aj tancovať po slovensky a spievať po slovensky. Aj keď dodnes nevieme, kde bola Anička, dušička,“ rozosmial napríklad publikum absolvent letnej školy Daniel Alexander z Veľkej Británie, ktorý sa prihovoril v mene účastníkov SAS-u v závere slávnosti.

Na podujatí sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Peter Pellegrini, rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. Počas slávnostného ukončenia jubilejného 50. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca udelili v Aule UK ocenenia viacerým inštitúciám i jednotlivcom.

Vysvedčenia - certifikáty si prevzali účastníci letnej školy slovenského jazyka a kultúry a účastníci letnej školy žurnalistiky, ktoré organizovala Filozofická fakulta UK. Absolventské „diplomy“ odovzdávala krajanským novinárom doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí blahoželal našim krajanom jeho podpredseda PhDr. Peter Prochácka.

Minister školstva Peter Pellegrini poďakoval za polstoročnú prácu prezentovania slovenčiny: „Chcem vyjadriť svoj obdiv a spoločenské uznanie všetkým členom vedenia, riaditeľom, všetkým spolupracovníkom Studia Academica Slovaca, bývalým i terajším lektorom a prednášateľom, ktorí za polstoročie existencie letnej školy budovali túto klasickú inštitúciu schopnú modernými prostriedkami prezentovať slovenskú vedu a slovenskú kultúru vo svete.“ Čerstvým absolventom letnej školy sa prihovoril aj rektor UK Karol Mičieta. Okrem iného povedal: „Absolventi SAS sa stávajú pomyselnými misionármi slovenského jazyka a slovenskej kultúry vo svete. Veď spoločne môžeme povedať, že slovenčina je naša.“

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini odovzdal Veľkú medailu sv. Gorazda prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc., za celoživotné pedagogické pôsobenie a vedecký prínos v oblasti slovenskej lingvistiky a lingvokulturológie, za rozvoj domácej a zahraničnej slovakistiky a jej propagáciu vo svete.

Striebornú medailu UK si z rúk rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prevzali inštitúcie za rozvoj slovakistiky vo svete a vedecko-pedagogickú spoluprácu, a to:

 • Katedra slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode (Ukrajina),
 • Katedra slovenskej filológie, Inštitútu slovanských filológií Filologickej fakulty Jagelovskej univerzity v Krakove (Poľsko),
 • Sekcia slovakistiky, Inštitútu slovanskej filológie v Sosnovci, Sliezska univerzita v Katoviciach (Poľsko),
 • Oddelenie slovenského jazyka a literatúry, Katedry rusistiky a slavistiky Fakulty cudzích jazykov a literatúr Univerzity v Bukurešti (Rumunsko),
 • Inštitút slavistiky Viedenskej univerzity vo Viedni (Rakúsko),
 • Ústav bohemistických štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (Česká republika),
 • Katedra slovanských štúdií, Inštitútu slovanských a pobaltských filológií Univerzity Lóranda Eötvösa v Budapešti (Maďarsko).

Rektor UK Karol Mičieta udelil Zlatú medailu UK doc. PhDr. Jane Pekarovičovej, PhD., za dlhoročnú reprezentáciu Univerzity Komenského v Bratislave pri rozvoji a šírení slovenského jazyka a slovenskej kultúry v zahraničí, a najmä za prínos k rozvoju Studia Academica Slovaca vo funkcii riaditeľky za ostatných 10 rokov.

Dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., udelil Striebornú medailu FiF UK viacerým spolupracovníkom letnej školy: doc. PhDr. Marianne Sedlákovej, PhD., doc. PhDr. Miloslavovi Vojtechovi, PhD., prof. PhDr. Marte Botíkovej, CSc., Mgr. Eve Španovej, PhD., Mgr. Helene Ľos Ivoríkovej, Mgr. Karolovi Csibovi, PhD., a Mgr. Zuzane Krchovej, PhD.

 

PS.

V jubilejnom ročníku sa vzdelávalo 176 účastníkov z 36 krajín sveta, čo ho robí najpestrejším ročníkom v histórii. Dve tretiny účastníkov tvorili vysokoškolskí študenti. V tomto ročníku študenti navštívili slovenské mestá, ochutnali tradičnú slovenskú kuchyňu, ba priučili sa aj ľudovej kultúre. Letná škola SAS je najstaršou letnou jazykovou školou na Slovensku, ktorá existuje od roku 1965 a od roku 1966 nesie názov Studia Academica Slovaca. SAS si na rozdiel od iných letných jazykových kurzov do dnešných dní zachováva profil slovakistických akademických štúdií. Za uplynulé desaťročia absolvovalo letnú školu viac ako 6 200 cudzincov zo 76 krajín sveta.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v týchto súvislostiach potešilo, že pätnásti frekventanti Letnej školy žurnalistiky 2014 boli Filozofickou fakultou UK poctení ich účasťou na slávnostnom vyvrcholení „žurškoly“ práve v spoločnosti „sasistov“ v prítomnosti špičkových osobností slovenského školstva a jazykovej vedy.

 

Ľudo Pomichal

koordinátor Letnej školy žurnalistiky 2014 za ÚSŽZ

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1736xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line