Živjó - 80! Dušan Tóth, evanjelický reverend z Toronta, kazateľ, krajanský aktivista, scenárista a režisér, slávi životné jubileum. Blahoželáme!

hlavná foto
Trvanie: 08.07.2018
Miesto: Bratislava
Mesto/obec: Toronto - Bratislava
Štát: Kanada - Slovensko

V rodnom liste má zapísaný dátum 2. júla 1938. Miesto narodenia: Modra. Genius loci rodiska, v lone ktorého sa odvíjali príbehy a osudy kultúrnych, literárnych, umeleckých, vzdelanostných a duchovných velikánov Slovenska, a dodnes v ňom v tajuplných zákutiach meštianskych a vinohradníckych domov a dvorov návštevníka ovanie duch a ohlas Štúrovcov, Zochovcov, Smreka, Jurkoviča, ale aj Ilečku, Zeljenku, Bizmayera, Kraicovej, Mihalkoviča i Šikulu, ako aj mnohých nemenovaných národovcov, kazateľov, literátov, keramikárov, džbánkarov, vinohradníkov... - tak práve tieto pečate a posolstvá, osvojac si ich v individuálnom tvorivom prístupe a životných princípoch, sprevádzajú Dušana Tótha, doslova "nadčasového človeka", súradnicami jeho života.

Postupne ho poprepájali z rodnej Modry a vysokoškolskej i pracovnej - rozhlasovej Bratislavy cez Viedeň a USA až do Kanady, kde sa usadil v Toronte.  Aby odtiaľto, aj vďaka jeho sugestívnemu, najmä však tvorivému hlasovo-myšlienkovému očareniu, nám zvestoval silu slova, trvácnosť hodnôt, kultivovanosť ducha.  V týchto dňoch sa všetko úsilie Dušana Tótha zaznamenané už teraz v mnohorakosti jeho záslužných počinov nielen pre krajanskú, ale celú slovenskú kultúru, stretáva v životnom míľniku jubilanta okrášlenom magickým číslom 80.

Energia zámyslov, potenciál pohnútok, vektory aktivít a tempo osobnostného vkladu, kde by len Dušan Tóth počas jeho "žitia plného výziev" nepôsobil a pozitívne neovplyvňoval, ba aj určoval smerovanie, obsah aj zmysel permanentného oživotvorenia a myšlienkovo-tematického forsírovania krajanskej pospolitosti v zámorí aj v Európe, pričom s významným a pre Dušana Tótha nástojčivo dôležitom kontexte s jeho duchovno-kultúrnym súznením až splynutím so Slovenskom, sú vskutku obdivuhodné a teda aj príkladné nasledovania.

Po desaťročia sa prejavovali a doteraz hmatateľne - čitateľne,  rukolapne i vizuálne - ich Dušan Tóth prezentuje nielen v slovenskej evanjelickej komunite krajanov  v Kanade, kde ešte stále pôsobí ako kazateľ Božieho slova, ale aj v dôsledných snahách oslávenca šíriť kultúru slova v jeho dramatickej podobe, keď spoločne s manželkou Valériou neustále rozvíja činnosť Torontského slovenského divadla, ako aj  aktivity v rámci Kanadskej základiny pre umenie a divadlo.

Dušan Tóth sa ešte pred svojou osemdesiatkou nezmazateľne vpísal aj do slovenskej filmovej a televíznej dokumentaristiky po roku 2000, keď v hodnotovej sumarizácii spomienok na tvorivých priateľov, ktorí ho v slovenskom svete obklopujú, a s ktorými mal to šťastie hlásiť sa v emigrantskom svete k slovenskej národnej prináležitosti (za všetky výnimočné osobnosti podčiarknem na tomto mieste jeho úzku spoluprácu so zakladateľom Svetového kongresu Slovákov Štefanom Romanom, po náhlom skone ktorého v marci 1988 práve Dušan Tóth prevzal rolu lídra kľúčovej celosvetovej organizácie Slovákov v zahraničí), autorsky, aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pripravil viacero dokumentárnych príbehov - čŕt významných osobností slovenského sveta.

 

X                               X                                 X

 

Vážený oslávenec,

ctený pán Tóth,

milý Dušan,

v mene mnohých Tebe blízkych a priateľstvami spriaznených krajanov, či už v európskych štátoch evanjelickej Dolnej zeme alebo na Slovensku, ako aj ľudí spojivších svoj príbeh s kultúrou slova a jeho vznešenými významovými a hodnotovými posolstvami obrodzujúcimi a povzbudzujúcimi myseľ i ducha, si úprimne dovolím popriať Ti k vzácnemu životnému jubileu veľa-veľa ďalšieho pevného životného odhodlania a nových tvorivých činov obohacujúcich slovenský krajanský svet.

Nech Tvoj životný optimizmus vlieva aj naďalej nádej všetkým tým, ktorí sa dobre cítia v Tvojej spoločnosti a vnímavosťou k Tvojim myšlienkam sa Ti za Tvoju prítomnosť odvďačujú.

To všetko Ti želám v ústrety ďalším rokom, krokom, rozhodnutiam a činom v sviežej pohode, pevnom zdraví a príjemnnosti každučkého dňa, ktorým Ťa Pán obdarí.

 

                Srdečne a s úctou

 

                                                                                   Ľudo Pomichal

 

X                            X                             X

 

KTO JE DUŠAN TÓTH

V osobnosti Dušana Tótha (narodený 2. júla 1938 v Modre) vníma krajanské spoločenstvo ako aj verejnosť na Slovensku významného organizátora spoločensko-kultúrno-náboženského života slovenskej komunity v Kanade a zároveň brilantného kazateľa, skúseného farára a kultivovaného intelektuála. Dokumentuje to jeho duchovná, organizátorská i publicistická činnosť, dominantou ktorej je príklon k humanizmu, občianskej spravodlivosti a vlasteneckej horlivosti. Tieto dispozície však Dušan Tóth mohol naplno rozvinúť až po tom, čo sa po vstupe okupačných vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa rozhodol v novembri 1968 spoločne s manželkou Máriou Valériou emigrovať. 

Najskôr pôsobil dva roky v slovenskom evanjelickom Kostole Svätej Trojice v East Chicagu v štáte Indiana v USA a od júla 1971 v kanadskom Toronte, kde ako aktívny kňaz slúžil 19 rokov v slovenskom evanjelickom Kostole sv. Pavla a od roku 1992 v luteránskom Kostole sv. Lukáša, kde doteraz pôsobí ako kňaz slovenskej časti zboru. K intenzívnemu životnému tempu D. Tótha patrí rad svetských činností a dobrovoľné poslania.

Od príchodu do emigrácie bol ako bývalý redaktor Československého rozhlasu  Bratislave (pôsobil ako redaktor relácie Dobré ráno, pričom počas augustových udalostí 1968 paril do skupiny tvorcov Čs. rozhlasu, ktorí po obsadení budovy rozhlasu na Zochovej ulici okupačnými vojskami pokrývali ilegálne spravodajské vysielanie ešte niekoľko dní po 21. auguste...) spolupracovníkom rozhlasových staníc Hlas Ameriky, Slobodná Európa a Radio Canada International, v rozmedzí rokov 1971-1990 sa aktivizoval v krajanskej politike, keď zastával post generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov.

V rokoch 1993-2003 pracoval Dušan Tóth ako koordinátor Medzinárodnej luteránskej laickej ligy pre Strednú a Východnú Európu, významne prispel k zriadeniu nových pôsobísk, okrem iných aj v Bratislave. V Toronte založil Kanadsko-Slovenskú spoločnosť na pomoc emigrantom, bol členom riaditeľskej rady Ontarijskej multikulturálnej divadelnej asociácie, predsedom Kanadského Slovenského podporného spolku, niekoľko rokov viedol slovenské televízne vysielanie v Toronte.

Koncom roku 1989 patril medzi prvé osobnosti slovenského krajanského života, ktoré oficiálne navštívili Slovensko v čase rúcania komunistickej ideológie. V rámci nastoľovania novej kvality vzťahov Slovenskej republiky voči krajanom vniesol D. Tóth svoj vklad na ustanovujúcej Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 1999, rovnako patril k zakladajúcim členom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, v ktorom do roku 2009 pôsobil ako jeho podpredseda.

K stálej záľube Dušana Tótha patrí divadelníctvo, ktoré ho sprevádza ešte z čias, keď okrem Slovenskej bohosloveckej fakulty ukončil v roku 1967 aj štúdium herectva na VŠMU v Bratislave, kde bol žiakom Ladislava Chudíka. V Kanade sa prejavil 12 rokov ako režisér Nového divadla v Toronte a súčasne bol členom Divadla poézie a malých javiskových foriem. V roku 1977 založil Kanadskú základinu pre umenie a divadlo a neskôr Torontské slovenské divadlo, v ktorom režíruje a účinkuje dodnes.

 

O  JUBILUJÚCOM  DUŠANOVI TÓTHOVI

NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE

A WEBOVOM SÍDLE ÚSŽZ:

Cena Európskej únie umenia Valérii a Dušanovi Tóthovcom,  tvorivým krajanom z Kanady, za kultúrny, duchovný a ľudský prínos v ich tvorbe

http://www.uszz.sk/sk/cena-europskej-unie-umenia-valerii-a-dusanovi-tothovcom-tvorivym-krajanom--z-kanady-za-kulturny-duchovny-a-ludsky-prinos-v-ich-tvorbe

 

DUŠAN TÓTH: Portréty, ocenenia, živé slová:

Scenárista a režisér filmových dokumentov - profilových čŕt významných Slovákov žijúcich v zahraničí - hudobný skladateľ Ján Valach, podnikateľská rodinná sága Ondreja Dudu, umelecký fotograf Yuri Dojc, filmový scénograf Valerián Strážovec, vynálezca, sochár a maliar Tibor Spitz...

http://www.uszz.sk/sk/jan-valach-vynimocny-hudobny-tvorca-zijuci-v-belgicku-v-dokumente-dusana-totha--v-utorok-5-jula-na-stv-2

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1292/potomkovia-ondreja-andrew-dudu-uspesneho-slovaka-v-usa-prezentuju-jeho-pribeh-na-slovensku

http://www.uszz.sk/sk/slovaci-v-toronte-uspesny-portret-yuri-dojca

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/1647/tibor-spitz-uspesny-slovak-z-americkeho-kingstonu-vo-filmovom-dokumente-dusana-totha-v-rtvs

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1651/dusana-totha-z-kanady-ocenil-upn-statocny-v-nasej-pamaeti-a-v-nasom-srdci

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/654/reverend-dusan-toth-o-trvalych-slovach-z-toronta

 

ČÍTAJTE INTERVIEW S DUŠANOM TÓTHOM

V DENNÍKU SME Z 20. JÚNA 2009

https://kultura.sme.sk/c/4898280/bol-som-pripraveny-zmenit-svet.html

 

Na titulnej fotografii:

Dušan Tóth v Bratislave, 2015.

Na snímkach vo fotogalérii:

Na Stálej konferencii v Bratislave v roku 2016 - s historikom Pavlom Pollákom a s riaditeľkou Slovenského gymnázia a základnej školy v Budapešti Júliou Marlokovou Szabóovou, s predsedom ÚSŽZ Jánom Varšom a Claudom Balážom, odborníkom na krajanskú problematiku.

Duša Tóth počas udeľovania Ceny Európskej únie za umenie v máji 2015 v Zichyho paláci v Bratislave - počas prejavu, s významným slovenským výtvarníkom Martinom Činovským, s manželkou Valériou počas prevzatia ocenenia.

Na posledných dvoch záberoch je Dušan Tóth počas evanjelickej bohoslužby v Luteránskom kostole sv. Lukáša v Toronte.

 

FOTO:    ĽUDO POMICHAL - Bratislava

               PAUL STACHO -  Toronto

Fotogaléria

Počet zobrazení: 1213xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line