Jubileum Jozefa Maďara, majstra fotografie, sa v Novom Sade snúbilo s vyhodnotením VIII. fotokonkurzu

hlavná foto
Trvanie: 19.09.2018
Miesto: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Mesto/obec: Nový Sad
Štát: Srbsko

Kameraman a riaditeľ fotografie Jozef Maďar si tohto roku pripomína 60 rokov života, 50 rokov amatérskej filmovej kariéry a 40 rokov profesionálnej filmovej kariéry.  Pri tejto príležitosti Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade jubilujúceho fotografa a kameramana poctil večierkom, ktorý sa uskutočnil v utorok 18. septembra 2018 za prítomnosti početných priateľov, obdivovateľov, nadšencov, milovníkov slovenskej kinematografie a ochrancov kultúrneho dedičstva. 

Pivnický rodák Jozef Maďar sa narodil 16. júla 1958. Žije v Báčskom Petrovci a pôsobí v Novom Sade v Televízii Vojvodina ako kameraman a riaditeľ fotografie. Za svoju prácu získal niekoľko ocenení a uznaní, medziiným aj Strieborného pastiera, ktorý sa udeľuje na Festvale televízneho a etnologického filmu v Kučeve, ako i cenu Slavuja Hadžića, za celoživotné dielo v oblasti televíznej tvorby. Vďaka Jozefovi Maďarovi je zachovaný aj pozoruhodný príspevok o flmovoej tvorbe Slovákov vo Vojvodine v knihe 250 rokov života Slovákov vo Vojvodine. 

Kameraman Novosadskej televízie Jozef Maďar za svoj život nahral tisíce záberov. Vybrať z nich tie najzaujímavejšie je skoro nemožná záležitosť. Na videoprojektore sa na večierku premietali predovšetkým zábery, ktoré pripomínajú stratenú, už neexistujúcu tvár Vojvodiny. Ide o 50-ročný dokumentárny film, ako aj filmy zo 70. a 80. rokov minulého storočia, ktoré zachytávajú spracovane konôp, vyhotovenie svadobných part, mládežnícke zábavy, sankovačky, svadobné koče, pivnické prostredie a mnohé iné výstižné zábery, ktoré Jozef Maďar sám režíroval a začal natáčať ešte ako sedemročný chlapec. 

Zaujímavosťou večera bolo to, že tieto záznamy Jozef Maďar živo komentoval, čo dalo večierku veselú a príjemnú atmosféru. Tento vzácny a jedinečný materiál Jozef Maďar odovzdal do rúk Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý tieto archívne videozábery uloží do svojej databázy a sprístupní verejnosti. 

Riaditeľka ÚKVS Anna Chrťanová-Leskovac jubilantovi odovzdala kresbu Jaroslava Šimovica a knižné vydania ÚKVS. Večierok pokračoval programom vyhodnotenia VIII. kola fotokonkurzu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 

Príbehy fotografií v znamení pastierstva

Fotokonkurz je pravidelný súbeh o najstaršiu, najkreatívnejšiu a najvýstižnejšiu fotografiu z minulosti našich predkov. Túto činnosť ústav zaraďuje do svojej Rozvojovo-výskumnej jednotky od roku 2009. Fotokonkurz má za cieľ podporovať slovenských zberateľov ľudového umenia a umožniť im zviditeľňovať sa, ale aj podnietiť záujem verejnosti o slovenskú vojvodinskú kultúru a popularizovať obsahy slovenských kultúrnych programov. 

Zbieranie a dokumentovanie fotozáberov, ktoré zobrazujú tradičnú kultúru, ustálený život, ale aj inovácie Slovákov v Srbsku prispieva aj jednotke pre dokumentáciu Ústavu pre kultúru, ktorá zozbieraný materiál uschováva v databáze ako dôkazy o slovenskej kultúre a o životoch ľudí na týchto priestoroch.

Fotokonkurzy sú tematické a doteraz sa niesli v znamení týchto tém: Prvé dva ročníky boli Fotokonkurzy o najkreatívnejší fotozáber slovenskej vojvodinskej kultúry, ďalej staré fotografie znázorňujúce mladomanželov, Fotokonkurz o zajzaujímavejšie zábery zvykov a obyčají vojvodinských Slovákov, o najstaršiu pohľadnicu z vojvodinských prostredí, Fotokonkurz na tému tradičných prác a remesiel vojvodinských Slovákov, Staré fotografie z obdobia detstva Slovákov vo Vojvodine a tohtoročný súbeh sa niesol v znamení Pastierskej kultúry Slovákov vo Vojvodine. 

Môžeme usvedčiť, že záujemcovia sa aktívne zúčastňujú súbehov a zasielajú množstvo fotografií z vlastných archívov. Kvantitatívne najplodnejším fotokonkurzom bol siedmy ročník konkurzu v roku 2017, na ktorý reagovalo 28 zberateľov, ktorí zaslali úhrnne 439 fotografií. Tokto roku na súbeh reagovalo 16 zberateľov, ktorí zaslali spolu 122 fotografií. Pätnásť najvýstižnejších fotografií, ako každý rok, ústav spracoval do podoby pohľadníc. Fotografie hodnotila trojčlenná komisia v zložení Marijan Pavlov, Anna Séčová-Pintírová - etnológovia a Ján Valo – fotograf. 

Správa hodnotiacej poroty

Tohtoročný fotokonkurz sa niesol v znamení témy Pastierska kultúra Slovákov vo Vojvodine. V pokračovaní vám ponúkame správu hodnotiacej poroty, ktorú napísal etnológ Marijan Pavlov.  

Požiadavka bola, aby zaslané fotografie zobrazovali:

- pasenie kráv, svíň, oviec, husí, sliepok, kačíc a inej hydiny

- práce spojené s pastierstvom: dojenie, spracovávanie mliečnych výrobkov, výroba syra, tvarohu, kyslého mlieka

- vyháňanie dobytka na pašu

- dobytok a hydina na pastve

- ľudia a dobytok, hydina

- tance s pastierskou tematikou, hudobné nástroje

- život pastierov na salaši, na pastvinách, v dedine, v poli, pastierske zvyky...

Ďalšou podmienkou, nielen súbehu, ale aj odporúčaním pre všetkých, čo majú doma staré fotografie, je podstatné, aby ku každej fotografii zaznamenali popis: prostredie (dedina/mesto), rok, resp. desaťročie vzniku fotografie, kto sa nachádza na fotografii a aká aktivita je na fotografii znázornená. Tieto informácie dávajú skutočnú hodnotu zobrazených vecí a zachováva sa tak konkrétne kultúrne dedičstvo rodiny, dediny, či národa.

Už pravidelne takmer osem rokov Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov organizuje fotokonkurzy. Každoročne sa prihlási pozoruhodný počet účastníkov, ktorí pripravia fotografie na vopred určenú tému. Je to kvalitný a dobre premyslený projekt, ktorý si na tento spôsob buduje databázu fotografií a digitalizuje materiál týkajúci sa Slovákov žijúcich v Srbsku. Databáza ÚKVS je dostupná pre všetkých, ktorí sa zaoberajú kultúrnym dedičstvom nášho národa, čiže každý má právo používať túto databázu. V dnešnej dobe je digitalizácia priam žiaduca, lebo uľahčuje výskum, štúdium a zároveň ochraňuje materiál.

V roku 2018 sa na fotokonkurze zúčastnilo 16 osôb, ktorí dohromady zaslali 122 fotografií. Najviacej fotografií bolo z Pivnice, a taktiež boli aj zo Starej Pazovy, Báčskeho Petrovca, Kysáča, Vojlovice, Bingule a z Hložian.

Výber skupiny tých najlepších fotografií je často jedenoduchší, ako určiť iba jednu, víťaznú. Každá zaslaná fotografia si vyžaduje dôkladnú analýzu. V tomto roku v hodnotiacej komisii boli etnológovia Anna Séčová Pintírová a Marijan Pavlov, a fotograf Ján Valo. Každému odborníkovi sa ako podstatná pozdáva iná vec. Etnológom je fotka priam dokladom tej danej udalosti, témy, predmetom, a dokážu z nej vyčítať rôzne údaje, bežnému človekovi neznáme či nepovšimnuteľné. Fotograf si však všíma iné vlastnosti, napríklad jej všeobecnú kvalitu, dielňu, stav osôb, výraz tváre, celkovú kompozíciu a odkaz divákovi. Z týchto dôvodov bola práca komisie o to zaujímavejšia, lebo sa výber konal v rámci debaty a vzájomnej výmeny názorov.

Obsah tohto ročníka fotokonkurzu bol inšpirovaný témou programu Krajanskej nedele na Podpolianskych slávnostiach v Detve na nasledovný rok 2019. V rámci programu, v ktorom vystupujú zahraniční Slováci, sa počas príhovorov a tanca, v úzadí premietajú rôzne staré fotografie. Už v tomto ročníku detvianskeho programu boli premietané fotografie z minulých ročníkov fotokonkurzov, ktoré sú uložené v Databáze ÚKVS. Pri každej fotografii bol uvedený obsah, mesto a meno osoby, ktorá fotku poskytla. V budúcnosti plánujeme pokračovať v spolupráci a takýmto spôsobom aj prezentovať naše kultúrne dedičstvo v zahraničí.

Prvé, čo väčšinu ľudí napadne ako definícia Pastierskej kultúry, pravdepodobne vystihuje jedna zaslaná fotografia. Je to bača s pastierskou palicou, na paši s ovcami, prípadne aj so psom. Je to prirodzené, lebo ovce predstavovali nielen u nás v minulosti dominantu v pastierskom živote. Avšak existujú lokality, kde sa preferuje na pastvinách iný typ dobytka. U nás vo Vojvodine je tiež čiastočný rozdiel v lokalitách. V Banáte sa prevažne pásli ovce a kravy, pokiaľ v Báčke a v južnom Srieme boli vo veľkom množstve zastúpené aj svine a to aktívne niekde až do 70. rokov 20. storočia. Okrem spomenutého dobytka sa ešte pasávali aj kone, prípadne aj somáre. Súčasťou pasenia bola aj hydina – husy, kačice, sliepky, ktoré pasávali dievčatá a dievky. Často sa pri tom hrávali, alebo aj pomáhali domácnosti aj tak, že zároveň aj bielili plátno.

Hospodárske zvieratá sa pásli najčastejšie na lúkach, pažitiach, prípadne v lese, či v hôrkach. Plochu na pasenie u nás nazývali: paša, pasienok, pasovisko, pažiť, alebo pašniak.

Stádo veľkého, hovädzieho dobytku sa nazývalo: stádo, čupor, alebo čopor, kŕďeľ, guľa, či črieda. Stádo oviec: čupor, čopor, fálka, črieda, stádo a kŕdeľ.

Pastieri veľkého, hovädzieho dobytku sa nazývali: najčastejšie kraviar, alebo kravár, teliar, voliar, guláš. Pastieri oviec sa nazývali: juhás, čoban, bujtár, ovčiar, pastier. Pastier koní: koniar, čikoš, alebo subaš. Pastier svíň: kanás, sviňiar, kondáš, guláš.

S touto tematikou sú spojené i názvy priestoru pre pasenie: tor, torina, akov, sárňik, či obor. Páslo sa zväčša na otvorenom priestore. V prípade, že sa zvieratá ohrádzali na lúkach, či pasienkoch, tak ohrada sa volala: sárňik, akov. šranki, evedra, košiar, salaš, tor, torina alebo obor.

Prístrešok pastierov sa nazýval koliba, alebo chyžka (ak ju mali). Kravy a ovce sa dojili do nádoby zvanej dojevnica, dojovňa, hrotek, vedrica alebo šochtár... Takýmto spôsobom môžeme pokračovať dlho a vymenovávať rôzne názvy, prípadne ísť hlbšie a rozoberať aj jednotlivé zvyky a obyčaje pastierov, ale to by už bola iná téma.

Členovia hodnotiacej komisie a organizátori sa zhodli, že z celkového množstva zaslaných fotografií sa urobí výber, ktorý ÚKVS vytlačí vo forme pohľadnice, a z toho výberu jedna fotografia bude vyhlásená za tú najlepšiu.  Cenu 8. fotokonkurzu získala fotografia, na ktorej sedemročný Ján Cesnak na pažiti stráži ovce. Vojlovica, rok 1948. Fotografiu poskytla Alena Kulíková.

 

ZDROJ: ÚKVS

ANETA LOMENOVÁ, MARIJAN PAVLOV

 

 

Fotogaléria

Počet zobrazení: 446xPrihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2020 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line