Trvanie: 10.06.2021
Miesto: Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského
Mesto/obec: Sofia
Štát: Bulharsko

Pri príležitosti 30. výročia výučby slovenského jazyka na Sofijskej univerzite Sv. Klimenta Ochridského a z iniciatívy a v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Sofii uskutočnila Katedra slovanskej jazykovedy a Katedra slovanských literatúr Fakulty slovanských filológií Sofijskej univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii 28. apríla 2021 medzinárodnú vedeckú konferenciu SÚČASNÁ SLOVAKISTIKA – SÚRADNICE A VEKTORY. Témy konferencie boli rozdelené do štyroch pracovných panelov, v ktorých odznelo celkom viac ako 70 príspevkov z viac ako 14 univerzitných a krajanských inštitúcií.

Počas slávnostného oficiálneho otvorenia konferencie odzneli príhovory prezidenta Bulharskej republiky Rumena Radeva, prezidenta Slovenskej republiky 1999-2004 Rudolfa Schustera, prorektora Sofijskej univerzity Georgi Valčeva, veľvyslanca Slovenskej republiky v Sofii Manuela Korčeka, dekana Fakulty slovanských filológií Bojka Penčeva, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa, dekana Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka a predsedníčky Spolku Slovákov z Bulharska Kataríny Koňarikovej.

Cieľom konferencie bola prezentácia práce uznávaných súčasných lingvistov v oblasti slovenského jazyka z radov akademikov a pedagógov, diskusia o vývoji v oblasti vzdelávania, spôsoboch výučby aj vo svetle aktuálnych celospoločenských i pedagogických výziev spojených s epidémiou COVID-19 a v neposlednom rade do ďalších rokov naliať novú silu a inšpiráciu pedagógom, akademikom a študentom do štúdia slovenského jazyka.

Snahou bolo aj ukázať zúčastneným vrátane vedenia univerzít záujem Slovenska ďalej rozvíjať výučbu slovenského jazyka a literatúry v Bulharsku. V tomto zmysle je potešiteľné, že politickej podpory sa mimoriadne dostalo výučbe slovenským štúdiám v Bulharsku a bulharistike na Slovensku od prezidenta Bulharskej republiky Rumena Radeva. Na konferenciu sa zaregistrovalo približne 70 účastníkov z Bulharska, Slovenska a ďalších krajín regiónu.

Konferencia poskytla účastníkom priestor na výmenu teoretických informácií a praktických skúseností z oblasti cudzojazyčnej výučby ako aj na prezentáciu nových tendencií, prístupov a metód v oblasti cudzojazyčného vzdelávania.

Príspevky účastníkov sa týkali najaktuálnejším problémov slovakistiky a jej úloh ako dôležitého faktora medzi-kultúrnej komunikácie v Európskej únii a modernom svete. Dôležitým cieľom novej európskej vzdelávacej politiky je budovanie kľúčových kompetencií, ako sú komunikácia v materinskom jazyku a komunikácia v cudzích jazykoch, formulované v európskom referenčnom rámci. Táto oblasť vedomostí vedie z hľadiska formovania vedomostí a zručností v širokom rozmedzí, a to aj v rámci prípravy na tzv. profesie budúcnosti.

Vzhľadom na interdisciplinárny charakter vedeckého podujatia bude mať uverejnenie príspevkov široké spektrum aplikácií a využitie. Očakáva sa, že dosiahnuté vedecké výsledky nájdu plné uplatnenie vo vedeckej i pedagogickej oblasti, na dosiahnutie výmeny poznatkov o najnovších úspechoch v oblasti slovakistiky a slavistiky medzi účastníkmi konferencie a na znásobenie výsledku vedeckých úspechov.

Prínosom je, že účastníci konferencie mali možnosť prebrať témy súčasného výskumu, ktorého výsledky môžu byť zapracované v rámci rôznych výskumných prístupov – komparatívnych, jazykových, literárnych; ako teoretický základ bude slúžiť vedúci teoretický filologický, kulturologický, metodologický a sociologický výskum. Plánuje sa sprístupnenie štúdia nových bibliografických zdrojov, ako aj práca s empirickým materiálom, analýz praktických problémov a porovnaní textov.

 

IVANA MARKSFELDOVÁ
konzulka, ZU Sofia