ETICKÝ KÓDEX

PORTÁLU SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE A SKUPINY SLOVENSKÝ SVET NA SOC. SIETI FACEBOOK

Portál Slovenské zahraničie (SZ) – www.slovenskezahranicie.sk bol k 8. marcu 2012 založený a aktivovaný Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako jeho informačno-publicistické a komunikačné internetové médium. Jeho cieľom je šíriť informácie o Slovákoch žijúcich v zahraničí z rôznych oblastí krajanského života, ako aj prezentovať ich aktivity a činnosti v oblasti spoločenského pohybu v komunitách Slovákov v zahraničí, v podporovaní ich národného povedomia a vzťahu k rozvíjaniu slovenského jazyka, v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva, vzdelávania, kultúry, literárnych a vydavateľských činností, mediálnej tvorby a ďalších aspektov pôsobiacich na udržanie a zveľaďovanie slovenskosti vo svete. Zároveň je portál SZ pre krajanov vo svete aj informačným zdrojom o dianí na Slovensku v rôznych oblastiach politicko-spoločenského a kultúrno-mediálneho diania na Slovensku v rozsahu, ktorý zahŕňa Od roku 2020 je portál SZ prepojený na skupinu Slovenský svet na sociálnej sieti Facebook.

Účelom etického kódexu je určiť pravidlá správania pre autorov – redakciu portálu SZ, spolupracovníkov SZ podieľajúcich sa na tvorbe obsahu portálu, blogerov, ako aj diskutérov v rámci vymedzeného priestoru názorovej časti portálu SZ – Fórum, ako aj skupine Slovenský svet na sociálnej sieti Facebook.

Redakcia SZ týmto kódexom zároveň informuje návštevníkov, čitateľov a prispievateľov portálu a facebooku o zásadách spolupráce a komunikácie, ktorými sa riadia šéfredaktor a editor portálu SZ, ako aj stáli spolupracovníci a ďalší prispievatelia do obsahovej slovnej, fotografickej, ako aj audiovizuálnej časti portálu Slovenské zahraničie / FB Slovenský svet.  Zároveň sú tieto informácie adresované aj návštevníkom facebooku zdieľajúcim a diskutujúcim v predmetnej sekcii portálu SZ Fórum v rámci nastavenia pravidiel komunikácie zahrnutých v Etickom kódexe SZ.

Etický kódex portálu Slovenské zahraničie (www.slovenskezahranicie.sk ) sa opiera o záväzné etické štandardy sformulované v etickom kódexe Slovenského syndikátu novinárov. Zároveň vychádza z odporúčaní Európskej konferencie o politike hromadných oznamovacích prostriedkov, z Európskej konvencie o ľudských právach, ako aj z Ústavy a zákonov Slovenskej republiky.

Etický kódex užívateľov portálu Slovenské zahraničie a skupiny Slovenský svet na sociálnej sieti Facebook

Zriaďovateľ portálu SZ – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) si ctí osobnú a novinársku slobodu tvorcov redakčného obsahu, rovnako si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť, ktorá vyplýva z pozície zriaďovateľa.

Má záujem na tom, aby portál SZ pristupoval k informovaniu návštevníkov portálu SZ, jeho skupine Slovenský svet na sociálnej sieti Facebook, ako aj jeho diskutérov a verejnosti nestranne, pravdivo, objektívne a vyvážene a aby právo verejnosti na takéto informácie bolo rešpektované a naplnené.

ÚSŽZ a portál SZ  vytvára podmienky pre tvorcov obsahu tak, aby mohli postupovať na základe medzinárodne uznávaných princípov novinárskej etiky, slušnosti a spravodlivosti a aby takéto princípy mohli vo svojej práci uplatňovať.

I. Zverejňovanie informácií

 1. Povinnosťou autorov, spolupracovníkov a dopisovateľov portálu SZ je podávať čitateľom pravdivé, objektívne a neskreslené informácie.
 2. Dôležité údaje je potrebné pred zverejnením overovať aspoň z dvoch od seba nezávislých zdrojov. Ak sa niektoré dôležité informácie nedajú z objektívnych dôvodov overiť, treba to pri ich zverejnení uviesť.
 3. Spolupracovník portálu SZ nesmie platiť zdroju za poskytnutie informácií. Výnimku môže udeliť šéfredaktor.
 4. Publikovanie neoverených informácií, respektíve informácií z nedôveryhodných zdrojov je zakázané.
 5. Pri zverejňovaní kritických hodnotení je potrebné poskytnúť priestor aj kritizovanej strane a jej názor alebo vyjadrenie vrátane odmietnutia primeraným spôsobom uviesť v článku.
 6. Informácie, ktorých zverejnenie môže byť spojené s rizikom neoprávneného zásahu do práv na ochranu osobnosti alebo dobrej povesti právnickej osoby, je autor povinný konzultovať so šéfredaktorom portálu SZ.

II. Zásady komunikácie na portáli Slovenské zahraničie a skupiny Slovenský svet na sociálnej sieti Facebook

 1. Prispievateľ resp. diskutér vystupuje pod svojím registrovaným skutočným menom a nie anonymne pod prezývkou. Redakcia SZ si vyhradzuje právo neakceptovať (vymazávať) materiály, informácie a príspevky registrované pod pseudonymom či vymysleným, a teda nedôveryhodným menom/priezviskom/nickom.
 2. Autor resp. diskutér vystupuje a k ostatným používateľom a diskutérom pristupuje s úctou a rešpektom. Osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie budú mať za následok odstránenie príspevku alebo diskusného konta.
 3. Redakciou SZ sa za neprípustné považujú príspevky obsahujúce či podnecujúce násilie, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, rovnako ako príspevky obsahujúce vulgarizmy.
 4. Za neprípustne považuje redakcia SZ tzv. znásobovanie diskusie rovnakým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s nevhodnými (urážajúcimi a znevažujúcimi) grafickými prvkami, ktorých cieľom je upútať naň pozornosť bez toho, aby to korešpondovalo s obsahom a témou príspevku.
 5. Redakcia SZ pokladá za neprípustné vkladať do diskusií či príspevkov informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu. Týka sa to najmä ich poštovej adresy, telefónneho kontaktu či mailovej adresy.

Prevádzkovateľ – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a redakcia/ editor  portálu Slovenské zahraničie a skupiny Slovenský svet na sociálnej sieti Facebook – nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi. Napriek tomu nám záleží na tom, aby boli naše diskusné fóra miestom inteligentnej debaty, preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií v prípade porušenia týchto pravidiel, a to: a/ zmazaním diskusného príspevku, b/ zablokovaním diskusného konta.

Prevádzkovateľ zmaže diskusné príspevky aj keď ho o to požiada fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v diskusných príspevkoch napadnutá, pričom bude namietať nepravdivosť informácii alebo poškodzovanie dobrého mena. V takom prípade sa prevádzkovateľ vyzve diskutujúceho na hodnoverné preukázanie svojej identity, a ten je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, podľa ktorých je identifikovateľný a dosiahnuteľný (meno, telefónne číslo a adresa trvalého pobytu). V prípade, že diskutujúci nezareaguje na výzvu do 6 hodín alebo odmietne niesť právnu zodpovednosť za svoje tvrdenia, má prevádzkovateľ právo diskusný príspevok vymazať. V prípade závažného alebo opakovaného porušenia Kódexu môže byť zablokované diskusné konto daného používateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vo výnimočnom prípade pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade autorov, ktorí priamo neporušujú tento Kódex, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.

Prístupom k ponuke komunikačných služieb portálu Slovenské zahraničie a skupiny Slovenský svet na sociálnej sieti Facebook vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a záväzok dodržiavať ich.

 

Bratislava 30. august 2021