Báčsky Petrovec, centrum vojvodinských Slovákov, je bohatší o ďalšiu bustu. Nádvorie katolíckeho kostola svätého Adalberta od 21. decembra 2022 zdobí vysoká busta grófa Andreja Hadíka, ktorý pred 250 rokmi priniesol do Báčky prvé sadenice chmeľu a Petrovec sa vďaka tejto rastline stal významným centrom báčskeho, ale aj európskeho a svetového chmeliarstva. Bustou, tiež knihou, ktorej prezentácia následne prebiehala, sa vzdal hold grófovi Hadíkovi, ktorý nielenže významne ovplyvnil rozvoj báčskeho poľnohospodárstva, ale sa pričinil aj v osídľovaní vtedajších južných častí Rakúsko-Uhorska Slovákmi.

Za realizáciu tohto náročného projektu vďaka patrí predovšetkým Združeniu pre muzeálne agrárne dedičstvo z Kulpína a tiež Pokrajinskému ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok z Petrovaradína, ktorí z grantu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zo Slovenskej republiky vyfinancovali bustu a vydanie knihy Poklad grófa Andreja Hadíka – Futocké panstvo autorov prof. Dr. Jána Kišgeciho, Katariny Dobrićovej a Kataríny Pucovskej.

Odhaleniu busty predchádzali príhovory vo vianočne vyzdobenom katolíckom kostole. Hostí privítal kňaz Antun Kopilović, ktorý slúži v kostole Srdca Ježišovho vo Futogu a na starosti má aj petrovskú farnosť. V pokračovaní sa prihovorili Ján Kišgeci, predseda Združenia pre muzeálne agrárne dedičstvo z Kulpína, Boris Konček, tretí tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku a Jasna Šprochová, predsedníčka Báčskopetrovskej obce. Výtvarný kritik Vladimír Valentík sa zmienil o autorovi busty,  akademickom sochárovi Djordjemu Lazićovi Ćapšovi a Ján Kišgeci odovzdal špeciálnu cenu Klobúk maršala Andreja Hadíka Rastislavovi Struhárovi, riaditeľovi Akciovej spoločnosti Petrovec pre obnovu pestovania chmeľu v Báčskom Petrovci. Bustu odhalili Ján Kišgeci a Jasna Šprochová

Druhá časť programu – prezentácia publikácií o Andrejovi Hadíkovi, prebiehala v Turistickej organizácii Obce Báčsky Petrovec. Predstavené boli dve knihy. Moderátorka Katarína Pucovská sa najprv stručne zmienila o knihe Gróf Hadík, život a dielo, projekt výskumu, konzervácie, reštaurátorstva, prezentácie a popularizácie autorov Katariny Dobrićovej, prof. Dr. Zoltána Györeho, prof. Dr. Jána Kišgeciho a Olivery Brdarićovej, ktorá vyšla roku 2016. Dôraz však bol kladený na najnovšiu knihu Poklad grófa Andreja Hadíka – Futocké panstvo, ktorá vyšla v roku 2022. Obe knihy spoločne vydali Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo z Kulpína a Pokrajinský ústav pre ochranu kultúrnych pamiatok z Petrovaradína. O živote a diele Andreja Hadíka hovoril Zoltán Györe, profesor Filozofickej fakulty v Novom Sade, departmánu histórie a po ňom sa prihovorila spoluautorka oboch kníh Katarina Dobrićová. Preklad a jazykovú úpravu oboch týchto vzácnych publikácií mala na starosti Katarína Melegová Melichová.

V úvodníku najnovšej knihy Poklad grófa Andreja Hadíka – Futocké panstvo Ján Kišgeci uvádza: „Táto publikácia je ďalším príspevok k popularizácii a potvrdeniu bohatého hmotného i nehmotného dedičstva, ktoré zanechal v úrodnej rovine južnej Báčky veľký vojvodca, gróf Andrej Hadík (1710 – 1790). Ona je zároveň pokračovaním multidisciplinárneho projektu, ktorý zahŕňa aktivity v oblasti výskumu, konzervovania, reštaurovania, prezentácie a popularizácie historických údajov.“ V pokračovaní dodáva, že túžbou autorov tohto knižného vydania je obrazne a populárnym spôsobom poukázať na významnú Hadíkovu pozostalosť vo Vojvodine, v bývalej oblasti, ktorá bola súčasťou veľkej a silnej habsburskej monarchie, t.j. Rakúsko-uhorského cisárstva.

Na záver prezentácie Ján Kišgeci a Katarina Dobrićová odovzdali špeciálnu cenu Klobúk maršala Andreja Hadíka ďalším zaslúžilým jednotlivcom, ktorí sa pričinili k propagácii života a diela Andreja Hadíka. Cenu získali Antun Kopilović, Zoltán Györe a Saša Martinović, riaditeľ Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok z Petrovaradína. Úplne na záver Katarina Dobrićová túto cenu odovzdala, ako povedala, najzaslúžilejšiemu propagátorovi života a diela Andreja Hadíka, profesorovi Jánovi Kišgecimu, predsedovi Združenia pre muzeálne agrárne dedičstvo – Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne.            

Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo z Kulpína so súhlasom Subotického biskupstva a vďaka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zo Slovenskej republiky ešte v roku 2015 začalo s viacročným projektom pod názvom Gróf Hadík – život a dielo.  Busta a táto najnovšia publikácia predstavujú ďalšiu fázu projektu. Oba projekty finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za čo mu patrí srdečná vďaka.

Text: Katarína Pucovská