Pri príležitosti 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom a 1154. výročia smrti sv. Cyrila sa konala u našich krajanov v Novej Belej na Spiši v Poľsku 11. – 12. februára 2023 cyrilometodská slávnosť. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie CYRILOMETODIADA, Spolok Slovákov v Poľsku a nadácia PRO PATRIA.

V sobotu 11. februára 2023 sa v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej uskutočnila vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilometodské dedičstvoktorej autorom je filatelista Jozef Kútny z Močenku.

Zúčastnených privítal riaditeľ Centra slovenskej kultúry Jozef Majerčák, slovo odovzdal generálnemu tajomníkovi Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomírovi  Molitorisovi, ktorý na podujatí privítal Lenku Pifkovú, konzulku Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Krakove, Antona Hrnku, konateľa nadácie PRO PATRIA, predsedníčku o. z. CYRILOMETODIADA Danielu Suchú s manželom Štefanom Suchým, autora výstavy Jozefa Kútneho, Jána Košiara, čestného predsedu Spolku Slovákov v Poľsku prof. Jozefa Čongvu, šéfredaktorku časopisu Život Agátu Jendžejčíkovú a všetkých zúčastnených predstaviteľov miestnych organizácií Spolku a ostatných prítomných. Daniela Suchá predniesla verše z Proglasu sv. Konštantína Filozofa, hrou na fujare ju sprevádzal Štefan Suchý.

Potom sa slova ujal autor výstavy Jozef Kútny, ktorý v hodinovom výklade sprostredkoval prítomným význam cyrilometodskej misie v živote nášho národa a jej napĺňanie prostredníctvom veľkých osobností slovenského národa počínajúc sv. Gorazdom, Bernolákom, Štúrom, Radlinským, Hlinkom až po návštevu pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v r. 1990. Anton Hrnko vo svojom príhovore ocenil najmä to, že medzi prítomnými návštevníkmi bolo veľa mladých ľudí, ktorí sú nositeľmi našich tradícií a bez ktorých by budúcnosť slovenskej kultúry nebola možná. Ján Košiar poďakoval za realizáciu výstavy Živé cyrilometodské dedičstvo, ktorá je napĺňaním odkazu svätých solúnskych bratov. Požehnaním ju uviedol do života.

Pri príležitosti výstavy bola vyhotovená príležitostná pečiatka a lístok, ktoré boli uvedené do poštového obehu Klubom filatelistov 52 – 56 Močenok v piatok 10. februára 2023. Autorom grafického stvárnenia príležitostnej pečiatky je pán Adrián Ferda zo Slovenskej pošty, a.s., POFIS Bratislava. Jozef Kútny daroval každému zúčastnenému príležitostný poštový lístok s príležitostnou pečiatkou.

V nedeľu slávnosť pokračovala v miestnom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej slávnostnou sv. omšou ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda v slovenskom jazyku, ktorú celebroval otec Ján Košiar, koncelebroval miestny farár Artur Gadocha. Slávnosť umocnil hrou na organe miestny organista Julian Dlugi a vrúcnymi spevmi v krásnej slovenčine zúčastnení veriaci.

Pozvánka z udalosti:
https://www.slovenskezahranicie.sk/2023/02/06/vyrocie-prichodu-solunskych-bratov-oslavia-aj-v-novej-belej/

 

 

Daniela Suchá, o. z. CYRILOMETODIADA

Foto: archív o. z. CYRILOMETODIADA a archív FB Spolku Slovákov v Poľsku