Dávame do vašej pozornosti možnosť zúčastniť sa výskumu, ktorý realizuje doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. s cieľom prípravy kvalitnej sociologicko-religionistickej štúdie, na ktorej bude participovať veľké množstvo Slovákov žijúcich v zahraničí a ich potomkov. Zapojiť sa môžete do 29. februára 2024 vyplnením jednoduchého dotazníka, ktorý nájdete na odkaze nižšie. Dotazník je v slovenčine, angličtine a španielčine, aby bol vhodný aj pre tých krajanov, ktorí nerozumejú dobre po slovensky. Jeho vyplnenie trvá približne 5 – 7 minút.

Veľmi pekne ďakujeme za súčinnosť.

Vážení a milí priatelia hlásiaci sa k slovenským predkom,

volám sa Patrik Maturkanič, som rímskokatolícky kňaz pôsobiaci 25 rokov v duchovnej správe v Českej republike. Mojím zámerom je urobiť sociologicko-religionistický výskum vo forme jednoduchého dotazníka, ktorého vyplnenie vám zaberie cca 5-7 minút. Anonymné výsledky budú spracované s odpoveďami ostatných respondentov. Následne bude naším tímom vykonaná ich štatistická analýza, ktorá bude slúžiť len pre vedecko-cirkevné účely. Celý projekt morálne podporil nitriansky biskup prof. Mons. Viliam Judák, PhD. Ďakujeme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za pomoc pri sprostredkovaní dotazníka. A zároveň ďakujeme všetkým za jeho vyplnenie a zdieľanie Vašim známym.

S pozdravom a vďakou za celý výskumný tím

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

Slovák žijúci v zahraničí, patrikmat@seznam.cz 

 

ENGLISH

Dear Friends of Slovak Ancestry,

My name is Patrik Maturkanič, and I have dedicated 25 years of service as a Roman Catholic priest, primarily engaged in spiritual administration in the Czech Republic. I am embarking on a sociological-religious research project and would like to invite you to participate by filling out a straightforward questionnaire. This survey should only require approximately 5-7 minutes of your time. Your responses will remain completely anonymous and will be combined with those of other participants. Subsequently, our research team will conduct a rigorous statistical analysis of the collected data, which will be used exclusively for scientific and ecclesiastical purposes. I am pleased to inform you that this project has received moral support from Prof. Mons. Viliam Judák, PhD the Bishop of Nitra. We thank the Office for Slovaks Living Abroad for their help in providing the questionnaire. And at the same time to all of you for filling it out and sharing it with your friends.

With heartfelt gratitude and warm regards on behalf of our dedicated research team,

Assoc. Prof. Dr. Patrik Maturkanič, PhD.

Slovak living abroad, patrikmat@seznam.cz

ESPAÑOL

Estimados y queridos amigos que se identifican con los antecesores eslovacos,

Me llamo Patrik Maturkanič, soy un sacerdote católico romano y hace 25 años llevo trabajando en la administración eclesiástica en la República Checa. Mi intención es realizar una encuesta investigativa sociológica-religiosa en forma de un cuestionario simple, cuyo cumplimentado le llevará aproximadamente unos 5-7 minutos. Los resultados anónimos se procesarán con los resultados de otros encuestados. Posteriormente, nuestro equipo realizará un análisis estadístico, que servirá únicamente para fines científicos y eclesiásticos. Todo el proyecto cuenta con el apoyo moral del obispo de la ciudad de Nitra, Mons. Prof. Viliam Judák, PhD. Agradecemos a la Oficina para los eslovacos residentes en el extranjero su ayuda al facilitarnos el cuestionario. Y al mismo tiempo a todos vosotros por rellenarlo y compartirlo con vuestros amigos.

Con saludos y gracias de parte de todo el equipo investigativo

Prof. Asociado Dr. Patrik Maturkanič, PhD.

Eslovaco residente en el extranjero, patrikmat@seznam.cz