Ako voliť zo zahraničia

Ako voliť zo zahraničia?

Voľby zo zahraničia do Národnej rady SR 10.03.2012 – Voľby poštou
 

Postup ako voliť zo zahraničia:

A. Občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí, ktorí MÁTE na Slovensku trvalý pobyt, postupujete nasledovne:

 • Požiadate obec o voľbu poštou. Stiahnete si nižšie žiadosť a vypíšete doň zahraničnú adresu, na ktorú vám budú zo Slovenska doručené hlasovacie lístky.
 • Zašlete ju na Slovensko na adresu obce Vášho trvalého pobytu. Nižšie máte zoznam adries všetkých obcí. Žiadosť musí byť obci doručená najneskôr do 20.01.2012. Preto ju pošlite čo najskôr.
 • Obec vám pošle (najneskôr do 04.02.2012) hlasovacie lístky a návratnú obálku, ktorá musí byť označená VOĽBA POŠTOU.
 • Hlasovací lístok vložíte do prázdnej obálky, zalepíte ju ako pri normálnych voľbách a celé to vloží do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU. Nezabudnite na ňu napísať adresu odosielateľa.
 • Obratom to zašlete naspäť na Slovensko na adresu obce. Obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená najneskôr 09.03.2012. Odvolili ste.

Občania SR  žijúci v zahraničí, s trvalým bydliskom na Slovensku, môžu poslať svoju naskenovanú, vyplnenú a podpísanú žiadosť EMAILOM alebo FAXOM len ak sa osobne dohodnú s obecným/mestským úradom v mieste svojho trvalého bydliska a úrad im potvrdí, že tento spôsob registrácie vašej žiadosti bude akceptovať.

Na stiahnutie:


B. Občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí, ktorí NEMÁTE na Slovensku trvalé bydlisko, postupujete nasledovne:

 • Stiahnete si a vypíšete dole priloženú žiadosť a čestné prehlásenie. K tomu priložíte fotokópiu platného pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR.

  Žiadosť musí byť MiÚ Mestkej časti Bratislava – Petržalka doručená najneskôr 20.01.2012.

 • Tieto tri dokumenty pošlete na adresu:
  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka
  Organizačné oddelenie
  Kutlíkova 17
  852 12 Bratislava
  Slovakia
 • MiÚ Mestskej časti Bratislava – Petržalka vám pošle (najneskôr do 04.02.2012) hlasovacie lístky a návratnú obálku, ktorá musí byť označená VOĽBA POŠTOU.
 • Hlasovací lístok vložíte do prázdnej obálky, zalepíte ju ako pri normálnych voľbách a celé to vloží do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU. Nezabudnite na ňu napísať adresu odosielateľa.
 • Obratom to zašlete naspäť na tú istú adresu MiÚ časti Bratislava-Petržalka. Obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená najneskôr 09.03.2012. Preto ju pošlite čo najskôr. Odvolili ste.

Občania SR  žijúci v zahraničí, bez trvalého bydliska na Slovensku, môžu poslať svoju naskenovanú, vyplnenú a podpisanú žiadosť, vrátane naskenovaného čestného prehlásenia a naskenovanej fotokópii pasu s osobnými údajmi, alebo fotokópii osvedčenia o štátnom občianstve Slovenske republiky EMAILOM alebo FAXOM na:

Zodpovedná vedúca:
Oddelenie organizačných vecí – PhDr. Denisa Paulenová
Tel.: + 421-2-68 286 822
Fax: 004212/6828-6824
Email: denisa.paulenova@petrzalka.sk

Na stiahnutie:


Kto nemôže voliť zo zahraničia:

A: Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu podľa miesta trvalého pobytu. Pokiaľ sa volič zdržiava v zahraničí krátkodobo a nemôže postupovať podľa platných predpisov (lebo sa v deň volieb nenachádza na Slovensku), nemôže sa zúčastniť volieb. (zdroj: www.minv.sk)

B: Právo voliť zo zahraničia má len osoba, ktorá je držiteľom štátneho občianstva Slovenskej republiky, teda občan Slovenskej republiky. Držiteľ preukazu zahraničného Slováka, alebo osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Prečo voliť zo zahraničia?

1. Vďaka vašim hlasom sa politici Slovenskej republiky budú zaujímať aj o občanov mimo hraníc Slovenskej republiky.

2. Zastávame názor, že občania SR žijúci v zahraničí by mali využiť možnosť voliť. Účasť na voľbách si aj oni uplatňujú právo rozhodovať o smerovaní svojej krajiny a o budúcnosti novej generácie.

3. Slováci žijúci, pracujúci alebo študujúci v zahraničí tvoria významný hospodársky potenciál. Iba v roku 2009 poslali na Slovensko cca 1,09 miliardy EUR (32,8 miliárd SK).


Bulletin VOLÍM ZO ZAHRANIČIA si môžete stiahnuť tu.


Zákon č. 333/2004 Z.z. z 13. mája 2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z.z., zákona č. 192/2007 Z.z. a zákona č. 445/2008 Z.z.

Zákon si môžete stiahnúť tu.

Zdroj: USZZ, Migracia SK, ZNE, minv.sk