Biografický výskum

Na výskum a spracovanie biografií a genealógií reprezentantov slovenskej národnej kultúry, umenia, vedy, techniky, spoločenského, politického a hospodárskeho života na Slovensku sa zameriava Národný biografický ústav (NBiÚ) a jeho Oddelenie biografického výskumu a lexikografie. 

Národný biografický ústav je organizačnou zložkou Slovenskej národnej knižnice v Martine. Od svojho založenia v roku 1969 pôsobí ako stredisko pre dokumentáciu a výskum biografií slovenskej národnej reprezentácie, ktorého cieľom je zhromažďovať, skúmať a spracovávať biografické pramene, sústreďovať dokumentáciu a poskytovať informácie o živote osobností, ktoré sa významným spôsobom zúčastňovali a zúčastňujú na kultúrnom, vedeckom, umeleckom, hospodárskom, politickom a spoločenskom živote slovenského národa v minulosti i súčasnosti. Venuje pozornosť budovaniu biografickej dokumentácie ako pramennej a informačnej bázy, na ktorej stavia výskumné a edičné plány i informačnú činnosť. 
 
Popri dokumentačnej činnosti je hlavnou úlohou NBiÚ tvorba a vydávanie biografických slovníkov. V rokoch 1986 – 1994 vyšiel v Národnom biografickom ústave, ktorý bol v tom období súčasťou Matice slovenskej, rozsiahly šesťzväzkový Slovenský biografický slovník. Roku 2002 začalo jeho nové spracovanie a aktualizované vydanie vychádzať pod názvom Biografický lexikón Slovenska. Roku 2011 vyšiel IV. zväzok hesiel končiacich pri písmenách Ki. 
 
Súčasťou výskumných plánov NBiÚ je organizovanie vedeckých konferencií a seminárov, odborných a popularizačných podujatí v oblasti biografie a genealógie na Slovensku. Ústav organizuje vedecké podujatia, spravidla pri výročiach významných osobností slovenskej literatúry a kultúry aj o slovenských rodoch, ktoré významne pôsobili najmä v období národného obrodenia. 
 
Od svojho založenia roku 1969 usporiadal konferencie a semináre: Martin Hamuljak a Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej (1969), Úlohy biografického a bibliografického výskumu (1970), Štefan Krčméry (1972, 1992, 2002), Ján Kollár (1973), Jonáš Záborský (1976), Ľudo Ondrejov a Dobroslav Chrobák (1976, 1977), Vladimír Mináč (1982), Matica slovenská (1988), Jozef Cíger Hronský (1990, 1996, 2006), Stav a perspektívy biografického a genealogického výskumu na Slovensku (1993), Milo Urban (1994), Jozef Ambruš (1994, 1999, 2004), Anton Augustín Baník (1995, 2000), Galandovci v slovenskej kultúre (1995), Ernest Žatko-Bor (1997), Skyčákovci na Orave (1997), Štefanovičovci v slovenskej kultúre (1997), Stodolovci v slovenskej kultúre (1998), Peter Kellner-Záboj Hostinský (1998), Bohúňovci v slovenskej kultúre (1999), Jozef G. Cincík (1999), Ján Herkeľ (1999), Godrovci v slovenskej kultúre (2001), Karol Strmeň (2001), Andrej Kavuljak (2002), Tvorba biografických slovníkov (2002), Jozef Nižnánsky (2003), Čaplovičovci v slovenskej kultúre (2003), exiloví spisovatelia (R. Dilong, J. Okáľ, Ľ. Bešeňovský, 2005), Pietrovci v slovenskej kultúre (2006). 
Referáty a príspevky prednesené na týchto podujatiach  renomovanými domácimi i zahraničnými odborníkmi podstatnou mierou prispievajú k poznaniu životných osudov, tvorivého diela a organizačnej činnosti spomínaných osobností. Vychádzajú spravidla v zborníku Biografické štúdie. Dosiaľ vyšlo 35 zväzkov a pracovníci Národného biografického ústavu a ďalší bádatelia publikovali v ich materiály a fundované profily významných osobností (A. Bernolák, V. Benedikti, S. Czambel, M. Fedor, P. Florek, B. Chorvát, Ján Jessenius, J. B. Klemens, J. A. Komenský, Majster Pavol z Levoče, Ján Slávik, A. Škarvan, B. Šulek, J. K. Tombor, C. Zoch a i.); podrobné biografické kalendáriá spisovateľov (J. Hollý, E. M. Šoltésová, P. O. Hviezdoslav, J. Záborský, M. Godra, P. J. Šafárik a i.); personálne bibliografie literátov (J. Ambruš, J. Hollý, Ľ. Pikulová, M. Godra, V. Mináč, V. Petrík, J. C. Hronský, A. P. Záturecký, Ľ. Ondrejov a i.), ako aj pramenné archívne materiály, autobiografie, memoáre, prozaické i básnické texty známych i menej známych tvorcov (V. Pauliny-Tóth, P. O. Hviezdoslav, Margita Figuli, J. K. Tombor, Š. Krčméry, Š. Buganová, V. Bušša a i.).
 
Osobitným prínosom vedeckého bádania sú príspevky v oblasti genealogického výskumu, ktorého výsledky vychádzajú v zborníku Biografické štúdie a systematicky sa využívajú aj pri tvorbe hesiel v našich biografických slovníkoch. Z rozsiahlejších príspevkov je to genealógia P. J. Šafárika, detailne spracované a dokumentárne doložené genealógie Krčméryovcov z Ružomberka, Gašparíkovcov, Kellnerovcov, Bohúňovcov z Ružomberka, Bazovských a i. V neposlednom rade prezentujeme aj výsledky bádania v oblasti biografistiky ako osobitnej vedeckej disciplíny, o ktorých sa diskutovalo na samostatných odborných seminároch (1973, 1993 a 2003). Stav, podoby a metodiku biografického bádania spracovali A. Maťovčík a P. Parenička vo forme samostatnej práce pod názvom Biografistika (Martin 2005) a túto disciplínu prednášajú uvedení pracovníci aj v rámci disciplíny Ochrana kultúrneho dedičstva na Žilinskej univerzite.
 
NBiÚ je aj garantom udeľovania Ceny J. M. Hurbana za pôvodné odborné diela životopisného žánru o slovenských  národných dejateľoch.
 
Na čele NbiÚ dlhé roky stál doc. PhDr. Gustáv Maťovčík, DrSc, súčasným riaditeľom je Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.
 
 
Zdroj: www.snk.sk
 
Foto: sxc.hu