Francúzska republika

Krajanská komunita

I. Základné údaje 

 
Názov:                         Francúzska republika       
Hlavné mesto:           Paríž    (Paris)
Celková rozloha:       547 030  km²        (20%  rozlohy  EÚ)
Počet obyvateľov:     61 421 000
Etnické zloženie:        Francúzi 93,6 %, Alžírčania, Portugalci, Maročania, Taliani 
Konfesionálne zloženie:      katolíci  88 %, moslimovia 8-10 %, protestanti 2 %,
židia 1 %, neurčené 4  %
Úradný jazyk:               francúzsky, regionálne jazyky       
 

II. Všeobecná charakteristika komunity

Slováci, ktorí sa usadili v krajine v medzivojnovom a povojnovom období, postupne splynuli s domácimi Francúzmi.
Spôsob života a  úroveň našich krajanov je zo sociálneho a ekonomického hľadiska identický s domácim obyvateľstvom. Medzi krajanmi, ktorí prišli po II. sv. vojne, prevládajú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí našli pomerne dobré uplatnenie v rámci svojej kvalifikácie. Relatívne vysoký vzdelanostný  štandard a  tomu zodpovedajúca sociálna úroveň determinuje aj status,  dobrú spoločenskú integráciu a aktivity  krajanskej  komunity. V súčasnom období  prichádzajú krajania za prácou, lepšími životnými podmienkami a za štúdiom.             

III.   Štatistické údaje o slovenskej komunite (počty a sídla)

Podľa odhadov žije vo Francúzsku  približne  14-tisíc Slovákov so statusom trvalého pobytu. Okrem toho dočasne pracuje približne 2-tisíc občanov a 120 ich študuje na univerzitách a vysokých školách. Takzvaní starousadlíci a ich potomkovi žijú v rôznych častiach krajiny,  prevažne v regiónoch  Ile-de-France,  Nord-Pas-de-Calis, Rhône-Alpes, Lorraine a Centre. Sú to regióny s koncentráciou priemyslu a baníctva. V súčasnosti žije najviac Slovákov v Paríži.

IV. Historický vývoj komunity

Počiatky evidencie odchodov Slovákov do Francúzska siahajú do medzivojnového obdobia, keď odchádzalo mnoho obyvateľov bývalého Československa za prácou.
Len málo ľudí plánovalo usadiť sa v cudzine. Odhaduje sa, že v tom období pracovalo vo Francúzku, na základe medzištátnej dohody, približne 45-tisíc Slovákov. Mnohí z nich zostali žiť narvalo, ale pomerne veľké množstvo sa v čase II. sv. vojny a vzniku Slovenského štátu vrátilo do vlasti.  Našetrené peniaze im umožnili kúpu domov a pôdy, čím si zabezpečili vo vojnovom období slušnú existenciu.
 
V povojnovom období odchádzali Slováci do Francúzka ako utečenci a žiadatelia o politický azyl, čo im umožňovalo pomerne slušný začiatok existencie, nakoľko mohli využívať výhody plynúce zo štatútu politického utečenca. Atraktívnosť takéhoto postupu bola pomerne vysoká, pretože politický azyl bol udeľovaný takmer každému emigrantovi z územia tzv. socialistického tábora.
              
Na princípe československej príslušnosti si krajania zakladali spolky, športové kluby, vydávali noviny a časopisy, zriaďovali školy a  cirkevné strediská, prevažne katolícke, pričom mnoho vysťahovalcov patrilo aj k evanjelickej cirkvi. Organizácie sa orientovali na kultúrnu, vzdelávanie, podporný charakter škôl. Na zhromaždeniach krajanských organizácií hľadali a riešili problémy, ktoré prinášalo vysťahovalectvo. Po prirodzenom útlme organizovaného života počas druhej svetovej vojny vznikla spoločná Jednota  československej kolónie vo Francúzsku, ktorá sa v roku 1958 pretransformovala na Spolok rodákov z Československa.  
 
V roku 1954 bola vytvorená Slovenská katolícka misia v Paríži, ktorá sa venovala aj sociálnej, charitatívnej a kultúrnej činnosti. 
 
Takzvané československé doplňovacie školy pôsobili až do roku 1950 aj v teritóriách s vyššou koncentráciou Slovákov, ktorí mali o ne záujem. 

V. Aktuálny stav

1. Spolky a organizácie

Najstarším a najpočetnejším (cca 1200 členov) spolkom je Spolok rodákov z Českých krajín a Slovenska (A.O.T.S). Sídli v Paríži a jeho členmi sú Česi, Slováci i priatelia Českej a Slovenskej republiky. Ponúka im vzdelávacie, rekreačné, sociálne, športové a turistické aktivity. Spolok má vlastné priestory v centre hlavného mesta.   
 
V Noailles sídli jeden z najagilnejších krajanských spolkov Spolok francúzsko-slovenského priateľstva    (AFSP). Zameriava sa predovšetkým na prezentáciu slovenskej kultúry organizovaním a financovaním vystúpení súborov zo Slovenska, usporadúva zbierky na pomoc Slovensku, organizačne i finančne pomáha deťom zo slovenských detských domovov. 
K najmladším spolkom patrí Asociácia A.D.E.F.E.C. z Toulouse. Vznikla v roku 2001 a zameriava sa na rozvoj kultúrnej, sociálnej, vzdelávacej a ekonomickej spolupráce. Činnosť spolkov je financovaná z členských príspevkov, z nenárokovateľných dotácií miestnej a regionálnej samosprávy a len v malej miere zo Slovenskej republiky.

2. Cirkevný život

Slovenská katolícka misia v Paríži pôsobí v rámci komunity občanov Francúzska slovenského pôvodu, neustále sa obmieňajúcu skupinu sociálne slabších študentov, stážistov a  au pair, čím sa jej činnosť okrem pastoračnej, rozšírila aj na sociálnu, spoločenskú a národno-kultúrnu. Na jej pravidelných podujatiach prevládajú mladí ľudia, pričom vierovyznanie nie je rozhodujúce. Misia sídli v centre hlavného mesta, čo pozitívne ovplyvňuje návštevnosť, ale spôsobuje  vysoké náklady na prevádzku priestorov, materiálno-technické vybavenie (slovenská internetová klubovňa), kultúrno-spoločenské podujatia (právna a psychologická poradňa). V misii pracuje jeden kňaz a jej činnosť je financovaná z milodarov. Slovenské omše sa konajú raz mesačne v katedrále La Madeleine.  Od roku 1956 vydáva časopis Život – La vie.

3. Školstvo a vzdelávanie

Systém národnostného školstva vo Francúzsku neexistuje. Na niekoľkých univerzitách pôsobia lektori slovenského jazyka. Rozšírená je forma organizovania jazykových kurzov a poskytovanie prekladateľských služieb krajanskými spolkami. Učebníc a audiovizuálnych pomôcok je nedostatok. 
 
AFSP pripravila niekoľko projektov špeciálnych slovníkov a učebníc, nevydala ich však. Spracovala aj ideový zámer na výučbu jazyka cez internet. O slovenský jazyk prejavujú záujem potomkovia vysťahovalcov i Francúzi, ktorí pracujú v spolkoch, alebo majú bližší kontakt so Slovenskom. 

4. Veda a výskum

Pod hlavičkou slovenskej vedy nie je vykonávaná  žiadna činnosť.
 

5. Média

Okrem vlastných internetových stránok neexistuje žiadne médium, ktoré by vysielalo v slovenskom jazyku.                                                  

6. Edičná a vydavateľská činnosť

Pravidelne, už 50 rokov, vychádza francúzsko-slovensko-český Bulletin A.O.T.S. ako aj časopis Slovenskej katolíckej misie v Paríži Život – La Vie. Svoju tradíciu má aj slovensko-francúzsky Spravodaj AFSP. A.O.T.S. má svoje vlastné webovské stránky, zamerané aj na propagáciu Slovenska. Oba spomínané spolky venujú aj turizmu. Spolu s Asociáciou A.D:E.F.E.C a Združením Slovensko sa aktívne podieľajú  na nadväzovaní kontaktov miest a regiónov, a inštitúcií, bezplatne poskytujú informácie o Slovensku. Na tieto činnosti však nemajú dostatok propagačného materiálu.

7. Kultúra a umenie

A.O.T.S pôsobiaci v Meudeon má  pre svojich členov k dispozícii knižnicu a okrem folklóru organizuje divadelné a literárne večierky, videoprojekcie a predaj výrobkov ľudovej umeleckej tvorby. AFSP má vo svojich radoch niekoľko výtvarníkov a literátov, ktorým príležitostne organizuje výstavy a  vo vlastnom náklade vydáva publikácie. 
 
Združenie Slovensko, pôsobiace v Meudeon, významnou mierou prispelo k vydaniu poštovej známky s portrétom M. R. Štefánika v roku 2003. Spolky organizačne prispievajú na prezentáciu slovenskej kultúry v rôznych regiónoch Francúzska. Aktivity spolkov s menším počtom, členov sú obmedzované najmä vysokým  prenájmom.   

8. Folklór

Tradičnej ľudovej kultúre sa venuje folklórny súbor Nadeje pôsobiaci v rámci A.O.T.S. v Meudeon už vyše 50 rokov a v rámci AFSP v Montpellieri folklórny súbor Dolina.
 

VI. Internetové linky

ATFS – Lyon Francúzko-Česko-Slovenská asociácia –    www.afts-lyon.net
A.O.T.S  Asociácia Čechov a Slovákov –                               www.aots.com  
Cultur Kontakt Le Raincy –                                                      www.culturcontakt.com
Priatelia Normandie, Česka a Slovenska –                         www.ants-caen.com 
Spolok francúzsko-slovenského priateľstva –                     www.amitié-fraco-slovaque.eu      
AOTS –                                                                                         www.aots.com         
Slovenská katolícka misia –                                                    www.skmparis.sk
Blog Slovákov vo Francúzsku –                                               blogslovakov.blogspot.com