Írska republika

Základné údaje o teritóriu

Názov:  Írska republika
Hlavné mesto:  Dublin
Rozloha:  70 273 km2
Počet obyvateľov:  4 581 269 (údaje z r. 2011)
Etnické zloženie:  etnické skupiny v Írsku nie sú registrované; národnostné zloženie: Íri – 91,6%, Angličania – 2,7%, Američania – 1,3%, iné 
Konfesionálne zloženie:  kresťania, katolíci,  rímskokatolíci – 92%, protestanti – 3 %, presbyteriáni – 0,37 %, metodisti – 0,14 %, iné 
Úradný jazyk:  anglický jazyk, írsky jazyk (keltský jazyk)
 

II.Všeobecná charakteristika komunity

V Írskej republike žije početná komunita slovenských občanov, ktorá dramaticky vzrástla najmä po vstupe Slovenska do EÚ a po otvorení pracovného trhu Írska občanom nových členských krajín EÚ. Avšak vzhľadom na pokles pracovných príležitostí v štáte a nárast nezamestnanosti v priebehu uplynulého roka tam počet občanov SR  mierne poklesol. 
 
Medzi prichádzajúcimi Slovákmi postupne rástol počet osôb so stredným a vysokoškolským vzdelaním. V roku 2010 bol dopyt po lekároch a zdravotníckom personále, ich počet v ostatnom období rastie.
Vzhľadom na veľký počet novonarodených detí sa zvyšuje aj potreba základného vzdelania v slovenskom jazyku. V súvislosti s rastúcim počtom školopovinných detí sa dá predpokladať, že v najbližších rokoch sa začne zvyšovať záujem rodičov o zabezpečenie riadnej výučby slovenského jazyka na základných školách, s prípadnou realizáciou rozdielových skúšok priamo v Írsku. 
 

III.Štatistické údaje o slovenskej komunite (počty a sídla)

Podľa údajov írskeho ministerstva pre sociálnu ochranu bolo roku 2011 v sociálnej poisťovni zaevidovaných ďalších 1 012 občanov SR, čo je v porovnaní s minulými rokmi pokles (rok 2010 – 1 288, rok 2009 – 1 784, rok 2008 – 4 994 občanov SR).  Celkový počet slovenských občanov zaevidovaných k 31. 12. 2011 v Írskej republike je 44 024. Počet obyvateľov SR, dlhodobo alebo trvalo žijúcich v Írsku, však nemožno presne určiť, pretože pri odsťahovaní sa neexistuje povinnosť nahlásiť túto skutočnosť sociálnej poisťovni. 
 
Podľa informácií ZÚ SR sa počet Slovákov žijúcich v Írsku odhaduje na 25-tisíc až 27-tisíc.
Najväčšia slovenská krajanská komunita žije v Dubline a jeho širšom okolí, v Corku, v mestách Galway a Limerick. Pomerne vysoký počet novonarodených slovenských detí je v Dubline. ZÚ Dublin prijal roku 2011 až 145 žiadostí o vykonanie zápisu o narodení. Viacero rodičov však podávalo žiadosť priamo v SR, preto informácia neposkytuje relevantný počet narodených detí. V niektorých prípadoch, najmä v zmiešaných manželstvách, rodičia o zápis detí nepožiadali vôbec. 
 

IV.Historický vývoj komunity

Slováci v Írsku sú novou komunitou. Začala sa formovať koncom 20. storočia. Slováci prichádzali do Írska najskôr na sezónne práce a po roku 1990 sa tam v menšej miere začali usádzať, pretože Írsko poskytovalo viacero pracovných príležitostí. 
 
Slovenská komunita si tam prirodzene začala vytvárať združenia, ktoré majú umožniť výmenu informácií a skúseností a uľahčiť integráciu slovenských občanov v Írsku. Taktiež sprostredkúvajú výmenu kultúrnych a spoločenských informácií. 
 
Mladí a aktívni Slováci, ktorí cítili potrebu informovať o sebe, ako aj šíriť a získavať informácie o nových pracovných príležitostiach, roku 2005 vytvorili a začali napĺňať webový portál irsko.exil.sk. Roku 2007 založili aj prvú krajanskú organizáciu v Írsku – Slovenské centrum Írsko, v ktorej rámci vykonávali činnosť vzdelávacie centrum a Folklórny súbor Ostroha. Roku 2011 sa vzdelávacie centrum osamostatnilo.
 

V.Aktuálny stav

1.Spolky a organizácie

Slovenská krajanská komunita v Írsku je aktívna a dynamická. Pôsobia v ňom dve oficiálne registrované krajanské organizácie: Slovenské centrum Írsko a Slovenské vzdelávacie centrum. Okrem toho sú tam aktívne ďalšie, formálne nezaregistrované záujmové združenia a krajanské komunity.
 
Slovenské centrum Írsko je oficiálne registrovaná organizácia presadzujúca záujmy slovenskej komunity v tomto štáte. Činnosť členov alebo skupín je dobrovoľná, aktivizujú sa vo voľnom čase. Centrum bolo založené v roku 2007 na základe potreby jednotnej a zrozumiteľnej komunikácie s írskymi vládnymi, samosprávnymi a mimovládnymi organizáciami, ktoré mali a majú záujem spolupracovať so Slovákmi žijúcimi v Írsku a pomáhať im. Dobrovoľníci prejavujú záujem o otázky v oblastiach sociálnej práce, vzdelania, kultúry, športu, integrácie a medzinárodného networkingu. Slovenské centrum spolupracuje s dvoma organizačnými zložkami: Folklórnym súborom Ostroha a Centrom právnej pomoci. Poradenstvo a konzultačný servis poskytuje centrum bezplatne.
 
Dôležitou udalosťou bolo  zriadenie Slovak in Ireland House v Dubline v júni 2011. Priestory Slovenského krajanského domu zriadila skupina krajanov, majitelia siete predajní so slovenskými výrobkami Slovak Point a redakcia časopisu Slovak in Ireland. Sídlo umožňuje realizáciu takých krajanských aktivít, ako sú stretnutia rodičov s deťmi, literárne a filmové večery, vzdelávacie kurzy a podobne. 
 

2.Cirkevný život

Dôležitou vrstvou v oblasti duchovnej kultúry a vzdelávania je kresťanská komunita v Írsku. Slovak Christian Volunteers je spoločenstvo Slovákov žijúcich a pracujúcich v Írsku, ktorí svoje kultúrne a spoločenské zázemie v zahraničí nezapierajú, naopak, snažia sa v tomto duchu žiť a propagovať ho aj ďaleko za hranicami Slovenska. 
 
Komunita sa  stretávala od októbra 2005 v kostole na Gardiner Street v Dubline. Od roku 2007 sa stretávajú v tomto meste na pravidelnej svätej omši v slovenskom jazyku v nedeľu o 17. hod. v kostole St. Saviour’s Church. Pravidelné omše majú pre krajanov veľký význam, pretože sa stali ústrednou aktivitou slovenských kresťanov žijúcich v Dubline a okolí. Vytvárajú príležitosť na nadväzovanie neformálnych vzťahov nielen pre ľudí vyznávajúcich kresťanstvo. 
 
Kresťanská komunita organizuje spoločenské, duchovné, kultúrne a športové podujatia, ako sú vystúpenia speváckeho zboru pri slovenských svätých omšiach, predmanželská príprava v slovenskom jazyku, pestovanie mikulášskej a inej tradície, organizovanie plesov, športovo-spoločenské aktivity (futbalové popoludnia bývajú  v niektorom z dublinských parkov každý týždeň), teambuildingové akcie a výlety do iných častí Írska a pod. 
 

3.Školstvo a vzdelávanie

Slovenské vzdelávacie centrum vzniklo roku 2007 v rámci Slovenského centra Írsko a roku 2011 sa osamostatnilo. Poskytuje vzdelávanie detí v dvojtýždňových intervaloch počas víkendov. Vyučovanie je v súlade s učebnými osnovami Slovenskej republiky. Zabezpečujú ho odborne vzdelané pedagogické pracovníčky zo Slovenska, s príslušnou aprobáciou predmetov. Počet žiakov vzdelávacieho centra je 55 – 60. 
V roku 2011 začala skúšobnú prevádzku Krajanská škola v Corku (6 – 8 žiakov). V Corku, v Dubline, Limericku a ďalších mestách narastá počet detí v predškolskom a školopovinnom veku, a tak tam vznikajú viaceré predškolské zariadenia. Slováci ich zakladajú svojpomocne a prevažne bez prispenia miestnych úradov. Celkový počet týchto zariadení v Írsku je nateraz sedem, väčšina vykonáva svoju činnosť nekomerčne počas víkendov. 
 

4.Médiá

Dvojmesačník Slovak in Ireland vychádza od roku 2009 v náklade 3-tisíc kusov. Skupina krajanov sústredených okolo tohto časopisu sa vo významnej miere pričinila aj o tvorbu aktivít v oblasti kultúry a osvety, ako aj o budovanie slovenského krajanského centra Slovak in Ireland House.
Roku 2010 začalo slovenské rozhlasové vysielanie na dublinskej stanici Near FM. Vysielalo sa hodinu týždenne. Roku 2011 toto vysielanie skončilo. 
 

5.Umenie a kultúra

V rámci slovenskej komunity v Írsku žije aj niekoľko umelcov, ako sú fotografi, rezbári, maliari a iní. S podporou krajanov, nášho veľvyslanectva aj samotného mesta Dublin sa im podarilo zorganizovať viaceré podujatia či umeleckú výstavu Týždeň slovenskej kultúry – Slovak cultural week, ktorá vzbudila všeobecný záujem Írov. Výstava sa konala po prvýkrát roku 2010 a opätovne roku 2011. Svoje diela na nej prezentovali výlučne slovenskí umelci žijúci v Írsku. Cieľom výstavy bolo propagovať Slovensko prostredníctvom vystavovania dokumentárnych, rezbárskych diel, fotografie aj maľby.
 
6.Folklór
Folklórny súbor Ostroha vznikol v septembri 2007 pod záštitou Slovenského centra Írsko. V súčasnosti má približne 16 stálych aktívnych členov, ktorí sa tejto činnosti s radosťou venujú. Súbor tvoria speváčky, speváci, tanečníci a hudobníci. Piesne, tance a hudba pochádzajú z Horehronia, Parchovian, Hontu, Gemera, Šariša či z iných regiónov Slovenska. Rôznorodosť tancov a piesní vytvára zaujímavý repertoár. Súbor svojimi vystúpeniami reprezentuje slovenskú kultúru a tradície v Írsku, na Slovensku či v Severnom Írsku. Folklórny súbor každoročne absolvuje viac ako tridsať vystúpení doma i v zahraničí. 
 

VI.Internetové linky