Kultúrne dedičstvo

Kultúrne dedičstvo Slovákov vo svete má pre poznávanie národných dejín nenahraditeľnú hodnotu. Podľa materiálnej a duchovnej povahy sú jeho odkazy hmotného a nehmotného charakteru.

Do kategórie hmotného kultúrneho dedičstva patria výnimočné architektonické objekty a materiálne pamiatky, ktoré sa uchovali v historických urbanistických štruktúrach miest a obcí či okolitej krajiny. Rovnocennú súčasť tvoria predmety remeselnej povahy a umeleckej hodnoty pripomínajúce vzdialenú či nedávnu minulosť, teda diela ľudového umenia a ľudovej umeleckej tvorby, slovesné, hudobné a obrazové diela publikované v knižných formách, zhmotnené diela hudby, dramatického umenia, tanca a scénografie, umelecké, literárne, dramatické diela vydávané na elektronických nosičoch, mince, poštové známky, šperky či predmety každodenného použitia. Hmotné kultúrne dedičstvo sa uchováva v múzeách, galériách, knižniciach, kultúrnych domoch i v kostoloch.

Súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva sú živé prejavy všetkých odvetví umenia, tvorivých výkonov, zručností, výsledky poznávania a poznania, reprezentované vo verejných priestranstvách, spolkových či súkromných priestoroch. Širšie spoločenstvá, skupiny či jednotlivci pri generačnom odovzdávaní, propagácii a prezentovaní tohto kultúrneho dedičstva prejavujú úctu ku kultúrnej rozmanitosti a individuálnej tvorivosti.

Portál chce prispieť aj k sumarizovaniu odborných či vedeckých informácií o národnom kultúrnom dedičstve Slovákov vo svete. Fondy s touto problematikou sa nachádzajú v archívoch, knižniciach, kultúrnych inštitúciách a vedeckých pracoviskách na Slovensku i v dokumentačných strediskách, kultúrnych inštitúciách a spolkoch vo svete, ktoré vlastnia, zhromažďujú či spracúvajú problematiku slovenského hmotného a duchovného dedičstva.

 

Foto: uszz.gov.sk