Maďarsko

SITUAČNÁ SPRÁVA

I. Názov štátu: Maďarsko /Magyarország/

Hlavné mesto: Budapešť 
Celková rozloha štátu: 93 033 km2 
Počet obyvateľov: 10 198 315 /sčítanie ľudu  z roku 2001/.
Etnické zloženie: (sčítanie ľudu z roku 2001): Maďari 9 416 045 ( 97,8%), Rómovia 190 046 (1,4 %) – odhady sa však pohybujú medzi 400-600 000, Nemci 62 239 (0,3 %)  Slováci 17 693 (0,1%) Chorváti 15 620 (0,1%), Rumuni 7 915 (0,05 %) Ukrajinci 5070 (0,05%), Srbi 3 816 (0,03%), Slovinci 3040 (0,03) , ostatní 0,3 %
Konfesionálne zloženie (sčítanie ľudu z roku 2001): katolíci 51,9%, kalvíni 15,9%, evanjelici 3%, grékokatolíci 2,6 %, pravoslávni 0, 1%, osoby židovského vierovyznanie 0,1%    
 Úradný jazyk: maďarčina

II. Všeobecná charakteristika komunity:

V dôsledku dlhotrvajúceho asimilačného tlaku došlo k výraznému oslabeniu národného a jazykového povedomia Slovákov v Maďarsku.  V súčasnosti má slovenská komunita v Maďarsku relatívne dobre vybudovanú inštitucionálnu základňu (školy, výskumný ústav, divadlo, osvetový ústav a pod.), ktorej fungovanie však už len v značne obmedzenej miere  zabezpečuje kultúrno-jazykovú reprodukciu tohto spoločenstva.

III.Štatistické údaje o slovenskej komunite (počty a sídla):

v roku 2001 sa pri sčítaní ľudu prihlásilo k slovenskej národnosti 17 693 obyvateľov Maďarska ( roku 1990 to bolo 10 459 osôb). 11 817 osôb deklarovalo ako svoj materinský jazyk slovenčinu, 26 631 osôb vyhlásilo, že  viaže k slovenskej kultúre a 18 057 osôb uviedlo, že používa slovenský jazyk.  Slováci žijú  najmä v 11 župách na severe a juhovýchode Maďarska. Medzi najvýznamnejšie sídla z hľadiska počtu Slovákov, ktorí v nich žijú, ich histórie i súčasného národnostného života patria mestá Budapešť, Békešská Čaba, Slovenský Komlóš, Sarvaš, Obec Mlynky na severe Maďarska je jediným sídlom, kde Slováci podľa sčítania ľudu r 2001 tvorili viac ako polovicu všetkých obyvateľov (54,6%).

IV. Historický vývoj komunity:

Predkovia dnešných Slovákov prišli na územie súčasného Maďarska  po skončení tureckých vojen na konci 17. a  začiatku 18. storočia. Slováci zo severných stolíc Uhorska  migrovali do vojnou spustošených oblastí, aby ich znovu osídlili a zveľadili. Nariadením cisára Leopolda I. z roku 1701,  boli novoosídlenci na trojročné obdobie oslobodení od daní. Už pred jeho prijatím však dochádzalo k prvým útekom poddaných na Dolnú zem. Významným motívom presunov slovenského obyvateľstva na juh Uhorska bol aj prísľub náboženskej slobody pre evanjelikov.

V 19. storočí migrovali Slováci za pracou a obchodom do Budapešti, ktorá sa stala jedným z najvýznamnejších slovenských centier v Uhorsku. Na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia boli Slováci vystavení veľkému asimilačnému tlaku, v dôsledku ktorého postupne dochádzalo k rapídnemu poklesu ich počtu. Približne 70.000 Slovákov odišlo   roku 1947 v rámci výmeny obyvateľstva do Česko –Slovenska. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia zanikli  slovenské  školy, čím sa ďalej urýchlil proces asimilácie. Od roku 1949 do roku 1988 mali Slováci jedinú celoštátnu spoločenskú organizáciu – Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku, ktorá bola v procese spoločensko-politických zmien pretransformovaná na Zväz Slovákov v Maďarsku.

V období rokov 1988-1990 vznikli aj ďalšie organizácie, ktoré však postupom času zanikli.   Aktivizácia Slovákov v jednotlivých regiónoch vyústila do vzniku regionálnych organizácií, ako napr. Čabianska organizácia Slovákov, vernosť – organizácia Slovákov v Sarvaši, Regionálne združenie pilišských Slovákov, ale aj celý rad ďalších.

Na základe zákona o právach národných a etnických menšín z roku 1993 vybudovali Slováci v Maďarsku systém samospráv, ktorého vrcholným orgánom je Celoštátna slovenská samospráva. Hlavnou úlohou samosprávneho systému je organizovanie národného života Slovákov v obciach, mestách,  župách a celoštátnej úrovni.

V. Aktuálny stav

1. Spolky a organizácie

 • Celoštátna slovenská samospráva (CSS) /Országos Szlovák Önkormányzat/, Fadrusz ut. 11/A, 1114 Budapešť, tel.: 0036-1-4669463, fax: 0036-1-3868759, e-mail: oszo@slovaci.hu.
 • Zväz Slovákov v Maďarsku, Kondorosi út 10B/B épület IV/15, 1116 Budapest, mobil: 0036 30 928 75 99, e-mail szabomoncsi@gmail.com, synny@digikabel.hu,
 • Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku (Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete), Kossuth tér 10, 5600 Békés Csaba, tel. 0036 66 441756, e-mail: maszfisz@yahoo.com.
 • Slovenské dokumentačné centrum  CSS (Szlovák Dokumentációs  Központ), Fadrusz u. 11/A, 1114 Budapest, tel: 0036 1 209 4836, e-mail: sdccss@slovaci.hu
 • Slovenské pedagogické metodické centrum CSS (Szlovák pedagógiai Módszertani Központ), P. Jilemnický u. 1 , 5600 Békés Csaba, tel. 0036 66 453 577, e-mail: modkozpont@freemail.hu
 • Slovenské osvetové centrum CSS (Szovák Közművelõdesi Központ), tel 0036 1 209 4836, e-mail: soccss@slovaci.hu
 • Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete), Szabó Dezsõ u. 42, 5600 Békes Csaba, tel. 0036 66 527 390, e-mail: vusmlobonet.hu
 • Čabianska organizácia Slovákov, Kossuth tér 10, 5600 Békéšska Čaba, tel.: 0036-66-321771, tel./fax: 0036-66-441750 e-mail: szlovakhaz@globonet.hu.
 • Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov (Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja), Fõ út 14, 2098 Pilisszetnkereszt, tel. 0036 26 347 131, e-mail: pilis.slovak@gmail.com
 • Organizácia komlóšskych Slovákov (Komlósi Szlovákok Szervezete), Marx u.15, 5940 Tótkomlós, tel: 0036 68 460 011
 • Nadácia Za komlóšskych Slovákov ( A Komlósi Szlovákokért Alapítvány), Fö ut. 1, 5940 Tótkomlós, tel.: 0036-68-462-076, begin_of_the_skype_highlighting  0036-68-462-076 , Fax: 0036-68-462-076, e-mail:  titkarsag@szlovakisk-tkomlos.sulinet.hu
 • Spolok segedínskych Slovákov (Szegedi Szlovákok Egyesülete) Osztrovszky u. 6. 6721 Szeged, tel. 0036 62 486 475, e-mail: janabencsik @gmail.com, Ján Bencsik –predseda
 • Klub slovenských dôchodcov (Szlovák Nyugdijások klubja),  Akasdémia u. 1., 1054 Budapest, tel. 00 36 1 302 5117, e-mail: ssbp@t-online.hu
 • Kultúrny spolok sarvašských Slovákov Vernosť (Szarvasi Szlovákok kulturális Köre – Vernosť), Eötvös u. 44/1, 5540 Szarvas, tel. 0036 66 215 537, e-mail: acsi@szarvasnet.hu
 • Organizácia dolnozemských Slovákov (Délalföldi Szlovákok Szervezete), Kossuth u. 22-24, 5925 Gerendás, tel. 0036 68 426 446
 • Organizácia Slovákov v Malom Kereši (Kiskõrõsi Szlovákok Szervezete), Komáromi u. 15, 6200 Kiskõrös, tel 0036 6 78413064
 • Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku (Mezõberényi Szlovákok Szervezete), Jszenszky u. 21, 5650 Mezõberény, tel. 0036 66 421 182, e-mail: raffay@freemail.hu
 • Spolok pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši (Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület), Petõfi u. 36, Nagybánhegyes, e mail: pepocsalad@mezokabel.hu

2 Cirkevný život

Podľa sčítania ľudu z roku 2001 je konfesionálne členenie Slovákov v Maďarsku nasledujúce:  katolíci 46,6 %, evanjelici 29,9%, kalvíni 4,8%, príslušníci iných kresťanských cirkví 2,5%, bez vierovyznania 10,7%. Katolíci žijú prevažne na severe Maďarska a evanjelici v juhomaďarských župách. Väčšina veriacich  Slovákov nemá možnosť pravidelnej účasti na bohoslužbách v materinskom jazyku, resp. tieto sa uskutočňujú  vo veľkých časových intervaloch.

3 Školstvo a vzdelávanie

Po zániku  slovenských základných a stredných škôl na začiatku 60-tych rokov minulého storočia vzniklo 5 dvojjazyčných základných škôl a dve gymnáziá, kde sa časť predmetov vyučuje v slovenskom jazyku. V ďalších školách sa slovenčina vyučuje ako cudzí jazyk vo výmere 4 hodín týždenne. Redukovaný rozsah výučby v slovenskom jazyku v  negatívne ovplyvňuje kvalitu jeho ovládania študentmi a žiakmi ich schopnosť plynule komunikovať po slovensky. Školy nedokážu nahradiť rodinu, kde slovenčina už prestala byť prostriedkom bežnej komunikácie.

Gymnáziá sú organizačne integrované s a základnými školami a študentskými domovmi v Budapešti a Békešskej Čabe.  Do  riadiacej pôsobnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy sú zaradené Slovenská základná škola a študentský domov v Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely), Slovenská základná škola, materská škola a študentský domov v Sarvaši, Slovenská základná škola v Slovenskom Komlóši a Gymnázium, základná škola a študentský domov v Békešskej Čabe.  Slovenská republika prispela resp. prispieva  značnými finančnými čiastkami na rekonštrukciu škôl v Sarvaši, Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe.

4 Veda a výskum

V roku 1990 bol v Békešskej Čabe založený Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (VÚSM), ktorý je od roku 2001 inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy. Ústav realizuje interdisciplinárny výskum života slovenskej komunity. Jeho výskumné programy sú zamerané na dejiny Slovákov v Maďarsku, národopis, kultúrnu antropológiu,  jazyk. Súčasťou vedeckých aktivít ústavu sú aj sociologické výskumy. VÚSM popri bohatej edičnej činnosti organizuje vedecké konferencie a semináre a popularizačné podujatia.

5 Médiá

Slovenská komunita v Maďarsku má dobre vybudovanú sieť celoštátnych a lokálnych médií, ktoré pravidelne prinášajú  aktuálne informácie o jednotlivých  oblastiach jej života tak na celoštátnej ako aj lokálnej úrovni. Celoštátna slovenská samospráva je majiteľom týždenníka Ľudové noviny, ktoré majú už vyše polstoročnú tradíciu. Od roku 2004  sú denne aktualizované v internetovej verzii www.luno.hu. Imrich Fuhl je zakladateľom a vydavateľom nezávislého portálu www.oslovma.hu, na ktorom je zverejňované široké spektrum správ a informácií týkajúcich sa slovenskej komunity, ale aj monitoring slovenskej a maďarskej tlače.  

Maďarské verejnoprávne médiá  majú slovenské menšinové vysielanie. Maďarská televízia M1 vysiela raz týždenne slovenský magazín Domovina a maďarský rozhlas MR4 dve hodiny denne od 18.00 do 20.00 vysiela v slovenskom jazyku na frekvenciách 874 alebo 1118 kHz . Na miestnej a regionálnej úrovni vychádzajú periodiká, ktoré sú vydávané slovenskými organizáciami: Čabän, Budapeštiansky Slovák, Komlóšsky hlásnik, Pilíšan.

6 Edičná a vydavateľská činnosť

Intenzívnu vydavateľskú činnosť vyvíja predovšetkým Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. Každoročne vydáva vedecké štúdie a monografie, zborníky z vedeckých konferencií a seminárov. Odborné publikácie vydávajú aj jednotlivé odborné inštitúcie Celoštátnej samosprávy.

Napríklad Slovenské pedagogické metodické centrum vydáva pre učiteľov slovenčiny časopis Slovenčinár.  S podporou Celoštátnej slovenskej samosprávy a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vychádzajú diela slovenských prozaikov a básnikov žijúcich v Maďarsku.  

Významným počinom je vydanie Antológie slovenských autorov Pilíša. Čabianska organizácia Slovákov pravidelne vydáva Čabiansky kalendár, ktorý prináša prehľad udalostí, ukážky prózy a poézie  slovenských  autorov z Maďarska a rôzne zaujímavosti zo života Slovákov.

7 Kultúra a umenie

Slováci v Maďarsku rozvíjajú bohaté kultúrne aktivity, pričom sa opierajú o lokálne a regionálne tradície, ktoré sú významnou oporou v zápase o zachovanie národnej a kultúrnej identity. Dôležitými organizačnými centrami kultúrneho života na miestnej úrovni sú predovšetkým regionálne kultúrne strediská,  školy, nadácie a združenia. V južnom Maďarsku má v tomto smere mimoriadne významné postavenie Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe , ktorý je aj významným iniciátorom cezhraničnej kultúrnej spolupráce Slovákov v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku.

Na celoštátnej úrovni sú kľúčovými organizátormi kultúrneho života Slovákov Slovenské osvetové centrum CSS a Zväz Slovákov v Maďarsku. Značný priestor dostáva v kultúrnom a umeleckom živote Slovákov v Maďarsku divadlo, ktoré nadväzuje na tradície slovenského ochotníckeho divadla. Okrem amatérskych súborov v súčasnosti pôsobia v Maďarsku dva slovenské profesionálne divadelné súbory- Slovenské divadlo Vertigo, ktoré je inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy a Cervinus Teatrum, fungujúce pri Regionálnom divadle v Sarvaši.

Najvýznamnejším amatérskym hudobným telesom je spevacký súbor Ozvena, v ktorého repertoáru sú tak klasické skladby slovenských i svetových autorov, ako aj úpravy ľudových piesní. Slovenská literatúra v Maďarsku povstala v popola nebytia v 60 – tych rokoch minulého storočia, ale aj v súčasnosti sa opiera o úzke autorské zázemie predovšetkým z predstaviteľov staršej a strednej generácie (Gregor Papuček, Zoltán Bárkányi Valkan, Juraja Dolnozemský, Alexander Kormoš, Michal Hrivnák a Imrich Fuhl).

8 Folklór

Pestovanie folklórnych tradícií patrí medzi tie kultúrne aktivity, do ktorých sa darí zapájať pomerne vysoké počty príslušníkov slovenskej komunity v Maďarsku, vrátane príslušníkov mladšej a najmladšej generácie. Práve folklór sa stal jedným z navýznamejších prostriedkov upevňovania kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku.

V mnohých obciach vznikali v 60-ch rokoch minulého storočia tzv. pávie krúžky, ktoré boli dôležtou základňou oživovania folklórnych tradícií  Medzi najvýznamnejšie folklórne súbory patria  budapeštianska Lipa, ečerský  Zelený veniec, sarvašský Tanečný súbor Tešedíka, komlóšský Tanečný súbor Komlóš, folklórna skupina Rozmarín z Veňarca, čabuianska citarová skupina Boleráz.

 

VI. Internetové linky

 
Portál Slovákov v Maďarsku (Ľudové noviny) – www.luno.hu
Nezávislý slovenský portál v Maďarsku (Slovák v Maďarsku) – www.oslovma.hu
Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu –  http://szlovak.radio.hu
Slovenský magazín Maďarskej televízie – http://premier.mtv.hu
Celoštátna slovenská samospráva – www.slovaci.hu
Zväz Slovákov v Maďarsku – www.zsm.hu
Čabianska organizácia Slovákov – www.slovak.hu
Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov – www.pilis-slovak.hu