Mám trvalý pobyt na Slovensku

Voľba poštou – volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

1)  Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia musí požiadať o voľbu poštou.

Žiadosť o voľbu poštou musí zaslať na adresu obecného (mestského, miestneho) úradu v mieste svojho trvalého pobytu tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. 20.01.2012.

Na stiahnutie:

 

2)  Obec (mesto, mestská časť) na adresu v cudzine, ktorú volič uviedol v žiadosti, najneskôr 35 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 04.02.2012) zašle obálku, ktorá obsahuje:

–   hlasovacie lístky – počet bude totožný s počtom zaregistrovaných kandidátnych listín,

–   obálku – s odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti); je určená na vloženie jedného hlasovacieho lístka,

–   poučenie o spôsobe hlasovania – spôsob úpravy hlasovacieho lístka,

–   návratnú obálku – s heslom „VOĽBA POŠTOU“,

                            – adresou obecného (mestského, miestneho) úradu ako adresáta a   

                            – adresou voliča v cudzine ako odosielateľa.

 

Bulletin VOLÍM ZO ZAHRANIČIA si môžete stiahnuť tu.

Hlasovanie:

Vyberiete jeden hlasovací lístok ….

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu (politickej strane alebo politickému hnutiu) odovzdáte svoj hlas, vyberiete zo sady konkrétny hlasovací lístok. Môžete ho bez úpravy vložiť do obálky a túto zalepiť.

Možno sa rozhodnete dať prednostný hlas…

Ak sa rozhodnete dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkujte poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môžete dať najviac štyrom kandidátom. Ak zakrúžkujete vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu.

Vložíte hlasovací lístok do obálky ….

Hlasovací lístok vložíte do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti), túto zalepíte a vložíte do návratnej obálky s heslom „voľba poštou“.

Odošlete návratnú obálku ….

Návratnú obálku odošlete poštou. Na návratnej obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa. Na jej základe okrsková volebná komisia vyznačí v osobitnom zozname voličov, že ste zaslali návratnú obálku. Obálka s hlasovacím lístkom bude vložená do volebnej schránky. 

Odporúčame obálku odoslať doporučene (budete mať doklad o odoslaní zásielky). Poštovné uhrádza volič.


Do výsledku hlasovania bude započítaný hlasovací lístok doručený obecnému (mestskému, miestnemu) úradu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb, t.j. v piatok 09.03.2012.

 

Zdroj: USZZ, Migracia SK, ZNE, minv.sk