Migrácia zo Slovenska

Migrácia zo Slovenskej republiky od roku 2004 – vybrané črty, existujúce výzvy, návrhy riešení

Kľúčové slová: emigrácia zo SR, počet emigrantov, migrácia za prácou, dopady emigrácie na spoločnosť, ekonomický prínos emigrácie, brain-drain, emigračné politiky a stratégie

 

 

1. Úvod

Migrácia osôb je všeobecne považovaná za jeden z charakteristických prejavov globalizačných procesov vo svete. Prispievajú k nej viaceré faktory, napr. odstraňovanie administratívnych bariér (jednoduchšie pravidlá pre pohyb osôb cez štátne hranice), zvyšujúca sa ekonomická integrácia a dopyt po pracovnej sile, citeľný rast populácie až preľudnenosť v určitých krajinách, ozbrojené konfl ikty, perzekúcie a diskriminácia, prudký rozvoj dopravných a informačných technológií, budovanie sociálnych sietí a rozširovanie komunít migrantov a pod.

Slovenská republika nie je v tomto kontexte žiadnou výnimkou – v poslednom desaťročí sa takmer všetky migračné javy a procesy v krajine aktivizovali a ich význam sa evidentne zvyšuje. Relatívne výrazne (oproti predchádzajúcemu stavu a vývoju) vzrástol počet cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa do SR prisťahovali
(pre detailné údaje, analýzy a hodnotenia pozri napr. Divinský, 2005a; Divinský, 2007b; Divinský, 2009), a to najmä za prácou, rodinou alebo štúdiom. Nemenej intenzívne stúpala v danom období mobilita osôb smerom zo SR do zahraničia, ako dosvedčujú údaje relevantných slovenských inštitúcií či odhady expertov zaoberajúcich sa touto problematikou. Z hľadiska dlhodobého vývoja obzvlášť vstup krajiny do Európskej únie v roku 2004 priniesol so sebou na úseku emigrácie občanov SR dramatické kvantitatívne i kvalitatívne zmeny. Z tohto dôvodu je prirodzená požiadavka komplexnejšieho a dôkladnejšieho skúmania tohto fenoménu od uvedeného roku i vypracúvania príslušných opatrení, politík a stratégií pre súčasnosť i budúcnosť. Oboje totiž ešte stále značne zaostáva oproti potrebám praxe.


Celú štúdiu si môžete stiahnuť na tejto linke: Migrácia zo Slovenskej republiky od roku 2004

 

Autor: RNDr. Boris Divinský