O vzdelávaní

Školstvo a vzdelávanie Slovákov žijúcich v zahraničí patria medzi najvýznamnejšie oblasti ich pôsobenia a v konečnom dôsledku i národnej existencie. Aktívne ovládanie materinského jazyka patrí k základným znakom príslušnosti jednotlivca k svojmu národu a k svojim pokrvným predkom.

Iba niekoľko vlád v Európe priamo podporuje vzdelávanie v školách s vyučovaním v materinskom jazyku. V ostatných štátoch je výučba slovenčiny postavená na záujmovom základe. Slovenská republika sleduje vzdelávanie detí a mládeže Slovákov žijúcich v zahraničí v predškolských a školských zariadeniach v ich materinskom jazyku i pri mimoškolskej výučbe slovenského jazyka a má ho na zreteli pri koncipovaní dvojstranných medzištátnych zmlúv. Odbornú pomoc zabezpečuje vysielaním učiteľov slovenčiny do zahraničia, metodickú zasielaním literatúry a časopisov, organizovaním vzdelávacích a poznávacích pobytov krajanských učiteľov a žiakov na Slovensku.