Online kurz žurnalistiky a Letná škola žurnalistiky 2014 – úvod

Online kurz žurnalistiky a Letná škola žurnalistiky 2014: nová kvalita spolupráce ÚSŽZ a KŽ FF UK v Bratislave

 

Sme pred štartom prospešnej a najmä tvorivej vzdelávacej aktivity pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaoberajúcich sa prácou v krajanských tlačených, elektronických a internetových médiách. Niekoľkomesačný Online kurz žurnalistiky na portáli Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí www.slovenskezahranicie.sk v termíne od 12. novembra 2013 do 20. júna 2014 a následná Letná škola žurnalistiky v auguste 2014 sú tou najlepšou správou pre novinárov krajanských médií, túžiacich cibriť si svoje tvorivé majstrovstvo, profesionálne dispozície, najmä však  jazykovo-štylistickú úroveň žurnalistického prejavu.

Skutočnosť, že v úsilí pomôcť krajanským médiám k ich zvýšenej kvalite potenciálne sa prejavujúcej tak v prístupe k spracovaniu žurnalistických žánrov, ako aj vo vyššej kultivovanosti slovenského jazyka, prichádza k resuscitácii predchádzajúcej dlhoročnej spolupráce ÚSŽZ s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, dáva záruku zaujímavého, najmä však  prínosného projektu, prezentujúceho mnohé z toho najlepšieho, čo v súčasnosti dokáže poskytnúť odborná žurnalistická teória i prax na Slovensku.

V čom spočívajú kľúčové aktivity pedagógov a odborníkov v oblasti médií z Katedry žurnalistiky  Filozofickej fakulty UK v Bratislave v rámci nášho spoločného projektu?  O tom viac doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., vedúca Katedry žurnalistiky FF UK:

„Online kurz žurnalistiky na portáli slovenskezahranicie.sk a následná Letná škola žurnalistiky 2014 sú zamerané na skvalitnenie pôsobenia krajanských médií v zahraničí. Našim cieľom je nielen pozdvihnúť úroveň krajanských médií (predovšetkým periodickej tlače) po obsahovej i formálnej stránke, ale pomáhať tiež ich redaktorom a prispievateľom riešiť problémy, s ktorými sa počas výkonu svojej profesie stretávajú, sprostredkúvať im kontinuálny kontakt s najnovšími trendmi v žurnalistike a byť ich radcom či poradcom v každej situácii, v ktorej sa ako slovenskí „novinári“ v ich novej vlasti ocitajú.

Naše aktivity sledujú dve línie – v prvej nám ide o to, aby sme nadviazali na projekt Letnej školy žurnalistiky pre krajanov, ktorý úspešne fungoval doslova celú dekádu. V tej druhej by sme sa radi stali externou súčasťou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  a v rámci spolupráce s ním, ako aj s krajanskými médiami, vyvíjali činnosť z nášho hľadiska veľmi potrebnú a osožnú – činnosť vedúcu k upevneniu kultúrnej, a v rámci nej i jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vychádzame z tézy, že jazyk národa je jedným z jeho podstatných identifikačných znakov, pod čím si predstavujeme jeho osvojenie a používanie slovom aj písmom. Práve ten druhý aspekt u Slovákov žijúcich v zahraničí závažne pokrivkáva. Jazyková politika SR bola definovaná v zákone Národnej rady SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Zákon okrem iného artikuluje povinnosť nášho štátu utvárať také podmienky, aby si každý občan, i ten, ktorý žije v inom štáte, mohol osvojiť a používať štátny jazyk slovom aj písmom (§ 2 ods. 1 písm. a/), a starať sa o vedecký výskum štátneho jazyka, jeho historického vývinu (…) a o zvyšovanie jazykovej kultúry (§ 2 ods. 1 písm. b/).

Z rozličných koncepcií starostlivosti o štátny jazyk, prijatých vládami Slovenskej republiky, vyplýva potreba zintenzívniť starostlivosť o štátny jazyk na všetkých úrovniach.  Dôležitá úloha sa tu pripisuje profesiám s veľkým vplyvom na jazykové vedomie, medzi nimi na prvom mieste katedrám žurnalistiky či masovej komunikácie a školám múzických umení, ktoré by mali zohrávať kľúčovú pomoc pri zdokonaľovaní sa v slovenčine i v zahraničí.

Na to, aby médiá mohli pôsobiť efektívne, musia byť kvalitné. Z viacerých analýz, ktoré naša katedra uskutočnila vyplýva, že tomu v prípade krajanských médií tak nie je. Ak chcú byť krajanské médiá podporované (subvencované) Slovenskou republikou, mali by princíp kvality rešpektovať.  A k tomu smerujú aj naše spoločné iniciatívy s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Sme presvedčení, že ako žurnalistická škola v rámci nášho štátu s najdlhšou tradíciou, ktorá je známa svojou kvalitou i prestížnymi absolventmi, máme čo ponúknuť a naše meno je zárukou zodpovednosti. Aj preto s najlepším úmyslom prizývame krajanských novinárov, spolupracovníkov i prispievateľov do krajanských médií k účasti v našom Online kurze žurnalistiky pre novinárov krajanských médií.“

 

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI  *    DO VAŠEJ POZORNOSTI *   DO VAŠEJ POZORNOSTI *

 

12. novembra 2013 začíname s Online kurzom žurnalistiky

pre novinárov z krajanských médií

 

Už o niekoľko dní  – 12. novembra 2013, začíname s Online kurzom žurnalistiky pre novinárov pôsobiacich v krajanských médiách v slovenskom zahraničí. Každé dva týždne uvedieme lekciu z teórie i praxe slovenskej žurnalistiky, metodiky získavania informácií, narábania s faktografiou, skúseností z používania a využívania agentúrnych správ, nazrieme aj do historického odkazu osobností slovenského žurnalizmu, sprostredkujeme vám moderné prístupy v tvorbe v tlačených, elektronických a internetových médiách, prinesieme poznatky a nové trendy v používaní žurnalistických žánrov, oboznámime vás s problematikou novinárskej etiky v pluralitnej spoločnosti. To všetko je však v stručnom náčrte iba nepatrná časť z toho, čo obsahuje program Online kurzu ako vítanej a užitočnej nadčasovej rukoväte súčasnej modernej slovenskej žurnalistiky.

Termíny lekcií, ktoré zabezpečujú pedagógovia KŽ FF UK v Bratislave a  odborníci z externého prostredia v oblasti žurnalistiky :

 1. lekcia:  12. novembra 2013
 2. lekcia:  22. novembra
 3. lekcia:  6. decembra
 4. lekcia:  20. decembra
 5. lekcia:  3. januára 2014
 6. lekcia:   17. januára
 7. lekcia:   31. januára
 8. lekcia:   14. februára
 9. lekcia:   28. februára
 10.  lekcia:  14. marca
 11.  lekcia:  28. marca
 12.  lekcia:  11. apríla
 13.  lekcia:  25. apríla
 14.  lekcia:  8. mája
 15.  lekcia:  22. mája
 16.  lekcia.  6. júna
 17.  lekcia:  20. júna

 

Okrem lekcií a prednášok z teórie a praxe žurnalistiky, bude súčasťou projektu Online kurzu žurnalistiky pre novinárov krajanských médií aj jazykový minikurz – poradňa o praktickom používaní spisovnej slovenčiny, o jej úskaliach, používaní novotvarov, zdomácnených cudzojazyčných výrazov a názvosloví v slovenských médiách. Tento poradenský kurz budeme v rovnakom, teda dvojtýždňovom cykle, avšak v termínoch medzi jednotlivými lekciami a prednáškami, prezentovať glosami, poznámkami a postrehmi z praktického novinárskeho života o používaní spisovnej slovenčiny v súčasnom žurnalizme na Slovensku, a to tak v tlačených, ako aj v elektronických médiách.

 

 

SLEDUJTE ONLINE KURZ ŽURNALISTIKY

A JAZYKOVÉ OKIENKO SLOVENČINA V POHYBE

NA PORTÁLI SLOVENSKEZAHRANICIE.SK