Prečo portál

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) internetovým portálom Slovenské zahraničie (SZ) nadväzuje na rovnomenný časopis, ktorý začal vydávať roku 1996 Dom zahraničných Slovákov ako mesačník. Jeho posledné číslo vyšlo v ÚSŽZ koncom roka 2009, keď mal časopis štvrťročnú periodicitu.

ÚSŽZ využíva nové elektronické technológie, aby výrazne dynamickejšou formou pokračoval vo zverejňovaní a archivovaní informácií od začiatkov masovejšieho vysťahovalectva Slovákov do sveta až k súčasným migračným pohybom.


Uvedomujeme si šírku a závažný obsah problematiky, vnímame bohatosť zdrojov známych zväčša v konkrétnej krajanskej komunite či iba v jej časti, zaujímavosti i vecné informácie „ukryté“ vo verejných, súkromných či rodinných archívoch, v kronikách, starých knihách, v kalendároch, časopisoch, novinách. Samostatnú kapitolu tvorí to, čo etnografi v Amerike pomenovali „oral history“, teda pamäť skúsených ľudí a ich schopnosť plasticky porozprávať o vykonanom, prežitom, zažitom, odpozorovanom, a čo má podobnú (ba niekedy dokonca vzácnejšiu) cenu ako literatúra faktu alebo historické listiny. Ak k tomu prirátame zvukové a obrazové záznamy, fotografie a iné obrazové dokumenty, zmocňuje sa nás bázeň, ako toto všetko (a prirodzene ďalšie skutočnosti, nové podnety, informačné trendy) dostať „pod jednu strechu“.  


Mnohé je už zverejnené na internetových a portálových stránkach. Budeme vás na ne priamo odkazovať, upozorňovať na zaujímavé podnety, citovať z názorov ich tvorcov a prispievateľov. Úprimne privítame záujem zriaďovateľov a správcov slovenských portálov vo svete i doma o vzájomnú spoluprácu. Sme presvedčení o tom, že to prinesie vzájomný úžitok. Pokúsime sa spoločne vytvárať osobitú slovenskú internetovú sieť medzi slovenským svetom a obyvateľmi Slovenska. Považujeme to za jedno z najvýznamnejších poslaní tohto portálu, a preto je tu  nevyhnutná ústretovosť a rešpektovanie mnohorakých rôznorodostí – nie ich individuálne kádrovanie.


Budeme sa tešiť najmä z toho, ak sa nám podarí nadviazať komunikačné linky, ktoré nebudú zauzľovať hraničné, štátne, regionálne, spolkové ani skupinové bariéry. Už pri vyslovení tohto želania si uvedomujem, že jeho  naplnenie bude prejavom pozitívnych odoziev na naše oslovenia a ponuky na tvorivú spoluprácu. Ak uvažujeme o Slovákoch žijúcich v zahraničí ako o jednej veľkej komunite – a inakšie nám pri tvorbe portálu SZ ani neprislúcha – vynárajú sa nám stovky drobných odlišností i veľkých názorových rozdielov.


Nemá zmysel ich vymenúvať ani pomenovávať. Každý, kto natrvalo alebo dlhodobo žije mimo Slovenska, by k nášmu zoznamu pridal niekoľko ďalších „svojich“ bodov. Podobne je to z „vnútroslovenského“ pohľadu. Bolo by preto užitočné, ak by sme sa hneď na začiatku zhodli na tom, že od všeobecných charakteristík – lebo pri diskusiách sa zvyčajne pri nich začína a neraz, žiaľ, aj končí – je oveľa dôležitejší nefalšovaný záujem o konkrétne podstaty. Inými slovami: ako si tí naši tam vo svete žijú, čo v ňom zažili naši predkovia. Dejiny slovenského vysťahovalectva ani súčasná migrácia neboli a nie sú skupinovou záležitosťou. Prívlastok „masové“ sa dotýka generačne i aktuálne mnohých slovenských rodín, a ani priveľmi nedramatizujeme, ak dodáme, že štatisticky by tvorili väčšinu. Portál Slovenské zahraničie preto zákonite musí mať ambície informovať o jednom veľkom národnom celku. Je to intelektuálne a redakčne náročná práca pre väčší kolektív. Personálne začíname v podobných podmienkach, aké mal úrad pri vydávaní časopisu Slovenské zahraničie. Privítame preto každý dobre mienený podnet, radi prijmeme doterajšie skúsenosti skúsenejších – a násobne ich ochotu aktívne sa zúčastňovať na tvorbe portálu hneď od začiatku.


SZ bude, prirodzene, otvorenou komunikačnou a diskusnou platformou aj na spojniciach elektronických sociálnych sietí. Čo nájdete na portáli Slovenské zahraničie pri jeho otvorení, to je iba zlomok z toho, čo pri priaznivých spoločenských podmienkach môže byť na jeho stránke v priebehu niekoľkých ďalších rokov.


Keďže vydávanie SZ garantuje vláda Slovenskej republiky, je záruka, že portál sa bude formovať priebežne a dátumovo neohraničene, nielen počas obdobia toho-ktorého predsedníckeho vedenia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jeho idea a program totiž zosobňujú budovanie trvalej odbornej, publicistickej a aktuálnej informačnej databázy, ktorá bude vypovedať o tom, odkiaľ pochádzame a čím naši ľudia svojimi výskumami, vynálezmi, tvorivosťou, vzdelaním, duchovným pôsobením či zručnosťami prispeli do európskeho a svetového kontextu vedy, umenia, vzdelávania, kultúry, literatúry, športu a iných spoločenských oblastí.