Žurnalistika OnLine

ŽURNALISTIKA ON-LINE 2015
Prednášky v rámci prípravy na Letnú školu žurnalistiky 2015

Spoločný projekt Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave
na portáli SZ – www.slovenskezahranicie.sk

 

V poradí 9. ročník Letnej školy žurnalistiky 2015 (LŠŽ 2015), organizovaný a financovaný Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), sa v spolupráci a s odbornou gesciou Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KŽ FiF UK) uskutoční v dňoch 16.-23. augusta 2015 v Bratislave (ide o predbežný termín). Podobne ako vlani, aj tentoraz je súčasťou projektu zameraného na zvyšovanie kvality krajanských médií internetový ON-LINE KURZ ŽURNALISTIKY, ktorý trvá od 13. marca do 30. júna 2015. Všetky prednášky, zadania a pokyny k nim, ako aj ďalšie odporúčania, usmernenia a poznámky budeme zverejňovať na tomto mieste na portáli ÚSŽZ www.slovenskezahranicie.sk .

Organizačný a obsahový model On-line kurzu žurnalistiky 2015 je blízky predchádzajúcemu On-line kurzu, ktorý predchádzal Letnej škole žurnalistiky 2014. S tým rozdielom, že súčasťou tohtoročného on-line kurzu je POVINNÁ REGISTRÁCIA jeho účastníkov.

Ďalšou novinkou, ktorá ma za cieľ skvalitnenie spätnej väzby prednášateľov a organizátorov LŠŽ, ako aj odborno-novinársku účinnosť priebežnej komunikácie potenciálnych účastníkov Letnej školy žurnalistiky 2015 a frekventantov On-line kurzu s odborníkmi v oblasti žurnalistiky, sú PÍSOMNÉ ZADANIA, tzv. AUTORSKÉ REFLEXIE, POZNÁMKY, GLOSY A KOMENTÁRE, súvisiace s tematikou kurzu.

ŽURNALISTIKA ON-LINE je vo všetkých 7 PREDNÁŠKACH v Roku Ľudovíta Štúra zameraná na OSOBNOSŤ, TVORBU, VÝZNAM A POSOLSTVO ĽUDOVÍTA ŠTÚRA - novinára, politika, národného buditeľa, kodifikátora spisovnej slovenčiny, jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej histórie, politiky a kultúry. Jednotlivé témy a termíny všetkých siedmich prednášok uvádzame v pracovno-tvorivej sekcii tohto vstupného informačného článku.

Tvorivé zadanie pre frekventantov LŠŽ 2015

V priebehu mesiacov marec - jún 2015 budú potenciálni účastníci LŠŽ 2015 pracovať na príprave ZÁVEREČNEJ AUTORSKEJ PRÁCE DO ZBORNÍKA, tvorivého výstupu – eseji, s možnosťou využitia pestrosti žánru: príbeh, profilová črta, interview, reportáž, besednica.

TÉMA PRÁCE:Odkazy Ľudovíta Štúra, štúrovcov a ich nasledovníkov v potvrdzovaní krajanskej slovenskosti v duchu jej svojbytnosti v európskom priestore: krajanské osudy, osobnosti a udalosti v historických výzvach i v súčasných prejavoch v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí“.

VÝBER TÉMY, JEJ ZÁMER, OBSAH A ROZSAH PRÁCE po počiatočnom NÁVRHU - významná udalosť, osobnosť, príbeh a súvislosti spájajúce sa so životom alebo odkazom Ľ. Štúra, štúrovcov či ich nasledovníkov a pokračovateľov v rôznom zameraní, či už ide o politiku, spoločenské aktivity, literatúru, vydavateľskú činnosť, kultúru, umenie, vedu a pod., pričom v rôznom období vrátane súčasného diania v konkrétnom štáte, regióne, meste, obci, kde potenciálni FREKVENTANTI LŠŽ 2015 ŽIJÚ A TVORIA, budú komunikované, analyzované a odobrené po konzultácii s jednotlivými účastníkmi. Organizátori týmto dávajú všetkým kolegom – redaktorom a publicistom, zúčastnených v projekte PRÍPRAVY ZBORNÍKA priestor pre nápad, voľnú ruku v ich tvorivosti, invencii.

PROSBA K ÚČASTNÍKOM PROJEKTU: pokúste sa popremýšľať a zadefinovať vašu TÉMU PRÁCE – eseje DO TERMÍNU 31. MARCA, aby sme následne mohli s konečnou platnosťou odporučiť a schváliť vami zvolenú tému, ako aj spôsob jej prípravy tak, aby jej konečný efekt bol maximálne prínosný: teda v danej problematike aj z pohľadu výskumu a samotnej novinársko-publicistickej prezentácie originálny, objavný. Našou spoločnou MOTIVÁCIOU musí byť v tejto téme PRINIESŤ NIEČO NOVÉ, teda nerecyklovať, nekopírovať a neoprašovať už skôr objavené, napísané, publikované. Nepochybne je to výzva i práca neľahká, ale spomeňme si len, že aj Ľ. Štúr kedysi vyslovil jeho pamätnú myšlienku: „Naspäť cesta nemožná, napred ísť sa musí!“

Vaše postrehy, poznámky, otázky – a všetko, čo súvisí s projektom LETNEJ ŠKOLY ŽURNALISTIKY 2015, prosím, posielajte v rámci priamej konzultácie mailom. Sme pre vás k dispozícii:

Mgr. Miloš Horváth, PhD. – zástupca vedúcej KŽ FiF UK
milos.horvath@gmail.com

Ľudo Pomichal – koordinátor projektu za ÚSŽZ
ludo.pomichal@chello.sk
ludovit.pomichal@uszz.gov.sk

 

ŽURNALISTIKA ON-LINE 2015: TÉMY

 1. téma: 13. 3. 
  Ľudovít Štúr – osobnosť: publicista, redaktor
  Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.
 1. téma: 27. 3. 
  Ľudovít Štúr – jazykovedec a kodifikátor: slovenský jazyk, štylistika a štýl Štúrovej doby
 1. téma: 10. 4.
  Ľudovít Štúr a jeho nasledovníci:  národná žurnalistika, jazykoveda a literatúra
 1. téma: 24. 4.
  Etická dimenzia života a tvorby Ľudovíta Štúra v nadčasových hodnotách
 1. téma: 8. 5.
  Duchovný odkaz Ľudovíta Štúra a štúrovcov - filozofické posolstvá ich života a diela
 1. téma: 22. 5.
  Ľudovít Štúr a slovenská národná súčasnosť
 1. téma: 5. 6.
  Rusofilstvo, slovanská vzájomnosť a Ľudovít Štúr

 

EXTRA: „Požiadavky na formálnu a obsahovú úpravu textových dokumentov...“

 

 

 

ZADANIE K 1. TÉME, ako aj spôsob vašej autorskej sebarealizácie (rozsah glosy – reflexie k danej prednáške) VÁM OZNÁMIME v týždni od 16. do 20. marca. K ďalším prednáškam CIEĽ ZADANIA – tzv. tvorivú otázku pripojíme hneď k samotnej prednáške! V prílohe tohto vstupného materiálu do projektu si závere časti TÉMY môžete nájsť pod titulkom EXTRA usmernenie „Požiadavky na formálnu a obsahovú úpravu textových dokumentov...“, ktoré v tom najlepšom poslúži aj pre vašu novinársku, publicistickú a redakčnú tvorbu, pričom vám pomôže aj pri plnení jednotlivých zadaní, ako aj počas vašej záverečnej práce.

UPOZORNENIE: z celkového počtu 7 prednášok so 7 zadaniami si organizátori projektu vyhradzujú zo strany účastníkov On-line kurzu žurnalistiky TVORIVÚ  REAKCIU NA TRI ZADANIA! Vždy v termíne do 21 dní odo dňa uverejnenia prednášky na mailové adresy:
milos.horvath@gmail.com
ludo.pomichal@chello.sk

 

Ctení kolegovia, krajanskí novinári, publicisti, moderátori a redaktori elektronických médií, frekventanti Žurnalistiky on-line 2015 a potenciálni účastníci Letnej školy žurnalistiky 2015 v auguste v Bratislave,

SLEDUJTE AJ ĎALEJ INFORMÁCIE A POKYNY NA TOMTO MIESTE PORTÁLU SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE

Našej vzájomnej podnetnej a užitočnej komunikácii sa teší

Ľudo Pomichal
koordinátor projektu za ÚSŽZ
ludovit.pomichal@uszz.gov.sk
ludo.pomichal@chello.sk
Tel.:  00 421 / 2 / 57 20 05 30 

Počet zobrazení: 2308x Zobraziť komentáre (0)

Komentáre:Prihlásenie • Pamätná izba v dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Pamätná tabula na dome Martina Jonáša insitného maliara Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Kovačica - fotografia
 • Insitné umenie Zuzana Chalupová Kovačica - fotografia
 • Zuzana Vereská insitná maliarka Kovačica - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Prijatie krajanov o prezidenta Slovenskej republiky - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Thames Festival London - Slovenské centrum v Londýne - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - Justin Topoľský - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Hlásnik - Zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dušan Mikolaj - pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Milina Sklabinska - riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinských Slovákov - fotografia
 • Dušan Klimo - bývaly predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí - fotografia
 • Základný kameň pre pomník slovenského vysťahovalectva - Sad Janka Kráľa Bratislava - fotografia
 • Nadja Hammamberg - Slovenka žijúca vo Švedsku - fotografia
 • Milan Vetrák - predseda Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí - fotografia
 • Daniel Compagnon - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Marián Tkáč - predseda Matice slovenskej - fotografia
 • Pamätný deň zahraničných Slovákov 2011 - fotografia
 • Dolnozemský jarmok Bratislava 2011 - fotografia
 • Pavol Podolay - Slovák žijúcic v Nemecku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • Ján Zoričák - Slovák žijúci vo Francúzsku - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Vlastimil Fabišík - Folklórny súbor Púčik Brno - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • Jánošíkov Dukát - Česká republika - fotografia
 • - fotografia
 • Rastislav Blažek - predseda Slovenské centrum Írsko - fotografia
 • Zbor poradcov predsedu ÚSŽZ zo zahraničia - fotografia
 • Pamätná tabula - gymnázium v Báčskom Petrovci - fotografia
 • - fotografia
 • - fotografia
 • Dolnozemský jarmok v Bratislave 2011 - fotografia
 • Kvetoslava Benková - koncert v Slovenskom rozhlase Bratislava - fotografia
 • Božena Farhart - Slovenka žijúca v Libanone - fotografia
 • - fotografia
 • Krajanská nedeľa Detva 2011 - fotografia
 • Krajanská nedeľa PFS Detva 2012 - fotografiaDomov / O portáli / Mapa stránok / Registrácia / Kontakt

Copyright © 2011-2021 USZZ Všetky práva vyhradené
Stránky vytvoril a prevádzkuje Creativ line