Školstvo

Školstvo a vzdelávanie Slovákov žijúcich v zahraničí patria medzi najvýznamnejšie i najcitlivejšie sféry. Sú odrazom menšinovej politiky v konkrétnych štátoch, aktivít krajanských spolkov i obrazom záujmu o slovenský jazyk a jeho pestovanie v rodinnom prostredí.

Pomoc Slovenskej republiky v tejto oblasti má na zreteli vzdelávanie detí a mládeže v materinskom jazyku v čo najširšom zábere a komplexe výučby – v predškolských a školských zariadeniach i pri mimoškolskej výučbe slovenského jazyka. Prostredníctvom svojich inštitúcií zabezpečuje odbornú a metodickú pomoc slovenským učiteľom pôsobiacim v školách v zahraničí, vysielanie učiteľov slovenčiny do zahraničia, vzdelávacie a poznávacie pobyty krajanských učiteľov a žiakov na Slovensku, sprostredkovanie pedagogickej literatúry, školských učebníc, slovenských kníh a časopisov pomáhajúcich pri osvojovaní si slovenského jazyka.
 


Foto: sxc.hu