Slovenská zahraničná migrácia

Slovenská zahraničná migrácia

Občianske združenie Migrácia SK v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a so Združením nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov pripravilo pokračovanie okrúhlych stolov venovaných slovenskému zahraničiu. Šieste odborné podujatie s pracovným názvom Slovenská zahraničná migrácia sa konalo v dňoch 13. a 14. mája 2010 v Bratislave.
 
V dôsledku aktuálneho slovenského vysťahovalectva, ktoré sa po roku 1989 stalo súčasťou celkových európskych migračných pohybov, vzniká nová skupina Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorých počet sa približuje k 30% celkového počtu Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľovými krajinami sa stávajú európske i atlantické štáty, ktoré imigrantov prijímajú na posilnenie vlastnej ekonomiky a hospodárskej stability. Vysokokvalifikované osoby s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, na ktoré vynaložil finančné prostriedky iný štát, sa stávajú výhodným importom pre každý z prijímajúcich štátov. 
 
Podľa údajov Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied ročne odchádza zo Slovenska za prácou len vysokoškolsky vzdelaných 10 tisíc osôb. Do cudziny odchádzajú tí najschopnejší a Slovensko starne aj preto, že mladí emigrujú. Napriek tejto alarmujúcej skutočnosti koncepcia migračnej politiky SR vypracovaná Migračným úradom Ministerstva vnútra SR, ktorú prerokovala a schválila vláda SR v roku 2005, sa vôbec nezaoberá migráciou slovenského obyvateľstva a venuje sa len imigračnému aspektu na pozadí nášho vstupu  a členstva v Európskej únii. Rovnako túto otázku ponecháva nerozpracovanú Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015, ktorú vláda SR schválila v roku 2008. Preto problematika súčasných migračných pohybov, občanov Slovenskej republiky do zahraničia, z hľadiska ekonomických, politických, kultúrnych, vzdelávacích, sociologických, právnych, demografických, štatistických, prognostických a ďalších aspektov sa stala hlavným cieľom  odborného podujatia. 
 
Pracovné rokovanie bolo rozdelené do  troch programových blokov: Emigrácia občanov Slovenskej republiky, Reemigrácia občanov Slovenskej republiky a Imigrácia Slovákov žijúcich v zahraničí do Slovenskej republiky, v ktorých odzneli fundované referáty a diskusné príspevky domácich zástupcov z Migrácie SK, Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Ministerstva vnútra SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR, Štatistického úradu SR, Ekonomickej univerzity, Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM, Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí; zahraničných zástupcov zo Slovenských katolíckych misií v Nemecku, Slovenského centra v Londýne, Slovensko Calling, Immigrant Council of Ireland, Združenia Tatra Neapol, Novej slovenskej strany z Vojvodiny, Čiernohorsko-slovenského priateľstva, Slovensko-nemeckej únie, Torontského slovenského divadla, Regionálnej obce Slovákov Hradec Králové a Univerzity v Káhire. 
 
V programovom bloku Emigrácia občanov Slovenskej republiky odzneli referáty Ing. Borisa Katuščáka, riaditeľa odboru  medzinárodných vzťahov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, na tému nadnárodnej migrácie Slovákov za prácou do EU po vstupe Slovenskej republiky do EU po roku 2004; PhDr. Claude Baláža, predsedu Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, na tému koncepcie štátnej politiky starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí v kontexte emigrácie občanov Slovenskej republiky; JUDr. Milana Vetráka, PhD., člena Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, na tému k niektorým aspektom legislatívy v kontexte emigrácie občanov Slovenskej republiky; PhDr. Borisa Divinského, experta na problematiku zahraničnej migrácie, na tému migrácie zo Slovenskej republiky od roku 2004: vybrané črty, existujúce výzvy, návrhy riešení; Ing. Borisa Katuščáka na tému programu migračných informačných centier; Mgr. Martina Štrbku a Richarda Bobeka z Migrácie SK na tému informačného a poradenského centra Migrácie SK; Martina Bertu, Petra Hudymača a Petra Pristaša, farárov Slovenských katolíckych misií v Nemecku, na tému Slovenské katolícke misie v Nemecku a ich práca pre krajanov; Lenky Beňovej, výskumnej pracovníčky z Univerzity Káhira, na tému zdravia a zdravotných návykov Slovákov žijúcich v zahraničí a Dušana Mikolaja z Migrácie SK na tému migrácie a jej odrazu v médiách na Slovensku.
V programovom bloku Reemigrácia občanov Slovenskej republiky odzneli referáty Martina Hakela, BA., riaditeľa Slovenského centra v Londýne, na tému reemigrácie Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii; Mgr. Pavla Bellana z Inštitútu pre výskum práce a rodiny na tému pracovnej migrácie a jej základných trendov; Ing. Stanky Švecovej zo Slovensko Calling na tému dôvodov, pre ktoré Slováci ostávajú žiť v zahraničí a ktoré ich prinášajú späť domov, a Maroša Karabinoša z Immigrant Council of Ireland na tému reemigračnej politiky Írskej republiky.
 
V programovom bloku Emigrácia Slovákov žijúcich v zahraničí do Slovenskej republiky odzneli referáty PhDr. Claude Baláža na tému koncepcie štátnej politiky starostlivosti Slovenskej republiky v kontexte imigrácie Slovákov žijúcich v zahraničí; Mgr. Martina Štrbku na tému imigrácie Slovákov žijúcich v zahraničí v kontexte slovenských menšín a komunít v zahraničí; JUDr. Milana Vetráka, PhD. na tému niektorých aspektov vstupu a pobytu Slovákov žijúcich v zahraničí; Mgr. Ľuboslavy Harabinovej zo Združenia Tatra v Neapole na tému úlohy štátu a politiky na právo slušného života občanov na Slovensku; Štefana Seča, predsedu Novej slovenskej strany z Vojvodiny, na tému imigrácie Slovákov z Vojvodiny; JUDr. Zuzany Donnerovej z Úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra SR na tému problematiky vstupu a pobytu Slovákov žijúcich v zahraničí;  a Michala Speváka, predsedu Čiernohorsko-slovenského priateľstva, na tému imigrácie a utópie.
 
V bohatej a podnetnej diskusii zaujali najmä príspevky Ing. Dušana Klima, predsedu Nemecko-slovenskej únie z Reutlingenu, reverenda Dušana Tótha a Valiky Tóthovej z Toronta, Vladimíra Burčíka z Obce Slovákov v Českej republike z Hradca Králové, Pavla Khuna z Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, Natálie Ulrichovej a Andrey Mrlianovej z Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM, Márie Katerinkovej a Moniky Prochádzkovej zo Štatistického úradu SR, Olivera Satmára z Ekonomickej univerzity Bratislava, Borisa Rizmana, riaditeľa reklamy a marketingu TV Patriot, Igora Kováča, riaditeľa tlačového odboru Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ivany Potočkovej z Ministerstva vnútra SR a ďalších. 
 
Hlavní organizátori Okrúhleho stola Slovenská zahraničná migrácia – Migrácia SK a 
Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov – vydali z tohto podujatia zborník. Vystúpenia účastníkov si môžete prečítať na www.diaspora.sk