Štipendiá vlády SR

Poskytovanie štipendií vlády Slovenskej republiky je dlhodobou súčasťou rozvojovej pomoci. Je programovou a projektovou aktivitou Ministerstva zahraničných vecí SR v rámci medzinárodného spoločenstva. 

Vychádza zo zákona č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky, ktorý vytvára základ inštitucionálneho zabezpečenia poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) vo všetkých jej formách. Na zabezpečenie koordinácie postupov jednotlivých poskytovateľov rozvojovej pomoci SR bola vládou SR prijatá Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2009 – 2013 a Národný program rozvojovej pomoci na rok 2009 (ďalej len „národný program“), ktorým bolo uložené v bode B.4 uznesenia vlády SR č. 374 Ministerstvu školstva SR uskutočňovanie štúdia pre prijatých štipendistov vlády SR z rozvojových krajín na verejných vysokých školách.
 
Súčasťou poskytovania štipendií vlády SR v rámci podmienok stanovených OECD na uskutočňovanie ODA sú aj štipendiá vlády SR pre Slovákom žijúcim v zahraničí. Ich udeľovanie sa stalo súčasťou štátnej politiky podpory Slovákov žijúcich v zahraničí. Tá sa tvorila postupne, a to prijatím zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vznikom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a následne prijatím Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015.
 
Podmienky  poskytovania  štipendií  
 
Všeobecné  podmienky
 1. Štipendium a pobyt zahraničných študentov – štipendistov vlády Slovenskej republiky sa realizuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky (SR).
 2. Ministerstvo zahraničných vecí SR diplomatickou cestou oznámi ministerstvu zahraničných vecí osloveného štátu schválené podmienky realizácie vysokoškolského štúdia na verejných vysokých školách v SR spolu s počtami štipendií v notifikačnom liste vždy do konca februára príslušného roka na nasledujúci akademický rok.
 3. Vysielajúca strana svoje návrhy predloží predpísaným spôsobom prostredníctvom svojho zastupiteľského úradu v SR, alebo zastupiteľského úradu SR v príslušnej krajine, najneskôr do 31. mája príslušného roku na adresu určenú v notifikačnom liste Ministerstva zahraničných vecí SR. Krajanské nominácie predkladá príslušná krajanská organizácia. Rozhodujúci je termín doručenia osobných materiálov do SR. Nominácia je platná len na rok, keď bola vystavená.
 4. Na základe predložených materiálov rozhodne výberová komisia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) o priznaní štipendia vlády SR na štandardnú dobu vysokoškolského štúdia v SR a svoje rozhodnutie o poskytnutí štipendia oznámi do 31. augusta kalendárneho roku. V elektronickej podobe budú výsledky výberového konania dostupné na www.minedu.sk po 15. júli kalendárneho roku.
 5. Vysielajúca strana alebo držiteľ štipendia je povinný oznámiť najneskôr dva týždne vopred termín príchodu do SR prijímajúcej vysokej škole a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 6. Nástup na štúdium je viazaný na akademický rok, v ktorom bolo rozhodnuté o udelení štipendia. Štipendium je neprenosné na inú osobu. Termín nástupu na štúdium nie je možné presúvať bez predchádzajúceho súhlasu slovenskej strany, o ktorý môže držiteľ štipendia vlády SR v odôvodnených prípadoch písomne požiadať.
 7. Držitelia štipendia vlády SR sú oslobodení od platenia správnych poplatkov za udelenie povolenia a predĺženie povolenia prechodného pobytu v SR v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov SR.
 8. Postup pri vybavovaní prechodného pobytu na území SR upravuje zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Postup v zmysle zákona odporúčame zachovať všetkým uchádzačom o štipendium vlády SR. 
 9. Zdravotná starostlivosť cudzím štátnym príslušníkom študujúcim v SR sa poskytuje:
  a) Podľa § 3 ods. 3 písm. d) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov povinne verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
  b) Podľa § 11 ods. 7, písm. h) citovaného zákona je štát platiteľom poistného za zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. http://www.health.gov.sk/ 
 10. O štipendium vlády SR žiada cudzinec na tlačive Žiadosť o poskytnutie štipendia vlády Slovenskej republiky  – s príslušnými prílohami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jeho materiálov. Neúplné žiadosti nebudú do rozhodovacieho konania výberovej komisie zaradené. Výnimkou je len dodatočné predloženie záverečného vysvedčenia, ktoré uchádzač dostáva v danom kalendárnom roku v termíne po predložení žiadosti slovenskej strane.
 
Finančné  podmienky
 
1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje cudzincovi štipendium vlády SR počas štandardnej dĺžky štúdia, kedy je v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov študentom verejnej vysokej školy (VVŠ) v SR nasledovne:
 • stupeň vysokoškolského štúdia štipendium vlády SR
 • štipendium prospechový príplatok 
 • jazyková a odborná príprava 280 € mesačne     
 • prvý stupeň vysokoškolského štúdia 280 € mesačne  50 € mesačne
 • druhý stupeň vysokoškolského štúdia 280 € mesačne  50 € mesačne
 • tretí stupeň vysokoškolského štúdia 330 € mesačne 170 € ročne
a) jednorazový príspevok počas jazykovej a odbornej prípravy, prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia 
 • pri nástupe na štúdium v SR  35 €
 • pri ukončení štúdia v SR 100 €

b) jednorazový príspevok počas tretieho stupňa vysokoškolského štúdia

 • pri nástupe na štúdium v SR  35 €
 • pri ukončení štúdia v SR 100 €
2. Štipendium vlády SR sa poskytuje do dňa ukončenia štandardnej dĺžky štúdia (prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia) v alikvotnej časti v príslušnom mesiaci v zmysle oznámenia príslušnej vysokej školy. 
 
3. Cudzincovi, ktorý ukončil prvý stupeň vysokoškolského štúdia záverečnými skúškami a pokračuje v druhom stupni vysokoškolského štúdia, štipendium bude vyplatené po zdokladovaní nároku. 
4. Štipendium vlády SR v určenej výške je poskytované štipendistovi počas doby liečenia po predložení dokladu o práceneschopnosti.
5. Štipendista stráca nárok na vyplácanie štipendia vlády SR ak:
 • bez predchádzajúceho súhlasu MŠVVaŠ SR zmení študijný program vysokoškolského štúdia; 
 • prekročil štandardnú dĺžku štúdia určenú štatútom príslušnej VVŠ pre zvolený študijný program;
 • z akýchkoľvek dôvodov prestane byť študentom verejnej vysokej školy v SR;
 • bez predchádzajúceho súhlasu MŠVVaŠ SR nenastúpi v stanovenom termíne uvedenom v oznámení o priznaní štipendia vlády SR;
 • neprítomnosť študenta vysokej školy trvá dlhšie ako 30 kalendárnych dní v mesiaci;
 • získa trvalý pobyt na území SR s výnimkou občanov EÚ alebo mu bolo udelené štátne občianstvo SR.
Štúdium v študijných  programoch prvého  a druhého stupňa vysokoškolského  štúdia (ďalej  bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a doktorského štúdia) v SR
 1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelí uchádzačom štipendiá na denné vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku vo zvolenom študijnom odbore podľa platnej sústavy študijných odborov na verejných vysokých školách SR. Na neakreditované študijné programy nie je možné poskytnúť štipendium vlády SR.
 2. Osoby uchádzajúce sa o štipendium vlády SR na bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy vysokoškolského štúdia v rámci ponuky musia splniť tieto podmienky:
  a) mať úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Doklad o vzdelaní získaný v zahraničí musí posúdiť Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Jeho stanovisko je súčasťou žiadosti o štipendium vlády SR predkladanej uchádzačom na posúdenie výberovej komisii MŠVVaŠ SR.
  b) splniť podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
  c) predložiť vyplnenú žiadosť o poskytnutie štipendia vlády SR s príslušnými prílohami (formulár je k dispozícii v elektronickej forme a na veľvyslanectvách SR),
  d) o štipendium vlády SR sa môžu uchádzať kandidáti vo veku od 18 do 26 rokov.
 3. Držiteľovi štipendia vlády SR sa na dobu štúdia vo zvolenom študijnom odbore, určenú štatútom príslušnej VVŠ, t. j. v čase, keď je podľa vnútroštátnych právnych predpisov vysokoškolským študentom, poskytne:
  a) mesačné štipendium v stanovenej výške,
  b) ubytovanie v študentskom domove a strava v jedálňach pre študentov za úhradu ako študentom s občianstvom SR,
  c) vzdelanie na zvolenej verejnej vysokej škole za podmienok ako študentom s občianstvom SR v zmysle podmienok určených štatútom školy,
  d) štipendium vlády SR na ročnú jazykovú a odbornú prípravu v prípade, ak uchádzač neukončil stredoškolské štúdium v SR alebo na strednej škole s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí. Jej absolvovanie nenahrádza prijímacie konanie na vysokoškolské štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 4. Cudzinec, ktorý je štipendistom vlády SR, je povinný počas celej doby prechodného pobytu na území Slovenskej republiky mať uzavreté zdravotné poistenie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a v znení neskorších predpisov ako je uvedené v bode 9 všeobecných podmienok. 
 5. Vysielajúca strana, prípadne uchádzač, hradí cestovné náklady pri nástupe a ukončení štúdia v SR.
 
Štúdium v študijných programoch tretieho stupňa vysokoškolského (doktorandského) štúdia  v SR
 1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne uchádzačom štipendium vlády SR na denné doktorandské štúdium v slovenskom jazyku na verejných vysokých školách SR.
 2. Osoby uchádzajúce sa o štipendium na doktorandské štúdium v rámci ponuky vlády SR musia splniť tieto podmienky:
  a) mať ukončené vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe druhého stupňa (získaný akademický titul MSc. na zahraničnej vysokej škole alebo Mgr., Ing., MUDr. alebo MVDr. na vysokej škole v SR). Doklad o vzdelaní získaný v zahraničí musí posúdiť Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Jeho stanovisko je súčasťou žiadosti o štipendium vlády SR predkladanej uchádzačom na posúdenie výberovej komisii MŠVVaŠ SR,
  b) splniť podmienky prijatia na študijný program tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  c) predložiť vyplnenú žiadosť o poskytnutie štipendia vlády SR s uvedením študijného odboru doktorandského štúdia podľa platného zoznamu študijných odborov doktorandského štúdia uskutočňovaného v SR, s predbežnou akceptáciou predpokladaného školiaceho pracoviska v SR, ako aj príslušnými prílohami uvedenými v tlačive žiadosti (formulár je k dispozícii v elektronickej forme a na veľvyslanectvách SR),
  d) o štipendium vlády SR sa môžu uchádzať kandidáti na doktorandské štúdium vo veku od 23 do 35 rokov.
 3. Na štandardnú dobu štúdia zvoleného odboru, určenú štatútom príslušnej verejnej vysokej školy, t. j. v čase, keď je doktorandom podľa vnútroštátnych predpisov, sa štipendistovi vlády SR poskytne:
  a) mesačné štipendium v stanovenej výške,
  b) ubytovanie v študentskom domove a strava v jedálňach pre študentov za úhradu rovnako ako študentom s občianstvom SR,
  c) vzdelanie na zvolenej verejnej vysokej škole, tak ako študentom s občianstvom SR počas študijného obdobia určeného štatútom školy,
  d) štipendium vlády SR na ročnú jazykovú prípravu v prípade, ak uchádzač neukončil druhý stupeň vysokoškolského štúdia v SR. Jej absolvovanie nenahrádza prijímacie konanie na vysokoškolské štúdium v študijnom programe tretieho stupňa v zmysle Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 4. Cudzinec, ktorý je štipendistom vlády SR, je povinný počas celej doby prechodného pobytu na území Slovenskej republiky mať uzavreté zdravotné poistenie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, ako je uvedené v bode 9 všeobecných podmienok.
 5. Vysielajúca strana, prípadne uchádzač, hradí cestovné náklady pri nástupe a ukončení štúdia v SR. Ak si téma dizertačnej práce vyžaduje zber materiálov, vzoriek a pod. v materskej krajine, potom doktorand uhrádza aj cestovné náklady spojené s vycestovaním do vlasti počas štúdia s týmto cieľom.
 
Na webovej stránke MŠ SR popri iných podkladoch nájdete
 
Prihlášku na štúdium:
 
Prehľad sústavy študijných odborov na vysokých školách v SR:
 
Odkazy na ďalšie užitočné stránky:
 
Foto: sxc.hu