Studia Academica Slovaca

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) je špecializovaným pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave. Ťažiskom pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti je vzdelávanie zahraničných záujemcov o slovenský jazyk a kultúru, propagácia slovenskej vedy, kultúry a umenia v zahraničí, realizácia a koordinácia výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka, riešenie medzinárodných a domácich vedeckovýskumných projektov a edičná činnosť zameraná na tvorbu a vydávanie vedeckých slovakistických publikácií a učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Okrem toho SAS ako odborné centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk už tradične participuje na odborno-metodickej príprave lektorov slovenčiny ako cudzieho jazyka pôsobiacich na zahraničných univerzitách. Výsledkom spolupráce s lektorátmi a zahraničnými slovakistami je databáza slovakistiky v zahraničí.

Osobitnou zložkou činnosti centra je každoročná organizácia a realizácia letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorú FF UK ponúka zahraničným záujemcom už od roku 1965. Na jej úspešnú históriu nadviazalo Metodické centrum SAS (1992), ktoré sa v roku 2006 pretransformovalo na SAS – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Za takmer polstoročie svojej existencie sa SAS obsahovo i metodicky vyprofiloval a stal sa uznávanou a vyhľadávanou inštitúciou, ktorú absolvovalo takmer šesťtisíc zahraničných záujemcov o slovenský jazyk, kultúru a slovenské reálie z viac ako 50 štátov sveta. Práve na pôde Studia Academica Slovaca boli položené základy vedeckého opisu a didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka a zásluhou jeho spolupracovníkov vznikli prvé učebnice a príručky slovenčiny pre cudzincov. Vzhľadom na svoju bohatú tradíciu a skúsenosti v súčasnosti pôsobí SAS ako koordinačné a informačné centrum s celoslovenskou a exteritoriálnou pôsobnosťou.
 
48. ročník SAS 
 
48. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS) organizuje Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 5. do 25. augusta 2012 v Bratislave.
Škola je určená zahraničným slovakistom a slavistom, univerzitným profesorom, docentom, asistentom a lektorom, ďalej študentom slovakistiky a slavistiky na zahraničných univerzitách, spisovateľom, prekladateľom, novinárom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka a kultúry. Cieľom kurzu je získanie, resp. prehĺbenie komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku a rozšírenie poznatkov zo slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry.
 
Letnú školu SAS v konkrétnom roku navštevuje približne 160 frekventantov z viac ako 30 štátov sveta. Na príprave a vyučovacom procese školy sa podieľajú vysokoškolskí pedagógovia a lektori odborne vyškolení v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka, z ktorých mnohí majú skúsenosti aj z pôsobenia na lektorátoch zahraničných univerzít.
 
Štruktúra letnej školy
 
A. Základný program:
 • jazykové kurzy pre začiatočníkov (stupeň A1, A2)
 • jazykové kurzy pre mierne a stredne pokročilých (stupeň B1, B2)
 • jazykové kurzy a špecializované semináre pre pokročilých so zameraním na oblasti:
 • lingvistická interpretácia
 • literárna interpretácia textu
 • translatologická interpretácia textu
 • odborno-metodická príprava lektorov a učiteľov (didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka)
 • prednášky z oblasti jazyka, literatúry, etnológie, politológie, histórie a ďalších, najmä vlastivedných disciplín určené pre stredne pokročilých a pokročilých (prednášky sú publikované v zborníku Studia Academica Slovaca z príslušného ročníka, ktorý je k dispozícii už počas letnej školy)
 • cudzojazyčné prednášky o slovenskom jazyku, kultúre a o slovenských reáliách (určené najmä frekventantom s najnižším stupňom jazykovej kompetencie)
 
B. Fakultatívny program:
 • tvorivé dielne (workshopy) z jazyka, literatúry a slovenských reálií
 • prezentácia slovenského umenia (premietanie filmov, vystúpenia umeleckých súborov, návšteva výstav, koncertov a pod.);
 • stretnutia so slovenskými spisovateľmi, umelcami a inými významnými predstaviteľmi slovenskej vedy a kultúry;
 • exkurzia po vybraných regiónoch Slovenska (kultúrne a historické pamiatky, prírodné dominanty – mestá, hrady, múzeá, jaskyne a iné zaujímavosti);
 • multikultúrny večer Sami sebe – frekventanti prezentujú vlastnú kultúru a tradície.
 
Hodnotenie, vysvedčenie a kredity
 
Frekventanti sú zaraďovaní do jednotlivých študijných skupín podľa výsledkov vstupného testu zo znalosti slovenského jazyka. Všetci študenti, ktorí úspešne absolvujú letnú školu, dostanú vysvedčenie. Podmienkou na jeho získanie je pravidelná účasť na príslušnom kurze, aktivita na seminároch a prednáškach, priebežné hodnotenie práce na seminároch a vypracovanie požadovanej písomnej práce (výstupný test, resp. esej). Účastníci majú možnosť vykonať záverečnú skúšku z absolvovaného programu a získať hodnotenie a ECTS kredity.
 
Prijatie uchádzača
 
A. Štipendisti Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
 
Tieto štipendiá sú prideľované na základe medzinárodných bilaterálnych zmlúv medzi štátmi. Uchádzať o ne sa možno na slovenských zahraničných zastupiteľských úradoch (ambasádach) a na príslušných lektorátoch slovenského jazyka a kultúry. Ak študujete slovakistiku v zahraničí, informujte sa na svojom lektoráte. V opačnom prípade sa skontaktujte so slovenskou ambasádou vo svojej krajine, kde dostanete formulár žiadosti o štipendium i bližšie informácie o postupe.
Výberové konanie organizujú zastupiteľské úrady alebo lektoráty v zahraničí.
 
 
B. Štipendisti Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA)
 
Tieto štipendiá sú určené záujemcom z Rakúska. Uchádzať sa oň možno priamo cez SAIA (www.saia.sk)
 
C. Štipendisti Univerzity Komenského
Tieto štipendiá sú udeľované Rektorátom Univerzity Komenského na základe medziuniverzitných dohôd. Sú určené študentom a doktorandom, overte si, prosím, či má vaša univerzita podpísanú dohodu s Univerzitou Komenského.
 
D. Záujemcovia bez štipendia
Letnej školy sa môže zúčastniť ktokoľvek so záujmom o slovenský jazyk a kultúru. Podmienkou je však vek minimálne 18 rokov.
 
Prihlášky
 
VERZIA A
Táto verzia je určená iba pre štipendistov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Môžete ju vyplniť až po získaní štipendia – každé štipendium predstavuje jedinečný kód, ktorý dostanete po výberovom konaní na ambasáde alebo na lektoráte. Bez použitia kódu nebude prihláška odoslaná.
 
VERZIA B
Táto verzia je určená pre štipendistov SAIA, štipendistov Univerzity Komenského a pre samoplatcov bez štipendia.
PRIHLÁŠKA BUDE SPRÍSTUPNENÁ OD 21. FEBRUÁRA 2012.
 
tel./fax: 00421/ 2/ 593 39 497
e-mail: sas[at]fphil.uniba.sk
 
Odkaz na letnú školu: www.fphil.uniba.sk
 
Foto: sxc.hu