Taliansko

I. Základné údaje o štáte

Názov: Taliansko       
Na „území“ Talianska existujú dva samostatné malé štáty, Vatikán v Ríme a San Marino na východnom pobreží.  Vatikán zahrňuje Baziliku sv. Petra, Svätopeterské námestie s Apoštolským palácom,  extrateritoriálne územia – patriarchálne baziliky a pápežské letné sídlo v Castel Gandolfo. Na čele cirkevnej monarchie je rímsky biskup – pápež, hlava katolíckej cirkvi. Obyvateľstvo tvoria väčšinou kňazi a príslušníci osobnej stráže pápeža – švajčiarskej gardy.
                                                     
Hlavné mesto: Rím (Roma)
 
Celková rozloha:  301 230  km²
 
Počet obyvateľov: 58 133 509  (z roku 2006)
 
Etnické zloženie: Taliani – 98 %, iní – 2 %
                                                               
Konfesionálne zloženie: 97 % katolíci, 1,5 % sa hlási ku valdénskej evanjelickej cirkvi, ostatní sú moslimovia a nedefinovaní                                            
 
Úradný jazyk:  taliančina; regionálne jazyky: emilčina-romaňolčina – Itagliàni,  grécky – Ιταλοί (Italí), Južné Tirolsko (autonómna nemecká provincia) nemecký – ladinsky, retorománsky

II. Aktuálny stav

1. Cirkevný život                                                       

Veľká väčšina slovenského duchovenstva pôsobí,  alebo študuje v centrách katolíckej cirkvi v Ríme a Vatikáne. Náboženský život sa sústreďuje okolo Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda a Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda. Od 17. 2. 2002 má slovenská komunita vďaka Slovenskej katolíckej misii v Ríme pravidelné bohoslužby v slovenskom jazyku v Kostole sv. Ježiša a Márie. Tento rímsky chrám je aj  miestom spoločensko-kultúrneho života, kde sú prezentovaní slovenskí umelci.  
 
3. Veda a výskum

Pod hlavičkou slovenskej vedy nie je vykonávaná nijaká činnosť.
 
5. Edičná a vydavateľská činnosť

Vydavateľské aktivity boli neoddeliteľnou súčasťou činnosti ústavov, fakúlt, spoločností, združení či krúžkov slovenských bohoslovcov pôsobiacich v rôznych mestách Talianska. Najvyššie hodnotená je činnosť Slovenského vydavateľstva sv. Cyrila a Metoda a Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktoré v rokoch 1956 -1989  vydali viac než tisíc publikácií v náklade takmer tri milióny výtlačkov. Knižné vydania vychádzali v dvadsiatich edíciách, pokrývajúce zhruba päť záujmových oblastí, ktoré komunistický režim na Slovensku zakazoval: teologickú, filozofickú, svätopísomnú, katechetickú, literárno-umeleckú a vedeckú. Vychádzala pod hlavičkou už spomínaného Slovenského ústavu, organizácie slovenských kultúrnych, najmä vedeckých kresťansky orientovaných pracovníkov žijúcich v zahraničí.
 
7. Folklór

Tradičná ľudová kultúra a folklór sú v rámci obmedzených možností a záujmu predvádzané pri rôznych príležitostiach, tradičných sviatkoch a stretnutiach.
 
9. Internetové linky
 
Združenie priateľov Slovenska MY&VY –  www.myavyslovacchia.it
 
Slovenská katolícka misia v Ríme –  www.misiarim.org

 

Pozn.: ak máte k obsahu aktuálne doplnky alebo návrhy na zmeny, opravy, napíšte nám ich prosím.