Volebné programy 2012

Výber z volebných programov politických strán pre voľby do NR SR 2012

Poznámka: výťah z programov bol robený z pohľadu dopadu na životy Slovákov žijúcich v zahraničí

Volebné číslo strany: 1

Zelení

Nedostupné

Odkaz na program strany
Web: nedostupné

Volebné číslo strany: 2

KDH – Kresťanskodemokratické hnutie

 • Zmeny v odmeňovaní vysokoškolských pedagógov, tak, aby podstatne viac odzrkadľovali kvalifikačný rast a výsledky vedeckej práce. KDH si je vedomé, že pre zvýšenie kvality vysokých škôl a zamedzenie odlivu najkvalitnejších odborníkov je nevyhnutné urýchliť približovanie sa ich finančného ohodnotenie pomerom v starších krajinách Európskeho spoločenstva.
 • Vytvorenie fondu na podporu nadaných študentov a pre štúdium na špičkových školách v zahraničí za presne definovaných podmienok zabezpečujúcich návrat týchto študentov do SR.
 • Vybudovanie Imigračného a naturalizačného úradu, ktorý bude plniť úlohy riadenia migrácie, zabezpečovať cudzineckú, pobytovú a azylovú agendu, vrátane problematiky štátneho občianstva.
 • Prijatie pripraveného komplexného volebného kódexu.
 • Budeme podporovať slovenské menšiny a komunity krajanov v zahraničí, uchovanie ich národného povedomia, kultúrnej identity a revitalizáciu ich života v oblasti kultúry, vzdelávania a školstva, informácií, médií a ďalších legitímnych oblastí podpory v zmysle odporúčaní Rady Európy a Európskej únie.
 • Väčšie angažovanie slovenských krajanov pri hľadaní východísk z dnešnej krízy; budeme iniciovať, aby sa raz za rok uskutočnilo fórum s vybranými osobnosťami krajanov za účelom využitia ich ekonomického a diplomatického potenciálu a získania inšpirácií pre rozvoj Slovenska.
 • Návrat vzdelaných Slovákov, žijúcich v zahraničí, na Slovensko najmä prostredníctvom opatrení v oblasti migrácie.

Odkaz na program strany
Web: http://www.kdh.sk/

Volebné číslo strany: 3

SDĽ

Odkaz na program strany
Web: http://www.mojasdl.sk/

Volebné číslo strany: 4

SNS

Nový volebný program 2012 nedostupný

Odkaz na program strany
Web: http://www.sns.sk/

Volebné číslo strany: 5

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Odkaz na program strany
Web: http://obycajniludia.sk/

Volebné číslo strany: 6

SaS

 • Zaviesť voľby cez internet na základe jednoduchej registrácie a umožniť hlasovanie na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí, resp. poštou zo zahraničia pre voľby do NR SR, Europarlamentu a voľby prezidenta SR.
 • Rozvinúť systém služieb pre občanov na MZV. Zbierať a priebežne vyhodnocovať spätnú väzbu od „klientov“ slovenských veľvyslanectiev, konzulátov, misií a inštitútov a na jej základe nastaviť hodnotenie a odmeňovanie príslušných zamestnancov.
 • Prehodnotiť význam a potrebu všetkých zahraničných zastúpení Slovenska a zrušiť tie, ktoré sú pre Slovensko zbytočné a neefektívne.
 • Zlepšiť služby slovenským občanom dlhodobo pracujúcim a študujúcim v zahraničí, predovšetkým zrýchlením a zjednodušením matričných a iných administratívnych úkonov.

Odkaz na program strany
Web: http://www.strana-sas.sk/

Volebné číslo strany: 7

Právo a spravodlivosť

Odkaz na program strany
Web: http://www.pravoaspravodlivost.sk/

Volebné číslo strany: 8

Náš kraj

Odkaz na program strany
Web: http://www.strana-naskraj.sk/

Volebné číslo strany: 9

Strana zelených

Odkaz na program strany
Web: http://www.stranazelenych.sk/

Volebné číslo strany: 10

Ľudová strana – Naše Slovensko

Zverejnia 14.februára 2012

Odkaz na program strany
Web: http://www.naseslovensko.org/

Volebné číslo strany: 11

SMER – SD

 • Osobitnú pozornosť zameriame na systémové vytváranie podmienok na udržanie či návratu zo zahraničia absolventov doktorandského štúdia s cieľom podpory stabilizácie miest pre postdoktorandské posty na univerzitách a v SAV.
 • Formovanie takého prostredia a podmienok, ktoré znížia „únik mozgov“ zo Slovenska, resp. zvýšia možnosti ich návratu do moderného pracovného prostredia, s možnosťami ďalšieho rozvoja najmä medzinárodnej spolupráce, pri podpore špičkovej vybavenosti laboratórií, pracovných podmienok na univerzitných vedeckých pracoviskách, pracoviskách SAV a niektorých rezortných pracoviskách, najmä v oblasti pôdohospodárstva a kvality potravín.

Odkaz na program strany
Web: http://www.strana-smer.sk/

Volebné číslo strany: 12

Zmena z dola – Demokratická únia Slovenska

Odkaz na program strany
Web: http://www.zmenazdola.sk/

Volebné číslo strany: 13

Národ a spravodlivosť – naša strana

Strana ešte pracuje na svojom programe

Odkaz na program strany
Web: http://www.nas.sk/

Volebné číslo strany: 14

KSS – Komunistická strana Slovenska

Odkaz na program strany
Web: http://www.kss.sk/

Volebné číslo strany: 15

Strana Rómskej Koalície

Odkaz na program strany
Web: http://www.strana-srk.sk/

Volebné číslo strany: 16

MOST – HÍD

 • Podporovať projekty domácej i cezhraničnej spolupráce v kultúrnej, umeleckej a vedeckej oblasti.

Odkaz na program strany
Web: http://www.most-hid.sk/sk

Volebné číslo strany: 17

99 percent občiansky hlas

Odkaz na program strany
Web: http://www.99percent.sk/

Volebné číslo strany: 18

HZDS

 • Prehodnotíme pôsobnosť a systém riadenia obchodných radcov s dôrazom na ich odbornosť ako zásadné kritérium na reprezentovanie obchodných záujmov SR v zahraničí  – zefektívnime pomoc štátu podnikateľom prostredníctvom obchodných radcov prerozdelením teritórií s prihliadnutím na posilnenie obchodných vzťahov s tradičnými obchodnými partnermi.
 • Vytvoríme podmienky pre nadväzovanie hospodárskych a obchodných kontaktov krajanov a krajanských firiem so SR – podporíme regionálnu spoluprácu v prihraničných oblastiach obývaných krajanmi a podnikateľské aktivity krajanských organizácií, ktoré im umožňujú tvorbu nezávislých zdrojov pre rozvoj slovenskej komunity.
 • Zavedieme ucelený systém podpory vzdelávania detí našich krajanov, ktorí žijú v zahraničí, vrátane zabezpečenia slovenských učebníc, kníh a časopisov a zvýšime povedomie národnej hrdosti v spoločnom európskom priestore – našou povinnosťou je nezabudnúť (aj v školskej agende) na krajanov a ich deti v zahraničí.
 • Podporíme všestranný rozvoj kultúrnych aktivít slovenských komunít v zahraničí (vysielanie národnostného rozhlasu, televízie, umelecké telesá, knižnice, výstavné aktivity, vydávanie periodík) – budeme venovať patričnú pozornosť kultúrnemu dedičstvu zahraničných Slovákov a vytvoríme podmienky pre jeho začleňovanie do národného kultúrneho dedičstva.
 • Zabezpečíme vzájomnú výmenu informácií o situácii zahraničných Slovákov a o vývoji v SR – budeme pomáhať pri rozvoji kontaktov na úrovni regiónov, miest a obcí (najmä s Poľskom, Maďarskom, Ukrajinou a ČR) a pri riešení cirkevných otázok (bohoslužby v slovenskom jazyku, nedostatok slovenských kňazov).
 • Zvýšenú pozornosť budeme venovať zahraničným Slovákom, osobitne prostredníctvom siete Slovenských domov v krajinách s väčším počtom krajanov – krajanské komunity v bývalých socialistických krajinách si vyžadujú mnohostrannú pomoc v záujme zachovania identity. Krajania vo vyspelých krajinách sveta očakávajú zmenu prístupu vo vzťahu k nim, dostatok informácií o možnostiach spolupráce a podporu súkromných iniciatív.
 • Podporujeme zmierenie tvrdosti niektorých právnych predpisov voči zahraničným Slovákom – zabezpečíme právnu pomoc pri vybavovaní dôchodkov krajanom, ktorí v minulosti na Slovensku pracovali a dohliadneme na transfer dôchodkových, poisteneckých a iných náležitostí krajanov, vracajúcim sa na Slovensko, alebo prechodne žijúcim v SR.
 • V politicko-právnej oblasti budeme sledovať systém legislatívneho zakotvenia a úroveň praktického uplatňovania menšinových práv Slovákov v jednotlivých krajinách a zasadzovať sa o ich dodržiavanie – za rozhodujúce považujeme nielen formálnu úpravu menšinových práv, ale aj ich reálne napĺňanie v každodennom živote tak, aby neprichádzalo k asimilácii príslušníkov slovenskej menšiny v dotknutých krajinách.
 • Zameriame sa na efektívny lobing SR v zahraničí. Podporujeme aktívnejšiu prezentáciu krajiny, najmä jej kultúry a možností v oblasti cestovného ruchu – slovenská politická reprezentácia musí vytvárať účinnú sieť spolupracujúcich osôb a inštitúcií v záujme presadzovania slovenských národno-štátnych záujmov v politickej a ekonomickej oblasti.

Odkaz na program strany
Web: http://www.hzds.sk/

Volebné číslo strany: 19

Strana + 1 hlas

Odkaz na program strany
Web: http://www.plus1hlas.sk/

Volebné číslo strany: 20

Robíme to pre deti – SF

Odkaz na program strany
Web: http://www.rtpd.sk/

Volebné číslo strany: 21

Obyčajní ľudia

Odkaz na program strany
Web: http://obycajniludia.com/

Volebné číslo strany: 22

SDKÚ – DS

 • Uľahčíme príchod a zotrvanie vysoko kvalifikovaných migrantov a podnikateľov, vrátane študentov a vedcov, na Slovensko.
 • Budeme preto podporovať širokú propagáciu Slovenska v zahraničí ako cieľovej destinácie cestovného ruchu.
 • Chceme, aby naše zastúpenia v zahraničí dokázali pri každej príležitosti efektívne pomáhať, chrániť a slúžiť občanom Slovenskej republiky. Našim podnikateľom budeme v zahraničí hľadať obchodných partnerov a nové príležitosti, ktoré prinášajú investície a prácu do regiónov Slovenska.
 • Podporíme spoluprácu slovenských vysokých škôl s kvalitnými zahraničnými univerzitami. Sústredíme sa na vytváranie spoločných študijných programov v angličtine, alebo v inom svetovom jazyku, ukončených spoločným diplomom z našej aj z kvalitnej zahraničnej univerzity.
 • Určíme ministerstvu kultúry priority kultúrnych podujatí a prezentácií pre nasledujúce roky. Zúžime témy pre grantové programy, a tým vytvoríme synergické efekty  propagácie slovenskej kultúry doma i v zahraničí.
 • Zabezpečíme dôsledne plánovanú a koordinovanú prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí a podporu marketingu už hotovým kvalitným dielam umelcov.

Odkaz na program strany
Web: http://www.sdku-ds.sk/volby/

Volebné číslo strany: 23

Strana Občanov Slovenska

 • Dlhodobé podceňovanie významu slovenského športu pre propagáciu Slovenskej republiky v zahraničí sa musí zmeniť.  

Odkaz na program strany
Web: http://stranasos.sk/

Volebné číslo strany: 24

Strana maďarskej koalície – SMK

Odkaz na program strany
Web: http://www.mkp.sk/sk

Volebné číslo strany: 25

Strana Slobodné Slovo Nory Mojsejovej

 • Presadzujeme elektronizáciu a zavedenie elektronického podpisu pre každú osobu staršiu 18 rokov. Nami navrhované riešenie umožní v budúcnosti každému občanovi (aj v zahraničí) elektronicky voliť, vyjadrovať sa v elektronických referendách ako aj v prieskumoch verejnej mienky.

Odkaz na program strany
Web: http://www.sss-nm.sk/

Volebné číslo strany: 26

Strana živnostníkov Slovenska

 • Nový volebný systém a nový volebný zákon, aby sa do parlamentu dostal rovnaký počet poslancov z každého regiónu (kraja) a aby sa voľby mohli uskutočniť oveľa lacnejším spôsobom, teda aj prostredníctvom internetu

Odkaz na program strany
Web: http://www.stranazivnostnikov.sk/