Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Zväz Slovákov v Maďarsku v roku 1990 z iniciatívy rodáka z Békešskej Čaby, genetika Mateja Šipického a čabianskej slovenskej inteligencie založil Slovenský výskumný ústav so sídlom v Békešskej Čabe, ktorý je od roku 2001 inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) a pôsobí pod názvom Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (VÚSM). Spočiatku bol financovaný zakladateľom, neskôr a aj v súčasnosti zo štátneho rozpočtu, pritom je podporovaný vedeckými programami, súbehmi štátnych orgánov v Maďarsku, ale o. i. aj Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Medzinárodným vyšehradským fondom. Medzi najvýznamnejšími partnermi VÚSM sa nachádzajú ústavy Slovenskej akadémie vied a Maďarskej akadémie vied, univerzitné a vysokoškolské fakulty a katedry v Maďarsku a na Slovensku, Matica slovenská, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná knižnica, Inštitút Fórum, Slovakistická vojvodinská spoločnosť v Novom Sade, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku, ako aj inštitúcie CSS, slovenské samosprávy, občianske organizácie a médiá.

Cieľom ústavu je, aby v záujme zachovania jazyka, kultúry a tradícií slovenskej národnosti žijúcej v Maďarsku vedecky analyzoval spoločenské procesy týkajúce sa jej minulosti a súčasnej situácie. VÚSM, ktorý vznikol ako spoločenskovedný ústav interdisciplinárneho charakteru, sa zameriava na výskum histórie, národopisu a kultúrnej antropológie, jazyka Slovákov žijúcich v Maďarsku, venuje pozornosť pedagogicko-výchovnej činnosti a sociologickému výskumu, pričom rozvíja aj bohatú vydavateľskú činnosť. Táto významná vedecká dielňa popri výskume a edičnej činnosti ponúka rôzne doškoľovania pre príslušníkov inteligencie, poskytuje odbornú pomoc školám a v neposlednom rade sprostredkuje, šíri a popularizuje výsledky vedeckovýskumnej činnosti v kruhu slovenských a maďarských odborníkov, študentov a iných záujemcov.

Do pôsobnosti ústavu patria: etnologický, jazykový a historický program, skúmanie a spracovanie dejín, kultúrnych dejín, spoločenského života Slovákov v Maďarsku, vrátane významných osobností (v minulosti a súčasnosti), výchovno-vzdelávacia a vedecko-popularizačná činnosť, ako aj usporadúvanie vedeckých konferencií a interdisciplinárnych sympózií. VÚSM sa stará aj o výchovu vedeckého dorastu, prevádzkuje jedinečnú databanku a udržiava čulé pracovné styky so svojimi partnerskými inštitúciami.

VÚSM pravidelne organizuje kolektívne interdisciplinárne výskumy v Slovákmi obývaných lokalitách Maďarska, ktorých sa zúčastňujú aj výskumníci iných vedných odborov. Ústav v rámci svojho jazykového programu realizuje sociolingvistické výskumy o používaní slovenčiny v Maďarsku. Jeho historický program je zameraný najmä na genealogický výskum Slovákov, migráciu slovenského obyvateľstva na Dolnú zem v 18. a 19. storočí, skúmanie a spracovanie dejín a kultúrnych dejín Slovákov v Maďarsku. Slovenským, resp. dvojjazyčným školám poskytuje obsahovú pomoc zostavovaním regionálno-historických čítaniek, jazykových učebných pomôcok a rôznych školských dokumentov. VÚSM popri medzinárodných konferenciách s cieľom riešenia vedeckých otázok usporadúva aj interdisciplinárne sympózia, a to v prvom rade pri príležitosti jubilejných výročí jednotlivých Slovákmi obývaných osád. Materiály z týchto podujatí potom pre širšiu verejnosť sprístupňuje v samostatných publikáciách. Pracovníci ústavu s výsledkami výskumnej činnosti VÚSM a jeho domácich i zahraničných partnerov oboznamujú verejnosť v rámci série vedecko-popularizačných prednášok pod názvom Z pohľadu vedy. Keďže pre vedeckú činnosť chcú získať aj mládež, pravidelne organizujú pre nich študentsko-vedecké aktivity a súťaže, napr. „Zo školských lavíc do života“, „Alma mater“, „Ja a moji predkovia“ a „Živý odkaz osobností zašlých čias“. Záujemcom je k dispozícii vzácna databanka VÚSM – knižnica, tradičný a digitálny archív, sľubne sa rozvíjajúca zbierka materiálov o Slovákoch v Maďarsku.

Kontakt:

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 42.
Telefón: +36 66 527390
Fax: +36 66 527391
E-mail: vusm@globonet.hu
Web: http://vusm.slovaci.hu
Publikácie VÚSM: http://vusm.slovaci.hu/index.php?id=1062&L=4

Odkazy:

http://www.luno.hu/content/view/10651/1/

http://www.luno.hu/content/view/10774/56/

http://www.luno.hu/content/view/12179/34/

http://www.luno.hu/content/view/8544/56

http://www.luno.hu/content/view/1199/56/