Vzdelanie a školstvo v Slovenskej republike

Stupne škôl

 • Materské školy (3-6 roční)
 • Základné školy (6-15 roční)
 • Stredné školy (15-19 roční)
 • Vysoké školy, univerzity (od 19 rokov)

 

Školy podľa zriaďovateľskej pôsobnosti

 • Štátne
 • Cirkevné
 • Súkromné
 
Materská škola
Vzdelávanie detí na Slovensku sa začína už v materských školách. Deti navštevujú materskú školu od 3 rokov, prípadne neskôr, podľa rozhodnutia rodičov. 
 
Učia sa v nej  základné poznatky v závislosti od veku, učia sa kresliť, recitovať, spievať, poznávať prírodu, farby a veci okolo seba. V predškolskom veku (5 – 6 ročné deti) sa učia napríklad rozoznávať geometrické tvary, mesiace v roku, názvy dní, osvojujú si hygienické návyky. Učiteľom v materskej škole sa môže stať absolvent strednej pedagogickej školy alebo vysokej školy v príslušnom odbore.
 
Základná škola
Na Slovensku začínajú chodiť deti do školy po dosiahnutí veku 6 rokov. 
Základná škola má dva stupne. Prvý stupeň trvá 4 roky (1. – 4. ročník), od piateho do deviateho ročníka sa deti vzdelávajú na druhom stupni. Druhý stupeň trvá 5 rokov (5. – 9. ročník). 
 
Prechod z prvého stupňa na druhý nie je podmienený prijímacími skúškami, žiak po úspešnom absolvovaní štvrtého ročníka pokračuje v štúdiu. Inou možnosťou je prestup na gymnázium, ktoré poskytuje osemročné štúdium. Prestup na gymnázium je podmienený prijímacími skúškami a vyhovujúcim prospechom na prvom stupni základnej školy. 
 
Vzdelávanie na prvom stupni je odlišné od vzdelávania na druhom stupni. Kým na prvom stupni väčšinu vyučovacích predmetov učí jeden učiteľ, na druhom stupni učí každý vyučovací predmet iný učiteľ.  
 
Učiteľom pre prvý stupeň sa môže stať absolvent vysokej školy, v odbore učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl. Na druhom stupni je učiteľ špecializovaný väčšinou pre vyučovanie dvoch až troch vyučovacích predmetov. Učiteľom môže byť absolvent vysokej školy príslušného odboru. 
Na prvom stupni majú žiaci najmenej štyri a najviac šesť  vyučovacích hodín, priemerne trvá vyučovanie do pol jednej popoludní. Žiaci na druhom stupni majú päť až šesť vyučovacích hodín a vyučovanie končia medzi jednou až pol druhou hodinou popoludní. Jedna vyučovacia hodina má trvanie 45 minút, medzi každou vyučovacou hodinou sú krátke prestávky. 
 
Počas 9. ročníka sa žiak rozhodne, na akej strednej škole chce v štúdiu pokračovať. Vyberá si školy, ktoré zodpovedajú dosahovaným výsledkom v základnej škole a jeho záujmom. O prijatí žiaka na strednú školu rozhoduje príslušná škola na základe dosiahnutých študijných výsledkov, prípadne výsledkov prijímacích testov. 
 
Vyučovacie predmety na prvom stupni základnej školy
 • Matematika 
 • Slovenský jazyk, čítanie, písanie
 • Prvouka (1. – 2. Ročník)
 • Prírodoveda (3. – 4. Ročník)
 • Vlastiveda (3. – 4. Ročník)
 • Hudobná výchova
 • Náboženská výchova alebo Etická výchova
 • Výtvarná výchova
 • Telesná výchova
 
Vyučovacie predmety na druhom stupni základnej školy
 • Matematika
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Anglický jazyk alebo Nemecký jazyk (alebo oba súčasne)
 • Fyzika
 • Chémia
 • Prírodopis
 • Zemepis
 • Dejepis
 • Výtvarná výchova
 • Telesná výchova
 • Občianska náuka
 • Náboženská výchova alebo Etická výchova
 • Technické práce
 
Stredná škola
Po ukončení 9. ročníka základnej školy pokračuje žiak v povinnej 10 ročnej školskej dochádzke na zvolenej strednej škole, do ktorej bol na základe rozhodnutia príslušného školského systému prijatý. Školstvo na Slovensku rozoznáva niekoľko typov stredných škôl.  
 
Stredné odborné školy 
Na stredných odborných školách a spojených stredných školách, ktoré poskytujú učňovské odbory, trvá štúdium dva roky (obmedzené množstvo odborov), tri alebo štyri roky. 
 
Trojročné štúdium pre jednotlivé odbory je ukončené záverečnou skúškou, po ktorej študent dostane výučný list. Na základe študijných výsledkov a individuálnych potrieb majú absolventi možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu za účelom dosiahnutia maturitnej skúšky. Absolvovaním maturitnej skúšky je dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie, aké poskytuje školstvo na Slovensku. Učňovské odbory sú napríklad: strojárske, stavbárske, drevárske, železničné, elektrotechnické, služby – kuchár, čašník, kaderník, predavač, pekár, cukrár, mäsiar, a iné. 
Štúdium, ktoré trvá štyri roky, je ukončené maturitnou skúškou. Vyučovanie na stredných školách poskytuje priestor pre praktickú výučbu žiakov v danom odbore, preto študenti pravidelne absolvujú prax, kde nadobúdajú nové zručnosti potrebné na vykonávanie príslušného odboru.
 
Stredné školy a gymnáziá
Stredné školy poskytujú štúdium v trvaní štyri alebo päť rokov. Na Slovensku existujú stredné školy elektrotechnické, geodetické, hotelové, konzervatóriá, priemyselné, zdravotnícke, obchodné akadémie, športové, umelecké, poľnohospodárske, drevárske, farmaceutické, chemické, pedagogické a iné. Gymnáziá na Slovensku poskytujú štúdium v trvaní štyroch rokov (ak sa žiak hlási na gymnázium po ukončení 9. ročníka základnej školy), alebo osemročné štúdium (ak sa žiak hlási na gymnázium po ukončení 4. ročníka). Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie, po ukončení študenti väčšinou pokračujú v štúdiu na vysokej škole. Organizácia vyučovania je podobná ako v základných školách, vyučovacia hodina trvá 45 minút, medzi každou hodinou je krátka prestávka. Vyučovanie trvá priemerne 6 – 7 vyučovacích hodín. 
Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, ktorá má písomnú a ústnu časť. 
 

Povinná školská dochádzka

Výchova a vzdelávanie v základných školách, stredných školách a školských zariadeniach v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  
 
Základné školy sú určené pre deti od 6 do 15 rokov, stredné školy a gymnáziá, stredné odborné školy a vysoké školy (univerzity) sú prístupné pre starších študentov. 
 
Povinná školská dochádzka určená školským systémom na Slovensku trvá desať rokov, žiak v nej pokračuje na inom type školy. Okrem toho ponúka školstvo aj možnosť navštevovať základné umelecké školy, kam môžu deti chodiť dobrovoľne mimo riadneho vyučovania. Na základných školách môžu menšie deti tráviť čas po vyučovaní v školských kluboch.  
 

Vysoké školy 

Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti vysokých škôl. V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa posilňujú úlohy vysokých škôl pri budovaní vedomostnej spoločnosti, existuje priestor na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami spoločnosti, podporuje sa európska dimenzia vysokoškolského vzdelávania v podobe spoločných študijných programov, ale aj novej úpravy pôsobenia vysokých škôl z členských štátov Európskej únie na území Slovenskej republiky. 
Školský systém na Slovensku umožňuje absolventom strednej školy s maturitou alebo gymnázia študovať na vysokých školách a univerzitách. Študent je prijatý na základe prijímacích skúšok alebo rozhodnutia dekana fakulty príslušnej vysokej školy. 
 
Systém poskytujú vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa. Vzdelanie prvého stupňa (Bc. – bakalárske) trvá 3 roky, je ukončené vykonaním štátnej skúšky a obhajobou bakalárskej práce. Po absolvovaní trojročného štúdia má študent možnosť pokračovať v štúdiu magisterskom alebo inžinierskom, ktoré trvá 2 roky. Študent po vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  
Na niektorých univerzitách existujú fakulty s dĺžkou štúdia 6 rokov (napríklad lekárske fakulty, ukončené titulom MUDr.). Na slávnostnej promócií po ukončení štúdia je absolventovi udelený titul magister (Mgr.) alebo inžinier (Ing.). 
 
Tretí stupeň univerzitného štúdia na Slovensku je doktorandské štúdium. Absolvuje ho už oveľa menej študentov, absolventovi sa po úspešnom ukončení udeľuje  vedecký titul PhD. 
 
Verejné vysoké školy
Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Zákon  ustanoví jej názov, zaradenie a sídlo. Ak sa verejná vysoká škola člení na fakulty, pri jej zriadení sa súčasne zriaďujú aj tieto fakulty.
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Univerzita J. Selyeho v Komárne
 
Štátne vysoké školy
Medzi štátne vysoké školy sa zaraďujú vojenské vysoké školy, policajné vysoké školy a zdravotnícke vysoké školy. Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí vykonávajú vojenskú službu. Policajné vysoké školy vzdelávajú odborníkov najmä pre Policajný zbor. Môžu na nich študovať aj študenti, ktorí nie sú v služobnom pomere. Zdravotnícke vysoké školy vzdelávajú študentov, ktorí sa pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov.
 • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 • Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 
Súkromné vysoké školy
Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky na to udelila súhlas v mene štátu.
 • Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v ratislave, n. o.
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • Paneurópska vysoká škola 
 • Vysoká škola v Sládkovičove
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 • Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
 • Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
 • Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
 
Zahraničné vysoké školy
Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky podľa právnych predpisov štátu ich sídla na základe udelenia oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Práva a povinnosti študentov zahraničných vysokých škôl nie sú upravené zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla. O rovnocennosti získaného dokladu o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republiky (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) sa rozhoduje rovnako, ako v prípade dokladov o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí. 
 • Bankovní institut vysoká škola, a. s. (sídlo v Českej republike)
 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (sídlo v Českej republike)
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (sídlo v Českej republike)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike)
 
Zdroje: