Narodený: * 1904-11-28, Báčsky Petrovec, Srbsko
† 1964-05-29, Bratislava

Literárny historik, kritik, akademik SAV, dramaturg Činohry SND v Bratislave, pracovník Matice slovenskej v Martine, univerzitný profesor, šéfredaktor Slovenských pohľadov a Knižnice Slovenských pohľadov, redaktor Literárnohistorického zborníka a časopisu Život, autor stredoškolských čítaniek. Bol zakladateľskou osobnosťou slovenskej dramaturgie, divadelnej histórie a teórie.

Od 20. rokov 20. storočia sústavne sledoval vývin slovenskej dramatickej tvorby a štúdium zavŕšil dizertáciou Vývin slovenskej dramatickej literatúry (1929).  Od polovice 20. rokov pravidelne uverejňoval literárne kritiky, články a state o literatúre, predovšetkým o próze, neskôr i o dráme a divadle a zamýšľal sa nad problémami slovenskej kultúry. Okrem literárnej kritiky značnú časť svojej činnosti venoval aj literárnohistorickej práci.

Dielo (výber): vydal viacero významných monografických štúdií: Jozef Škultéty (1933), Ján Kalinčiak (1936), Literárne dielo Terézie Vansovej (1937), Realistický prozaik Ján Čajak (1944) a mnohé iné.  Pre slovenskú Vlastivedu pripravil syntetické dielo Dejiny slovenskej literatúry (1948).

Foto: www.snk.sk

Odkazy

www.snk.sk

www.fphil.uniba.sk

www.litcentrum.sk