Narodený: * 1940-01-15, Slovenský Komlóš (Tótkomlós)
† NULL,

Univerzitná profesorka, kulturologička, etnologička, slovakistka, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Zastáva rôzne spoločenské funkcie. Jej vedecká, odborná a organizátorská práca bola ocenená mnohými vyznamenaniami.

Anna Divičanová sa narodila v Slovenskom Komlóši, zmaturovala na Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti (ELTE) odboru slovenský jazyk a literatúra – história. Jej prvým pracoviskom bola Vysoká škola Gyulu Juhásza v Segedíne (1963-1967), potom pracovala v Stredoeurópskej skupine Spoločenskovedného ústavu v Budapešti (1967-1969). Na Ministerstve osvety pôsobila v rokoch 1969-1974. Od roku 1974 je zamestnaná na Filozofickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa, kde prednáša literárne a kultúrnohistorické disciplíny. Je školiteľkou na doktorandskej škole slovanských jazykov ELTE a bola oponentkou mnohých doktorských dizertácií.

Je zakladateľkou a prvou riaditeľkou (1990-2002) špeciálneho vedeckého pracoviska Slovákov v Maďarsku, Slovenského výskumného ústavu, v rokoch 2002-2009 bola jeho hlavnou odbornou radkyňou a je členkou vedeckej rady VÚSM. V roku 1975 získala titul doktor filozofie obhajobou dizertačnej práce Spoločenské a kultúrne postavenie Slovákov v Maďarsku a inštitúcie 1958-1968. V roku 1988 sa stala kandidátkou historických a národopisných vied. Jej dizertačná práca Jazyk – kultúra – spoločenstvo, Etnokultúrne premeny na slovenských ostrovoch vyšla najprv po maďarsky, neskôr po slovensky.

Titul profesorka – Dr. Hab., získala v roku 1997 zo sociolingvistiky prácou Vzťah jazyka a kultúry, dvojjazyčná kultúra. Jej vedecká činnosť sa zameriava na kultúru, históriu, literatúru a jazyk Slovákov v Maďarsku. Upozorňuje na dimenzie ľudovej, cirkevnej a vysokej kultúry; na vzťah kultúry väčšiny a menšiny; na procesy akulturácie, problém kultúrneho konfliktu a kultúrnych zmien, na vrstvy multikultúr; vzťah jazyka, kultúry a society; na problematiku cirkev a menšiny, národnosť a hospodárstvo.

Z diela – A. Divičanová napísala 11 monografií, resp. knižných publikácií, tri z nich v spoluautorstve, a početné štúdie v slovenskom a maďarskom jazyku. Je recenzentkou a redaktorkou, resp. spoluredaktorkou mnohých kníh. Jej najdôležitejšie publikácie Anyanyelv, kultúra, közösség (Budapešť 1993), Jazyk, kultúra, spoločenstvo (Békešská Čaba – Budapešť 1999), A magyarországi szlovákok, The Slovaks of Hungary, Slováci v Maďarsku (spolu s Ondrejom Krupom, Budapešť 1997, 1998, 1999), Dimenzie národnostného bytia a kultúry (Békešská Čaba 2002), A nemzetiségi lét és kultúra dimenziói (Békešská Čaba 2003) a ďalšie.

Anna Divičanová zastávala a dodnes zastáva rôzne spoločenské funkcie: bola predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku (1990-1996), členkou Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV. Dodnes je členkou redakcie časopisu Slovenský národopis, redakcie národopisnej revue a redaktorkou, resp. spoluredaktorkou Národopisu Slovákov v Maďarsku, členkou Národopisného výboru Maďarskej akadémie vied, predsedníčkou kuratória nadácie Eötvösovho kolégia a kuratória Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa. Je tiež čestnou členkou Maďarskej národopisnej spoločnosti a Slovenskej národopisnej spoločnosti.

Jej vedecká, odborná a organizátorská práca bola ocenená mnohými vyznamenaniami: Maďarská národopisná spoločnosť jej udelila cenu Pro Etnographia Minoritatum, vláda MR vyznamenanie Pro Minoritate, Pro Renovanda Cultura Hungariae – Cenu Petra Pázmaňa za vedeckú a výchovnú činnosť na univerzitách, Celoštátna slovenská samospráva vyznamenanie Za našu národnosť, Matica slovenská Zlatú medailu Cyrila a Metoda. Je čestnou občiankou Slovenského Komlóša.