Narodený: * 1926-10-31, Valaská Belá
† 2011-03-26, Trenčín

Anton Hlinka bol v čase komunistického potláčania náboženskej slobody symbolom boja za práva kresťanov na Slovensku. Jeho rozhlasom sprostredkované  bohoslužby, kázne a prednášky boli v rokoch 1971-1989 u veľkej časti obyvateľstva počúvané s nadšením, aj vďaka nim bol A. Hlinka v čase totality silným protivníkom komunistickej ideológie.

V roku 1944 vstúpil do rádu saleziánov, kde v roku 1948 ukončil gymnázium. Za  ďalšími štúdiami odišiel za hranice 8. augusta 1951. Teológiu študoval v Turíne.  V tých rokoch sa pripravoval  na doživotnú rehoľnú profesiu, ktorú zložil 30. júna 1952 a po skončení bohosloveckých štúdií bol 1. júla 1955 vysvätený za kňaza. Následné štúdiá filozofie a psychológie absolvoval v Turíne,  Ríme a vo Viedni. V Ríme v roku 1961 získal doktorát z filozofie. V rokoch 1958-1967 prednášal teológiu v saleziánskych seminároch vo Viedni, v Kolíne nad Rýnom a v Katánii. Ďalšie štyri roky pôsobil v Miláne medzi študentmi.

V roku 1971 nastúpil Anton Hlinka do Rádia Slobodná Európa v Mníchove na miesto redaktora nábožensko-kultúrnych programov, neskôr z vlastnej iniciatívy prevzal aj vysielanie v Hlase Ameriky a Rádiu Stefanus. Pôsobil aj ako člen Európskeho výboru Svetového kongresu Slovákov. V roku 1980 založil vlastné nakladateľstvo, v ktorom počas desiatich rokov vyšlo 29 kníh. Rozličnými utajenými spôsobmi organizoval doručovanie tejto náboženskej literatúry na Slovensko. Počas pôsobenia v Mníchove duchovne sprevádzal podujatia slovenských exulantov v Nemecku a v Taliansku.

V roku 1991 sa Anton Hlinka vrátil na Slovensko; zriadil Slovenskú katolícku tlačovú službu (Skates), ktorá však po 14 mesiacoch prestala vychádzať. Saleziánski predstavení ho uvoľnili na spoluprácu s Konferenciou biskupov Slovenska v oblasti masmédií.

V roku 1993 založil Slovenskú katolícku akadémiu a bol zvolený za jej rektora. Na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského bol v roku 1995 habilitovaný na docenta teológie a po nostrifikácii akademických titulov ho vymenoval v roku 1997 vtedajší prezident SR Michal Kováč za profesora systematickej filozofie na Univerzite sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave.

Prof. Dr. Anton Hlinka je autorom množstva teologických, filozofických a cirkevno-politických štúdií, úvah a esejí. Literárnu činnosť začal publikovaním časopiseckých článkov v roku 1964. Publikoval aj čiastkové štúdie v časopisoch v zahraničí, ako aj v rozhlase. Okrem vlastných kníh preložil, vydal či spracoval vyše 30 kníh, ktoré vychádzali v zahraničí za podpory rôznych sponzorov.

Za celoživotné dielo udelil Antonovi Hlinkovi prezident SR Michal Kováč 1. januára 1997 Rad Andreja Hlinku I. triedy a 28. októbra 1998 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

(šb)

 

Foto:  www.saleziani.sk

 

Odkazy

www.sme.sk

www.osobnosti.sk

www.a-repko.sk

www.saleziani.sk

www.saleziani.sk

www.sme.sk

www.postoy.sk

www.magnificat.sk