Narodený: * 1949-11-03, Praha, Česká republika
† NULL,

Etnografka a vedecká pracovníčka. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej, odbor história – etnografia. Vo svojej vedeckej práci sa zamerala na duchovnú kultúru Slovákov v Českej republike a osídľovanie českého pohraničia po druhej svetovej vojne. Nemalú pozornosť venovala aj problematike života Čechov na Slovensku.

Od roku 1991 pracuje v Ústave pre súčasné dejiny AV ČR, kde je od roku 2009 vedúcou oddelenia židovských, národnostných a menšinových štúdií. Popri svojej vedeckej činnosti sa aktívne venuje aj práci v prospech Slovákov žijúcich v ČR, je členkou výkonnej rady Klubu slovenskej kultúry v ČR, členkou za AV ČR v Komisii radcu hl. mesta Prahy pre národnostné menšiny, členkou česko-ruskej komisie historikov, predsedníčkou Dokumentačneho a muzejného strediska slovenskej menšiny v ČR a i. Je koordinátorkou a riešiteľkou mnohých výskumných projektov, venuje sa aj pedagogickej činnosti.

Dielo: Návrat volynských Čechov; nádeje a skutočnosť rokov 1945-1954 (1999), Zborník štúdií k národnostnej politike Československa 1945-1954 (edit.), O pôvode Slovákov v Čechách (2001), Reemigrácia Čechov a Slovákov z Juhoslávie, Rumunska a Bulharska v rokoch 1945- 1954 (2000, spolu s J. Vachovou), K problémom menšín v Československu v rokoch 1945-1989 (2005), Česká republika pre cudzincov (2003, spolu s M. Polišenskou). Publikovala viac ako 50 vedeckých článkov a štúdií.

 

Foto: www.advojka.cz

Odkazy

www.usd.cas.cz

www.advojka.cz

www.klubsk.net