Narodený: * 1952-07-31, Erdevík, Srbsko
† NULL,

 

Jazykovedec, univerzitný profesor a básnik.
Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po pôsobení na univerzitách v Novom Sade, Belehrade a Segedíne sa roku 1997 stal vedeckým pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Od roku 2001 je profesorom na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorom monografie z oblasti textovej lingvistiky Glutinácia textu v slovenčine a srbochorvátčine a práce z dejín spisovnej slovenčiny Vývin slovakistiky.
Vydal knižky poézie Schody do básne, Svetelný korbáč, Pečať, Ruberoid, Posuvná hranica, Krátky dych.