Narodený: * 1929-01-03, Nitra
† NULL,

Univerzitná docentka, lingvistka. V rokoch 1952-1963 pôsobila v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 1963-1993 na Katedre českého a slovenského jazyka FF Univerzity Karlovej, v rokoch 1989-1992 bola hosťujúcou profesorkou češtiny na Univerzite v Bordeaux.

Jej pedagogická, vedeckovýskumná a popularizačná činnosť sa zamerala na oblasť česko-slovenských jazykových vzťahov a medzijazykovej komunikácie. Je autorkou monografie  vysokoškolských skrípt, vedeckých štúdií a článkov publikovaných v českých, slovenských i zahraničných periodikách. Je členkou Klubu slovenskej kultúry v Prahe, Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, Societas Linguistica Europea, Spoločnosti B. Němcovej a Centre des Etudes Slaves v Bordeaux.