V prvom mesiaci nového roka Vydavateľstvo Matice slovenskej uviedlo na knižný trh 39. ročník vedeckej ročenky Slováci v zahraničí. Na viac ako 250 stranách prináša obsahovo kvalitné štúdie, bohaté materiály i informačné a odborné príspevky z krajanského sveta.

Kapitolu Štúdie otvára príspevok Márie Ďurkovskej, v ktorom analyzuje vybrané východiská jazykovej komunikácie slovenských učiteľov v Maďarsku v závislosti na sociodemografických faktoroch. V podobne ladenej štúdii docentiek Tünde Tuškovej a Alžbety Uhrinovej sú predstavené slovenské jazykové potreby národnostných učiteľov v Maďarsku. Mladá autorka Katarína Koňariková sa zaoberá najstaršími dejinami príchodu Slovákov do Bulharska. Analyzuje prvé zmienky o ich príchode do Mrtvice.

Matičné aktivity vojvodinských Slovákov v rokoch 1861 – 1875 syntetizuje štúdia Jána Babiaka. V závere state Štúdie je umiestnený literárno-vedný príspevok Júliusa Lomenčíka, ktorý sa zaoberá výberom diela popredného predstaviteľa slovenského literárneho života v Maďarsku, Gregora Papučeka.

Materiál Jána Jančovica prináša tematiku Slovákov z Rumunska na stránkach krajanských periodík – Národný hlásnikRoľnícke noviny a Obzor. Doktorand Ján Chrťan vo svojej práci uvádza bibliografiu článkov dvoch slovenských periodík – Slovák a Gardista, ktoré odzrkadľujú život Slovákov na Dolnej zemi. Článok Kataríny Mosnákovej Bagľašovej prináša informácie o účasti krajanských folklórnych kolektívov na horehronských dňoch spevu a tanca na Heľpe.

Čitateľsky príťažlivú kapitolu Spomienky a jubileá obsahovo naplnil Peter Cabadaj. Prvú zo správ venoval celovečernému hranému slovenskému filmu Jánošík. V jeho autorstve sú uverejnené články venované sedemdesiatemu výročiu vzniku Slovenského ústavu v Clevelande, 150. výročiu narodenia Matúša Jankolu, 110. výročiu narodenia a 80. výročiu úmrtia Jozefa Gabčíka, 70. výročiu narodenia Miroslava Žbirku, 40. výročiu úmrtia Michala Lacka a spomienke na Karola Divína a kardinála Jozefa Tomka.

Správa Ivana Šušu prináša informácie z dvoch podujatí venovaných slovensko-talianskym vzťahom a osobnosti Alexandra Dubčeka uskutočnených v Taliansku. Recenzia Veroniky Svoradovej posudzuje publikáciu dvojice autorov: Zuzany Nemčíkovej a Ivana Šušu  ̶  Corso di Lingua Slovacca. Zborník uzatvára správa Zuzany Pavelcovej, v ktorej hodnotí prácu Krajanského múzea Matice slovenskej v roku 2022 v oblasti stykov a spolupráce s krajanmi, vedeckej činnosti a dokumentácie.

Zborník je výsledkom práce nielen všetkých tých, ktorí doň prispeli, ale i jeho recenzentov, redakčnej rady, jazykovej korektorky a prekladateľa resumé. Za výsledným vizuálnom zborníka sú hodiny práce doktorky Evy Čulenovej z Vydavateľstva Signis, odborné rady docenta Pavla Pareničku i spolupráca všetkých autorov príspevkov, s ktorými redakcia riešila odbornú i formálnu štruktúru zborníka.

V prípade, že Vás obsah zborníka zaujal a máte záujem o jeho tlačenú verziu, kontaktuje náš na mejlovej adrese: periodika@matica.sk

 

Zuzana Pavelcová, Matica slovenská