Organizátori jubilejného 30. ročníka Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany srdečne pozývajú záujemcov z radov krajanov, Slovákov zo zahraničia, aby sa zapojili so svojím recitátorským talentom. 

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte. Tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

Hlavný organizátor:
Občianske združenie Beniakove Chynorany

Spoluorganizátori:
Obec Chynorany
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Regionálne kultúrne centrum v  Prievidzi
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici
Krajská organizácia Únie žien Slovenska Košice
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Miestny odbor Matice slovenskej Chynorany

Podmienky súťaže

  1. Festival je celoslovenský, otvorený aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
  2. Súťaží sa v slovenskom jazyku, recitátor musí vedieť text naspamäť.
  3. Recitátor si do súťaže môže vybrať ľubovoľnú báseň z tvorby európskych autorov.
  4. Odporúčaná dĺžka prednesu – do 7 minút.
  5. Na všetkých stupňoch súťaže platí zásada, že recitátor vystúpi s textom, s ktorým nesúťažil v inej recitačnej súťaži.
  6. Súťažný text z prvého stupňa súťaže môže recitátor zmeniť len na základe odporúčania celoslovenskej výberovej poroty.
  7. Distribúciu prihlášok a súťažného poriadku zabezpečia príslušné regionálne osvetové strediská v spolupráci s miestnymi odbormi a domami Matice slovenskej, ktoré zároveň organizujú výber recitátorov v okresoch a prihlasujú ich do prvého stupňa súťaže.
  8. Spolu s prihláškou do súťaže recitátor odovzdá tri exempláre súťažného textu (s uvedením celého mena autora, prekladateľa a názvu textu).
  9. Súťaž je dvojstupňová.

 

Prvý stupeň – výberové kolá

9. novembra 2023 v Banskej Bystrici
10. novembra 2023 v Košiciach
16. novembra 2023 v Modre
21. novembra 2023 v Topoľčanoch

Výberové kolá organizujú Únia žien Slovenska Košice IV., SOS Banská Bystrica, MOS Modra a TOS Topoľčany.
Ak sa výberové kolá neuskutočnia, postup recitátorov do finále navrhujú príslušné osvetové strediská.

 

Druhý stupeň – celoslovenské finále festivalu

8.–10. decembra 2023 v Chynoranoch.

O počte súťažiacich postupujúcich do finále rozhoduje celoslovenská výberová porota. Navrhne aj zaujímavé prednesy, ktoré môžu byť zaradené do sprievodného programu festivalu. 

 

Súťažné kategórie

I. kategória –  recitátori od 14 do 16 rokov (ročníky 2009 – 2007)
II. kategória –  recitátori od 17 – 19 rokov (ročníky 2006 – 2004)
III. kategória  –  recitátori od 20 rokov (2003 – )

Poznámka: Vekovou hranicou je 9. december 2023,  termín celoslovenského kola súťaže.

 

Hodnotenie a ceny

Súťažné vystúpenia na prvom stupni hodnotí celoslovenská výberová porota, ktorú menuje riaditeľ súťaže a riaditeľ osvetového strediska, ktoré organizuje výberové kolo. Porotu pre celoslovenské kolo menuje riaditeľ súťaže. Súčasťou súťaže je aj verejné hodnotenie a rozbor jednotlivých súťažných vystúpení členmi odborných porôt. Hodnotiacimi kritériami sú umelecká kvalita prednesu a jeho tvorivý prínos k ďalšiemu smerovaniu umeleckého prednesu na Slovensku. 

V celoslovenskom finále organizátori na návrh odbornej poroty udelia ocenenia za 1.– 3. miesto v každej vekovej kategórii.

Organizátori môžu udeliť ďalšie ceny               

– cena starostky obce Chynorany za najlepší prednes básne V. Beniaka

– cenu riaditeľa súťaže za objavnú dramaturgiu a invenčnú interpretáciu

– cenu Mariana Gajdoša za najlepší prednes slovenskej klasiky

– ďalšie ceny na návrh odbornej poroty

 

Cestovné, stravné, ubytovanie

Výberové kolá: súťažiacim budú uhradené cestovné náklady v zmysle zákona.

Celoslovenské kolo: súťažiacim bude okrem cestovných nákladov zabezpečené aj ubytovanie a stravovanie v zmysle platných predpisov. 

 

Informácie o súťaži a festivale

Mgr. Július Krajčík, riaditeľ súťaže, tel.: 0948 299 622, e-mail: jukraj@centrum.sk

Ján Podoba, Tribečské osvetové stredisko, Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany, tel.: 038/762 98 16, e-mail: podoba@toposveta.sk

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza, tel.: 046/5121810, 0901 918 820, e-mail: info@rkcpd.sk 

www: beniakovechynorany.sk, facebook: Beniakove Chynorany

 

Beniakove Chynorany 2023 – záväzná prihláška

Beniakove Chynorany 2023 – propozicie