Narodený: * 1938-01-21, Kacvín, Poľsko
† 2008-11-22, Nedeca, Poľsko

Novinár, publicista, redaktor. Po absolvovaní základnej školy v rodnej obci ho cesta za vzdelaním viedla do Všeobecnovzdelávacieho lýcea so slovenským vyučovacím jazykom v Jablonke na Orave, kde v roku 1957 úspešne zmaturoval. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor slovensky jazyk a literatúra a taliansky jazyk, v roku 1963 tu bol aj slávnostne promovaný.

Po skončení vysokej školy začal pracovať ako novinár v Poľskej tlačovej kancelárii vo Varšave. V roku 1970 sa stal členom Ústredného výboru Kultúrnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku a založil miestnu skupinu vo Varšave. V roku 1974 prešiel do redakcie Život, s ktorou pravidelne spolupracoval už od roku 1967. Okrem iného sa venoval jazykovej a štylistickej úprave textov. Od roku 1983 vykonával funkciu tajomníka redakcie Život a na základe rozhodnutia Ústredného výboru Spolku bol od roku 1990 do júna 2006 jeho šéfredaktorom.

Po odchode do dôchodku sa presťahoval do Nedece, kde sa zapojil do činnosti miestnej skupiny Spolku. Od januára 2003 zastával funkciu podpredsedu Spolku Slovákov v Poľsku, pričom sa zaoberal najmä otázkami Oravy. Z jeho iniciatívy sa podarilo obnoviť slovenské vyučovanie v Podvlku i v ďalších oravských a spišských obciach. Záujmy slovenskej komunity v Poľsku boli pre neho vždy prioritné a podriaďoval im celý svoj život. Na stránkach časopisu často prízvukoval potrebu odovzdávania dedičstva predkov mladším generáciám a neúnavne to opakoval pri každej príležitosti.

 

Zdroj: Život, spoločensko-kultúrny mesačník Slovákov v Poľsku

Foto www.luno.hu

 

Odkazy

www.exil.sk

www.luno.hu

www.luno.hu

www.tsp.org.pl