Autor: Ľubica Bartalská (zostavovateľka)
Názov knihy: Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza informácií o tejto problematike
Kategória: zborník
Štát: Slovensko
Vydavateľ: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 2008
Jazyk: slovenský
Počet strán: 192
ISBN: 978-80-969921-1-9

Zborník príspevkov z konferencie Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza informácií o tejto problematike, ktorú organizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 25. a 26. októbra 2007 v Bratislave.

Na konferencii odznelo 35 referátov a diskusných príspevkov zástupcov inštitúcií zo Slovenska, ktoré majú vo svojich fondoch dokumenty a zbierky s tematikou dejín a života Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj zástupcov slovenských krajanských spolkov a inštitúcií. Eva Javošová referovala o fondoch a zbierkach viažucich sa na kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, Vlasta Bellová o Archíve Matice slovenskej v Martine. Jarmila Gráfová referovala o spracovaní a sprístupnení písomných a fotografických dokumentov v zbierkach Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine (SNK), Jozef Beňovský o fondoch na muzeálne prezentácie Slovenského národného literárneho múzea, Gabriela Hamranová o databáze zahraničných slovacík v SNK. Peter Tomčík z Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave hovoril o Centrálnej evidencii múzejných zbierok (CEMUZ), Jarmila Gerbocová z tejto inštitúcie predniesla príspevok Centrálna evidencia múzejných zbierok so zreteľom na záchranu kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí. Mojmír Benža predniesol príspevok Slováci v zahraničí vo výskumných plánoch a dokumentačných fondoch vedeckých ústavov SAV, Helena Nosková o činnosť Dokumentačného centra a muzeálneho strediska Slovákov (DOMUS) v Českej republike, Anna Szabadošová príspevok Činnosť Slovenského dokumentačného centra Celoštátnej slovenskej samosprávy, Ján Gamboš o archívnej činnosti Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Ďalšie referáty: Vladimír Valentík – Starostlivosť o kultúrne dedičstvo Slovákov v Srbsku v minulosti, súčasnosti a budúcnosti, Miroslava Blažićová-Petrášová – Doterajší vývin a stav Národného múzea v Báčskom Petrovci, Andrej Kuric – Kultúrne dedičstvo Slovákov v Chorvátsku, Ružica Černi – Dokumentačný a národopisný materiál o ilockých Slovákoch v Múzeu mesta Ilok, Pavel Hlásznik – K úlohe kultúry v udržiavaní národného povedomia a dedičstva v menšinovom prostredí, Marián Smondek – Archiválie mesačníka Život, Eva Zürcherová – Ako si Združenie Slovákov vo Švajčiarsku zachováva svoju minulosť, Ondrej Miháľ – Digitalizácia archívu kultúrneho dedičstva kanadských Slovákov, Margaret A. Dvorská – Budovanie Múzea slovenského kanadského dedičstva, Ľubica Bartalská – Dokumenty k dejinám a životu Slovákov v Amerike, Andrej F. Hudák – Slovenský ústav a knižnica v Clevelande.