Autor: Mojmír Benža
Názov knihy: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii – Atlas narodne kulture Slovakov u Jugoslaviji
Kategória: monografia
Štát: Srbsko
Vydavateľ: Matica slovenská v Juhoslávii
Miesto: Báčsky Petrovec
Rok vydania: 2002
Jazyk: slovenský a srbský
Počet strán: 117 (296 máp)
ISBN: 86-903775-0-6

Atlas je výsledkom spolupráce Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Matice slovenskej v Juhoslávii. Patri medzi práce, ktoré vznikli na prelome 20 .a 21. storočia v rámci obnovených systematických výskumov ľudovej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe za úzkej spolupráce krajanských organizácií.

Atlas prináša svedectvo o národnej kultúre a spôsobe života juhoslovanských Slovákov v podobe, v akej sa zachovalo v reálnom živote a v kolektívnej pamäti jej nositeľov na prelome storočí. A je dokladom jej spätosti aj so srbskou kultúrou. vedeckým redaktorom publikácie je Mojmír Benža, zodpovedný redaktor Raszislav Surový.

Ján Babjak v stati Etnická história Slovákov v Juhoslávii upriamuje pozornosť na oblasť srbskej Vojvodiny, v ktorej žijú na relatívne kompaktnom území od konca 18. storočia. Tému konkretizuje v geografických podunajských oblastiach Báčka, Banát a Sriem. V každej z nich sleduje rozmiestnenie slovenských osád so štatistickými údajmi obyvateľstva či jeho migrácie do iných oblastí Dolnej zeme a v neskorších vysťahovaleckých vlnách i do zámoria.

V stručnej Charakteristike skúmaných lokalít Babjak uvádza obce s najpočetnejším slovenským osadenstvom, v ktorých sa konal výskum pre potreby Atlasu slovenskej ľudovej kultúry v Juhoslávii. Uskutočnil sa v 17 lokalitách, v ktorých vtedy žilo 500 a viac Slovákov – Pivnica, Selenča, Silbaš, Kulpín, Báčsky Petrovec, Kysáč, Aradáč, Báčska Palanka, Hložany, Lug, Erdevík, Kovačica, Padina, Jánošík, Stará Pazova, Boľovce, Vojlovica.