Autor: Zdenka Bolerácová
Názov knihy: História a kultúra Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine
Kategória: monografia
Štát: Ukrajina
Vydavateľ: Matica slovenská na Zakarpatsku
Miesto: Užhorod
Rok vydania: 2006
Jazyk: slovenský
Počet strán: 141 + 48 prílohy
ISBN: 966-8764-12-9

Zdenka Bolerácová sa téme svojho rodného a slovenského komunitného prostredia venuje systematicky už niekoľko rokov. Monografia je výsledkom štúdia pramenných materiálov publikovaných v ukrajinskej i zahraničnej literatúre a v dobovej tlači, nachádzajúcich sa vo viacerých archívoch. Zozbierala, analyzovala a interpretovala v nej fakty a udalosti z histórie, jazyka, náboženstva, vzdelávania a osvety, všíma si tradície a spôsob života zakarpatských Slovákov. Výsledkom je základný obraz života, spoločenského statusu a existencie slovenskej menšiny na Ukrajine, jej národnej a kultúrnej identity v jednotlivých etapách historického a spoločenského vývinu.

Autorka publikáciou zapĺňa informačnú medzeru, ktorá v porovnaní s inými slovenskými komunitami usadenými v širšom stredoeurópskom priestore bola značne veľká. „V práci je predstavený presvedčivý materiál o súčasnom stave slovenskej etnickej menšiny na Zakarpatskej Ukrajine, je vytvorená galéria najvýznamnejších a najznámejších osobností tejto komunity, ktoré reprezentujú a rozvíjajú súčasnú slovenskú kultúru, vedu a umenie. Všestranne sú predstavené centrá kompaktného osídlenia Slovákov (Užhorod, Mukačevo, Storožnica, Turie Remety, Veľké Berezné, Seredné, Rodnikova Huta, Hlboké, Antalovce). Venuje sa pozornosť stavu národnostnej politiky na Ukrajine v 90. rokoch minulého storočia. Detailne je opísaná gigantická práca, ktorú za posledných dvanásť rokov vykonáva Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Zakarpatsku,“ napísala o diele História a kultúra Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine Svetlana Medviď-Pachomovová.

Odkazy: www.panorama.sk/go/clanky/1465.asp?lang=sk&sv=2