Autor: Kvetoslava Kučerová
Názov knihy: Slováci v Chorvátsku – Od začiatkov osídľovania
Kategória: monografia
Štát: Chorvátsko
Vydavateľ: Matica slovenská
Miesto: Martin
Rok vydania: 2006
Jazyk: slovenský
Počet strán: 254
ISBN: 80-7090-794-0

Historička a vysokoškolská pedagogička spracovala doteraz najucelenejšiu históriu Slovákov v Chorvátsku. Ak predchádzajúce skúmania sa opierali zväčša o spomienkové rozprávanie, rodinnú a ľudovú tradíciu, K. Kučerová počas desaťročného sústredeného bádania postupovala najmä metódou kritického historického bádania – avšak s dôrazným záujmom o každý údaj charakterizujúci celkový spôsob života usadlíkov a ich potomkov.

Problematiku zasadzuje do čias, keď bolo Slovensko na počiatku masového vysídľovania, všíma si, aká bola situácia v Chorvátsku, osobitne v Slavónii začiatkom 18. storočia pred príchodom Slovákov, v prvých rokoch ich usádzania sa v novom prostredí až do začiatku 20. storočia. Opierala sa o pramene úradnej povahy, mnohoraké súpisy obyvateľstva, daňové zápisy, majetkové výkazy, štátne i cirkevné matriky. Náročnosť skúmania sa násobila rozptýlenosťou slovenskej komunity, ktorá žije vo všetkých župách Chorvátska. Osobitne si všíma Našickú, Dakovskú, Požežskú a Pakrackú oblasť a Východnú Slavóniu. Významnou súčasťou monografie a východiskom pre ďalšie štúdium problematiky sú poznámkový aparát, odkazy na literárne pramene a bohatý register mien a geografických názvov.

Autorka završuje svoje dielo reflexiou súčasného postavenia slovenskej menšiny v tomto prostredí, jej činorodých kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít najmä po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Jeho prínos pre vzájomné poznávanie s majoritnou komunitou je v tom, že vyšlo aj v chorvátskom jazyku.