Autor: Ladislav Čáni (zostavovateľ)
Názov knihy: Slováci na Zakarpatskej Ukrajine – Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997
Kategória: zborník
Štát: Ukrajina
Vydavateľ: Dom zahraničných Slovákov
Miesto: Bratislava
Rok vydania: 1998
Jazyk: slovenský
Počet strán: 138
ISBN: 80-88841-09-7

Dom zahraničných Slovákov usporiadal dňa 19. decembra 1997 od­borný seminár pod názvom Minulosť a prítomnosť Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine. Seminár sa uskutočnil pri príležitosti otvorenia výstavy Slováci na Zakarpatskej Ukrajine, na ktorej sa slovenskej verejnosti prvýkrát predstavili ukážky duchovnej a hmotnej kultúry tejto málo známej slovenskej komunity. Do roku 1990 výskum tejto problematiky prakticky ani nebol možný a v slovenskej spisbe nevyšla publikácia, ktorá by sa syste­maticky zaoberala problematikou tejto komunity.

Dom zahraničných Slovákov v spolupráci so Slavis­tickým kabinetom SAV, Etnologickým ústavom SAV, Historickým ústavom SAV a Oblastnou kultúrno-osvetovou organizáciou Matice slovenskej na Za­karpatsku od mája 1996 do októbra 1997 uskutočnil výskumný pro­jekt Slováci na Zakarpatskej Ukrajine (spolu 6 týždenných expedícií). Záme­rom projektu bolo v archívoch a terénnym výskumom histórie, ná­rečia, ľudovej kultúry a súčasného života Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine vyplniť jednu z medzier v poznaní duchovnej a hmotnej kultúry Slovákov vo svete. Na realizácii projektu sa podieľali: PhDr. Štefan Lipták, CSc., Slavis­tický kabinet SAV, PhDr. Mojmír Benža, Etnologický ústav SAV, PhDr. Ľu­dovít Haraksim, CSc., Historický ústav SAV, doc. PhDr Ladislav Bartko, CSc., Prešovská univerzita Prešov, doc. Natalija Dzendzelivska, CSc., Užhorodská štátna univerzita Užhorod, Mr. Michal Babiak a Ladislav Čáni, Dom zahraničných Slovákov. K plneniu projektu prispeli aj prof Pavlo P. Čučka z Užhorodskej štátnej univerzity a PhDr. Ján Ordoš z Vlastivedného múzea v Prešove. Vzácnou pomocou pri realizácii projektu bola účasť Oblastnej kultúrno-osvetovej organizácie Matice slovenskej na Zakarpatsku.

Prvé výsledky výskumu boli prezentované na spomínanom odbor­nom seminári. V snahe prispieť k lepšiemu poznaniu tejto komunity zostavovatelia do zborníka zaradili aj príspevky dokumentárneho a spomienkového charakteru Michala Kováča, uči­teľa pôsobiaceho v Novom Klenovci v medzivojnovom období (z jeho pí­somnej pozostalosti), PhDr. Márie Kováčovej a Jána Turisa. Do zborníka zaradili aj štúdiu Michala Babiaka o výtvarnom umení Slovákov na Zaкаrpatsкеј Ukrajine, text scenára výstavy Slováci na Zakarpatskej Ukrajine a referát o slovensko-ukrajinských literárnych vzťahoch Marianny Guňovej.